Search result for

triplé

(70 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triplé-, *triplé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามส่วน
triple[ADJ] ประกอบด้วยสามชนิด
triple[ADJ] สามครั้ง
triple[VT] ทำให้เป็นสาม
triple[N] จำนวนสามเท่า
triple[N] จำนวนสามส่วน
triplet[N] หนึ่งในแฝดสามคน
triplex[ADJ] สามเท่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold

English-Thai: Nontri Dictionary
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triple(vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triple integrationการหาปริพันธ์สามชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple product of vectorsผลคูณของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple rhymeสัมผัสสามพยางค์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
triple rootสามรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple scalar product; scalar triple productผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triple vector product; vector triple productผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tripletsแฝดสาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triple bondพันธะสาม, พันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ไตร[N] three, See also: triple, tri-, Syn. ตรี, ตรัย, สาม, Example: จำนวนผู้เช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย, Thai definition: จำนวนสาม
ไตรรัตน์[N] Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk), See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order), Syn. พระรัตนไตร, Example: พระสงฆ์เป็นหนึ่งในไตรรัตน์หรือแก้วสามประการในพระพุทธศาสนา, Thai definition: แก้ว 3 ประการ หมายถึง พระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธรัตนะ พระธรรม เรียกว่า พระธรรมรัตนะ พระสงฆ์ เรียกว่า สังฆรัตนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
นกกระจิ๊ดภูเขา [n. exp.] (nok krajit phūkhao) EN: Mountain Leaf Warbler   FR: Pouillot à triple bandeau [m] ; Pouillot montagnard [m]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipidok) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (Sanskrit) ; Tipitaka (Pali) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets   FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pali) [m] ; tripitaka (sanskrit) [m] ; triple corbeille [f]
รัตนตรัย[n. exp.] (Rattanatrai) EN: Triple Gem   FR: Triple Joyau [m]
รถสิบล้อ [n. exp.] (rot sip-lø) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry   FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m]
สามเท่า[X] (sām thao) FR: triple
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold   FR: triple
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIPLE    T R IH1 P AH0 L
TRIPLED    T R IH1 P AH0 L D
TRIPLES    T R IH1 P AH0 L Z
TRIPLET    T R IH1 P L AH0 T
TRIPLETS    T R IH1 P L AH0 T S
TRIPLETT    T R IH1 P L EH0 T
TRIPLECAST    T R IH1 P AH0 L K AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triple    (v) (t r i1 p l)
tripled    (v) (t r i1 p l d)
triples    (v) (t r i1 p l z)
triplet    (n) (t r i1 p l @ t)
triplex    (j) (t r i1 p l e k s)
triplets    (n) (t r i1 p l @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプル[, toripuru] (n) triple; (P) [Add to Longdo]
トリプルアクセル[, toripuruakuseru] (n) triple axel (figure skating) [Add to Longdo]
トリプルクラウン[, toripurukuraun] (n) triple crown [Add to Longdo]
トリプルジャンプ[, toripurujanpu] (n) triple jump [Add to Longdo]
トリプルスチール[, toripurusuchi-ru] (n) triple steal [Add to Longdo]
トリプルプレー[, toripurupure-] (n) triple play [Add to Longdo]
トリプルボギー[, toripurubogi-] (n) triple bogey (golf) [Add to Longdo]
トリプレット[, toripuretto] (n) triplet (three nucleotide pairs that form a codon) [Add to Longdo]
ホスジャンプ[, hosujanpu] (n) (abbr) hop step and jump; triple jump [Add to Longdo]
三つ子[みつご, mitsugo] (n) (1) three-year-old; (2) triplets [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, / ] triple jump (athletics); hop, skip and jump [Add to Longdo]
三联管[sān lián guǎn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triplet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top