ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trittst

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trittst-, *trittst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trittst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trittst*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason!Egal welche politischen Überzeugungen du vertrittst, aber der Heimat eine Niederlage zu wünschen, ist Hochverrat: Tikhiy Don (1957)
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason!Egal welche politischen Überzeugungen du vertrittst, aber der Heimat eine Niederlage zu wünschen, ist Hochverrat: Tikhiy Don II (1958)
Persuading somebody don't usually take you so long, kid.Sonst trittst du überzeugender auf, Kleiner. The Law and Jake Wade (1958)
I might say the same thing about you running against Regan for Sheriff.Dasselbe könnte ich auch von Dir sagen, weil Du als Gegenkandidat von Regan auftrittstThe Gunfight at Dodge City (1959)
My days only begin when you come into this house.Mein Tag beginnt erst, wenn du dieses Haus betrittstBeloved Infidel (1959)
We'll go, if you stay out of the lab tonight.Wir gehen, aber du betrittst heute Abend nicht mehr das Labor. The Tingler (1959)
How many times have I asked you to knock... before you enter my private apartment?Wie oft bat ich dich schon anzuklopfen, bevor du mein privates Gemach betrittstA Breath of Scandal (1960)
If you want to take a coffee, you enter, and the owner looks up from his greasy counter.Wenn du einen Kaffee willst, öffnest du die Tür, trittst ein, und der Besitzer guckt von seinem speckigen Tresen auf. The Young One (1960)
Mind what you're doing, can't you?Hey, pass gefälligst auf, wo du hintrittstSaturday Night and Sunday Morning (1960)
PEOPLE GET IN YOUR WAY YOU JUST STEP ON THEM, JUST KICK THEM AWAY, HUH?Wenn dir jemand im Weg steht, dann trittst du einfach drauf, was? The Four of Us Are Dying (1960)
Why, we'll get it blown up real big and we'll put it in front of the chl-chi when you open there.Wir machen es noch größer und stellen es vor das Chi-Chi, wenn du dort auftrittst. Wo warst du, Barney? Twenty Two (1961)
Careful with your feet.Pass auf, wo du hintrittstMamma Roma (1962)
I don't care which dummy you bring, but you be out there.Es ist mir egal, welche Puppe du nimmst, aber du trittst auf. The Dummy (1962)
Yes? You will go out and face them.Du gehst raus und trittst gegen sie an. Carry On Cleo (1964)
Arthur, you and I come in.Arthur, du betrittst mit mir den Raum. Murder Most Foul (1964)
"That any second you may suddenly appear"Daß du auf einmal aus der Tür trittst und bist da My Fair Lady (1964)
"That any second you may suddenly appear"Daß du auf einmal aus der Tür trittst und bist da My Fair Lady (1964)
- Pleased to meet you. - Mr. Bertrand, ourtheatre manager.Herr Bertrand, Direktor des Kinos, wo du heute Abend auftrittstThe Soft Skin (1964)
Go where, George?- Wo trittst du hin, George? Send Me No Flowers (1964)
If you join, you know where you'd be going?Wenn du beitrittst, weißt du, was dann passiert? G.I. Jeannie (1965)
You're in a rut.Du trittst auf der Stelle. My Hero? (1965)
Some day you may want to enter your father's business... and start a parlor of your own.Vielleicht trittst du mal in die Fußstapfen deines Vaters und eröffnest ein Bestattungsinstitut. Herman Munster, Shutterbug (1965)
Just like I took over from Omanu, it's your turn now.Ich habe die Nachfolge von Omanu angetreten und du trittst nun meine an. Cry for Help (1966)
You escape, go to the address the FLN gives you in prison, and infiltrate us.Du entkommst und gehst an den Ort, den die Brüder nannten, trittst der Organisation bei und sabotierst. The Battle of Algiers (1966)
With you, I could get the best bookings on the circuit.Du würdest ein Star, wenn du mit mir auftrittstJudy and the Wizard (1967)
And you will enter a deep hypnosis.Du trittst in eine tiefe Hypnose ein. Nanami: The Inferno of First Love (1968)
Watch your step.Pass auf, wo du hintrittstLes patates (1969)
You walk over it, and you fall into these stakes... (man #1) He was stoned out of his skull.Wenn du drauftrittst, bohrt sich so ein Pfahl... (1. Mann) Er war stockbesoffen. Er hatte vier Liter Bier intus. Alice's Restaurant (1969)
You go on these things, they go right through your foot like a shish kebab.Wenn du drauftrittst, bohrt er sich durch deinen Fuß wie ein Fleischspieß. Alice's Restaurant (1969)
If you cross this threshold again, I'll shoot you like any other marauder.Wenn du über diese Schwelle trittst, erschieße ich dich wie jeden anderen Räuber. Paint Your Wagon (1969)
How are you going in?- Als was trittst du auf? Homecoming (1970)
Watch what the hell you're doin', will ya?Pass doch auf, wo du hintrittst, Mann! MASH (1970)
You'll step on something.Du trittst irgendwo rein. The Out of Towners (1970)
And if the game bothers you, step down. Take it easy. Go over to the opposition.Und wenn es dir nicht gefällt, trittst du zurück, setzt dich ab, wechselst zur Opposition. Confessions of a Police Captain (1971)
Take your hat off when you enter a lady's room.Und nimm den Hut ab, wenn du das Zimmer einer Dame betrittstIl venditore di morte (1971)
We hope you'll sign a contract to appear five times a year.Wir hoffen, du unterschreibst, dass du fünfmal im Jahr auftrittstThe Godfather (1972)
If you're going to race John Milner, let me out when we get there.Wenn du gegen John Milner antrittst, steige ich aber raus, wenn wir ankommen. American Graffiti (1973)
Well, I never figured you for the law either.Ich hätte auch nicht gedacht, dass du mal das Gesetz vertrittstPat Garrett & Billy the Kid (1973)
Hey! Watch where the hell you're stepping!Pass auf, wo du hintrittstSoylent Green (1973)
Watch how you get down.Schau, wo du hintrittstAmarcord (1973)
- You're putting me on.Gegen mich trittst du an? Deadline (1973)
"Through me you pass into eternal sorrow.""Durch mich trittst du ins ewige Leiden ein." Zardoz (1974)
I can see it now, you're gonna join the country club, golf and Marjan.Ich seh es vor mir, du trittst dem Country Club bei, Golf und Marjan. The Front Page (1974)
Move it or loose it.Au, pass doch auf, wo du hintrittstThe Sugarland Express (1974)
Watch where you step.Pass auf, wo du hintrittstThieves Like Us (1974)
I don't call that a distance when you keep tromping on my heels.Soll das ein Abstand sein, wenn du mir in die Hacken trittstThey Fought for Their Country (1975)
You're not gonna knock down any door.Du trittst hier keine Tür ein. The Estrangement (1975)
When you reach the end of your days and face your maker, you're gonna hear more negatives than you ever realized existed.Wenn du am Ende deiner Tage dem Schöpfer gegenübertrittst, wirst du mehr Negatives hören, als du dir je hast vorstellen können. The Genius (1975)
* La la, la la, la la, la laWas trittst du dazwischen? Il soldato di ventura (1976)
Then do exactly what you're told, otherwise the Pope won't let you. (Chuckles) I don't understand you.indem {\cHFFFF00}du gegen die Franzosen antrittstIl soldato di ventura (1976)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飛び石[とびいし, tobiishi] Trittstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top