Search result for

trin

(101 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trin-, *trin*.
English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trinity    [N] กลุ่มที่มี 3 คน
trinket    [N] สิ่งประดับเล็กน้อย, See also: สิ่งเล็กน้อย
Trinidad    [N] สาธารณรัฐตรินิแดด
Trinitarian    [N] ชาวตรินิแดด
Trinitarianism    [N] ความเชื่อเรื่องพระบิดา พระบุตรและพระจิต (Trinity)
trinitrotoluol    [N] วัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง (เรียกย่อว่า TNT), Syn. trinitrotoluene
trinitrotoluene    [N] วัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง (เรียกย่อว่า TNT), Syn. trinitrotoluol

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trinerved; triplinervedมีสามเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trineural-ประสาทสามเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trineuric-สามเซลล์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trinomial-สามชื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trinomialตรีนาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trinucleate-สามนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trinHe lured her with trinkets.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trinity(ทริน'นิที) n. กลุ่มที่มี3คน (ชิ้น,อัน)
trinket(ทริง'คิท) n. เครื่องเพชรพลอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สิ่งที่มีค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของกระจุกกระจิก., Syn. bauble,trifle
accipitrine(แอคซิพ' พิทริน -ไทรน์) adj. ซึ่งเกี่ยวกับนกจำพวกเหยี่ยว, ซึ่งคล้ายเหยี่ยว., Syn. accipitral
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
antineutrino(แอนทินิวทรี' โน) n. อนุภาคต้าน (antiparticle) ของ neutrino
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
bit stringสายบิตหมายถึง ลำดับของบิตที่เกี่ยวเนื่องกัน
bowstring(โบ'สทริง) n. สายธนู -v. ประหารชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
trinity(n) ความเป็นสาม,สามองค์
trinket(n) ของเบ็ดเตล็ด,ของกระจุกกระจิก
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
bowstring(n) สายธนู
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน
latrine(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีเอ็นที    [N] TNT, See also: trinitrotoluene, trinitrotoluol, Syn. สารประกอบอินทรีย์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เชือก[n.] (cheūak) EN: cord ; rope ; string ; thread   FR: corde [f] ; ficelle [f]
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string   FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
หัวอก[n.] (hūa-ǿk) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: purse string   
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRINE    T R AY1 N
TRINH    T R IH1 N
TRINKA    T R IH1 NG K AH0
TRINTEX    T R IH1 N T EH2 K S
TRINKET    T R IH1 NG K AH0 T
TRINOVA    T R AY2 N OW1 V AH0
TRINITY    T R IH1 N AH0 T IY0
TRINKLE    T R IH1 NG K AH0 L
TRINIDAD    T R IH1 N AH0 D AE2 D
TRINGALI    T R IH0 NG G AA1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tring    (n) (t r i1 ng)
Trinova    (n) (t r i n ou1 v @)
trinity    (n) (t r i1 n i t ii)
trinket    (n) (t r i1 ng k i t)
Trinidad    (n) (t r i1 n i d a d)
trinkets    (n) (t r i1 ng k i t s)
trinities    (n) (t r i1 n i t i z)
Trinidadian    (n) (t r i2 n i d a1 d i@ n)
Trinidadians    (n) (t r i2 n i d a1 d i@ n z)
trinitrotoluene    (n) (t r ai2 n ai2 t r ou t o1 l y u ii n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
austrinken(vt) |trank aus, hat ausgetrunken| ดื่มหมด เช่น eine Flasche austrinken ดื่มจนหมดขวด

Japanese-English: EDICT Dictionary
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
からくり人形;絡繰り人形;絡繰人形(io);機関人形[からくりにんぎょう, karakuriningyou] (n) mechanical doll; automaton; string puppet; marionette; person who follows orders blindly [Add to Longdo]
アストリンゼント;アストリンゼン[, asutorinzento ; asutorinzen] (n) (1) astringent; (2) astringent lotion [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
インドクトリネーション[, indokutorine-shon] (n) indoctrination [Add to Longdo]
エルゴメトリン[, erugometorin] (n) ergometrine [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] (n) {comp} octet-string type [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
ガストリン[, gasutorin] (n) gastrin [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三硝基甲苯[sān xiāo jī jiǎ běn, ㄙㄢ ㄒㄧㄠ ㄐㄧ ㄐㄧㄚˇ ㄅㄣˇ, ] trinitrotoluene (TNT) [Add to Longdo]
三项式[sān xiàng shì, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] trinomial (math.) [Add to Longdo]
千里達和多巴哥[qiān lǐ dá hé duō bā gē, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago [Add to Longdo]
特立尼达[Tè lì ní dá, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ ㄉㄚˊ, / ] Trinidad [Add to Longdo]
特立尼达和多巴哥[Tè lì ní dá hé Duō bā gē, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄋㄧˊ ㄉㄚˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄚ ㄍㄜ, / ] Trinidad and Tobago [Add to Longdo]
黄色炸药[huáng sè zhà yào, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] trinitrotoluene (TNT), C6H2(NO2)3CH3 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]
サブストリング[さぶすとりんぐ, sabusutoringu] substring [Add to Longdo]
ストリング[すとりんぐ, sutoringu] string [Add to Longdo]
ストリング変数[ストリングへんすう, sutoringu hensuu] string variable [Add to Longdo]
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
[さかずき, sakazuki] Trinkschale (fuer Reiswein) [Add to Longdo]
酒宴[しゅえん, shuen] Trinkgelage, Bankett [Add to Longdo]
飲み水[のみみず, nomimizu] Trinkwasser [Add to Longdo]
飲む[のむ, nomu] trinken [Add to Longdo]
飲料水[いんりょうすい, inryousui] Trinkwasser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top