Search result for

trittst

(50 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trittst-, *trittst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trittst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trittst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Only if you run on the Democratic ticket.Nur, wenn du als Kandidat der Demokraten antrittstThe Valediction (1980)
I think they just wanted you to fight.Sie wollen nur, dass du antrittstAny Which Way You Can (1980)
People wanna know who you been sleeping with that you been on so much.Die Leute wollen wissen, mit wem du schläfst, dass du so oft auftrittstCoal Miner's Daughter (1980)
If you slow down, they forget about you.Trittst du kürzer, vergessen sie dich. Coal Miner's Daughter (1980)
First, enter the Bishamon Hall.Zuerst betrittst du die Bishamon-Halle. Kagemusha (1980)
Razors, you round 'em all up and you get 'em moving, fast.Razors, du trommelst alle zusammen und trittst ihnen in den Arsch. The Long Good Friday (1980)
Bust his hole.Du trittst gegen ihn an. Raging Bull (1980)
Believe it or not, you are gonna play Caesar's palace.Ob du's glaubst oder nicht, du trittst in Cäsars Palast auf. History of the World: Part I (1981)
Watch your step out there, now.Pass auf, wo du hintrittstPrince of the City (1981)
Marking time is what you are.Du trittst auf der Stelle. Thief (1981)
Which means, you're trespassing.D.h., du betrittst widerrechtlich ein Grundstück. Diner (1982)
I want you to come to your new life as though newly born.Ich will, dass du wie neugeboren in dein neues Leben trittstFanny and Alexander (1982)
Start from the minute you walk into biology.Fang an, sobald du den Biologieraum betrittstFast Times at Ridgemont High (1982)
Are you really gonna fight that wrestler?Trittst du wirklich gegen diesen Wrestler an? Rocky III (1982)
King Marchand has just offered me a fortune for you to appear at his club.King Marchand bot mir eben ein Vermögen, wenn du in seinem Club auftrittstVictor Victoria (1982)
Why are you kicking that poor beast?Warum trittst du denn diesen armen Hund? Prozrazení (1983)
We have six near misses with Col. Decker... avoid half his platoon back there on that bridge... and then you go and step on a rusty nail.6 Mal schrammen wir an Colonel Decker vorbei, umgehen seine halbe Truppe auf der Brücke dort und dann trittst du in einen rostigen Nagel. There's Always a Catch (1983)
You're kicking up your heels a little, aren't you, Joey?Meinst du nicht, dass du mir ein wenig zu fest auf dir Füße trittst, Joey? Cujo (1983)
You go out there, the music starts and you begin to feel it.Du betrittst die Bühne, die Musik setzt ein und du fängst an, sie zu spüren. Flashdance (1983)
Run things for me.Mich vertrittstScarface (1983)
Look out, you're gonna trip on them.Aufpassen, gleich trittst du drauf. Still Smokin (1983)
And don't kick my car, pig! -You call that a car?Du trittst nicht gegen meinen Wagen, schlampe! Suburbia (1983)
You just feed it into the mix and stand back.Du mischst es darunter und trittst zurück. Pure-Dee Poison (1984)
I just found out you're going to court tomorrow to represent the other side against my own mother.Du vertrittst morgen vor Gericht die Gegenseite, gegen meine eigene Mutter! All of Me (1984)
How about some extra money if they put you on TV?Wir wäre es mit etwas Extrageld, wenn du im TV auftrittstBeat Street (1984)
And I got nothin' against the guy... but I see the joints you work and the way things are going.Aber ich sehe die Läden, in denen du auftrittst, weißt du, und die Art, wie alles so läuft. Broadway Danny Rose (1984)
She asks that you pass within, and become our Reverend Mother.Sie möchte, dass du die Innere Reise antrittst... und unsere Ehrwürdige Mutter wirst. Dune (1984)
You, like, joined the Academy to get thrown out?Du trittst ein, um hinausgeworfen zu werden? Police Academy (1984)
"I think u better close it""Ich glaube, du trittst besser zurück Purple Rain (1984)
Next time you step into the quagmire, I'll make certain you never step out.Wenn du das nächste Mal den Sumpf betrittst, kommst du nicht wieder raus. The Champion (1985)
Mouth, you stepped on my foot.Mouth, du trittst mir auf den Fuß. The Goonies (1985)
You're treading on me!- Achtung, du trittst auf mich! A Room with a View (1985)
What are you doing? You must only serve you of your fists.Sag Vater, daß du zurücktrittstFist of the North Star (1986)
I want you to go up there and publicly apologise to Joyce Blair.Ich will, dass du ans Podium trittst und dich öffentlich bei Joyce Blair entschuldigst. Children's Children (1986)
How do you feel about it, bud? Following in your father's footsteps.Wie fühlst du dich, dass du in die Fußstapfen deines Vaters trittstThe Torch (1986)
The swap goes down in one hour. Will you floor this thing?Der Austausch ist in einer Stunde, trittst du aufs Gas? Wrong Number (1986)
Why do you not look where you are going, young woman?Warum paßt du nicht auf, wo du hintrittst, junge Dame? Labyrinth (1986)
But it's like you're flying against a ghost.Bei jedem Flug trittst du gegen ein Gespenst an. Top Gun (1986)
Knock before you come in.Klopf an, bevor du eintrittstTroll (1986)
I want you in a little closer in to Bono.Ich will, dass du ein bisschen näher zu Bono trittstU2: Outside It's America (1987)
but alf, i don't want you... joining any more record clubs.Aber, ALF, ich will, dass du keinen Musikclubs mehr beitrittst. Schon gut, schon gut. Try to Remember: Part 1 (1987)
Why not you and me?Was ist, trittst du gegen mich an? Shadow Boxer (1987)
Why are you doing this?Warum trittst du auf? The Great Montarro (1987)
Hey, watch your step on this bridge, it takes a little getting used to.Pass auf, wo du hintrittst, die Brücke ist gewöhnungsbedürftig. All the Colors of the Heart (1987)
You stand up to the plate, you plow the ball into orbit... it all starts right here.Du trittst raus und du haust den Ball ins All. Und es geht hier los. Back from the Dead (1987)
Not only do you not come to the competition this year, but you end up winning.Du trittst nicht selber an und gewinnst trotzdem. Bushmaster (1987)
Gee, you'd never know it, the way you put your foot on my behind and push.Würde man nicht denken, so wie du mir immer in den Hintern trittstMarried... Without Children (1987)
"Tread softly because you tread on my dreams""Betrete sie sanft, denn du trittst auf meine Träume" 84 Charing Cross Road (1987)
Why aren't you stomping Private Pyle's guts out?Warum trittst du ihm nicht in den Bauch? Full Metal Jacket (1987)
Hey, watch out where you're fucking going, you asshole.Pass auf, wo du hintrittst, du Arschloch. It's Alive III: Island of the Alive (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top