Search result for

tressa

(52 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tressa-, *tressa*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tressa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tressa*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Tender jaw, bruised ego, but definitely an improvement in the stress department.- Kiefer und Ego sind angeknackst, aber was den Stressabbau angeht, kann ich Fortschritte melden. The Invisible Killer (1989)
Stress relief.Stressabbau. Stressabbau. Neverending Battle (1993)
Tressa.- Tressa. Sie sehen anders aus. Innocence (1996)
You must trust me, Tressa.Vertrau mir, TressaInnocence (1996)
I will not leave without Tressa.- Ich gehe nicht ohne TressaInnocence (1996)
This is her time. Tressa has reached the end of her life.Tressa hat ihr Lebensende erreicht. Innocence (1996)
Tressa, these people are outsiders.Tressa, diese Leute sind Aussenseiter. Innocence (1996)
Tressa doesn't seem to be ready.Tressa scheint nicht bereit zu sein. Innocence (1996)
Why was it so important that Tressa stay here?- Warum musste Tressa hier bleiben? Innocence (1996)
Tressa? Do you feel it calling to you?Tressa, hörst du deinen Ruf? Innocence (1996)
- I thought this relieved stress.- Ich dachte, das wäre Stressabbau. Theme of Life (1998)
Good, now things are getting a little lively.Es wird langsam intressant! District B13 (2004)
The stress analysis says she's telling the truth.Laut Stressanalyse sagt sie die Wahrheit. The Shed (2005)
Ten of those a day, that's an extra cigarette break or whatever it is you do to take the edge off.Zehn davon pro Tag und Sie haben eine extra Zigarrettenpause. oder was auch immer Sie zum Stressabbau so machen... Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2006)
Interesting.Wirklich? Intressant. The Sleeping Beauty (2006)
Ugh. More like undoing six hours in a body harness and the stress of a death threat.Stressabbau nach 6 Stunden in einem Geschirr und einem Mordversuch. Action (2007)
So much for de-stressing.Aus dem Stressabbau wird wohl nichts. Action (2007)
If your brain waves show sign of duress, I'll pull you from the procedure.Wenn Ihre Hirnwellen Stressanzeichen zeigen, hole ich Sie zurück. Fracture (2008)
He's just so interesting.Er ist so intressant. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
That's so interesting!Das ist so intressant. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
My, but that's interesting!Nun, das ist aber intressant. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
Well, I'm just saying I'd like you to show an interest in my life, too.Ich wollte dir nur gerne mitteilen wie intressant auch mein Leben ist. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
It's interesting how relationships can be passed on.Schon intressant, wie sich Beziehungen weitervererben können. Achilles and the Tortoise (2008)
Go get yourself a little rebound stress release.Geh und besorg dir etwas Trost-"Stressabbau". The Codpiece Topology (2008)
Are you suggesting another bout of stress release?Schlägst du eine neue Runde Stressabbau vor? The Codpiece Topology (2008)
He's monitoring the closed-circuit cameras so he can do stress analysis on the Yemenis.Er behält die Überwachungskameras im Blick, damit er die Jemeniten einer Stressanalyse unterziehen kann. The Best Policy (2009)
Look, don't have a stress attack about it.- Warum nicht? Hör zu, bekomm deshalb keinen Stressanfall. Episode #1.1 (2009)
So I wanna get a little exercise in... before I shoot my next scene... so this is a little stress relief here on the middeck....das ist ein bisschen Stressabbau hier auf dem Mitteldeck. Hubble (2010)
So tell me about stress relief.Also, erzählen Sie mir vom Stressabbau. Final Destination 5 (2011)
Anything stressful?Ein Stressauslöser? Putting It Together (2011)
People go to take care of a horse so they can relax and de-stress.Leute gehen dorthin, damit ihnen die Pferde beim relaxen und Stressabbau helfen. Charlie and Kate Horse Around (2013)
I'm asking you if, when you are stressed, you self-induce vomiting as a coping mechanism, like when you witnessed Crabchek and his breakdown at the Academy, where a non-specified virus kept you bedridden for two whole weeks.Ich frage Sie, ob Sie selbst herbeigeführtes Erbrechen zum Stressabbau einsetzen? Wie, als Sie Zeuge waren von Crabcheks Zusammenbruch in der Akademie und Sie wegen irgendeinem Virus zwei Wochen bettlägerig waren. Bringing the Heat (2013)
All linked to a sensor that records the indicators of stress with an ink line on that cylinder of paper.Alle mit einem Sensor verbunden, der Stressanzeichen mit einer Linie aus Tinte auf Papier aufzeichnet. ARPANET (2014)
And that fact that she's living this perfect fantasy means the stressor existed when she was a child.Und die Tatsache, dass sie in dieser perfekten Fantasie lebt, bedeutet, dass der Stressauslöser in ihrer Kindheit liegt. If the Shoe Fits (2014)
It's really just a stress-reliever.Es ist wirklich nur zum Stressabbau. Queer Eyes, Full Hearts (2014)
I mean, Tressa, you've got so much going on.Wirklich, Tressa, du hast so viele Möglichkeiten. Hot Girls Wanted (2015)
Right there, Tressa.Genau da, TressaHot Girls Wanted (2015)
Okay, Tressa.Ok, TressaHot Girls Wanted (2015)
I mean, when it really comes down to it, Tressa's a boss.Letzten Endes ist Tressa der Hammer. Hot Girls Wanted (2015)
"Hey, Tressa, I miss you.ANKUNFT "Hey, Tressa, ich vermisse dich. Hot Girls Wanted (2015)
Tressa.TressaHot Girls Wanted (2015)
Unbelievable.Tressa. Unglaublich. Hot Girls Wanted (2015)
Tressa, you've been wanting a boyfriend that cares about you. Mmm-hmm.Tressa, du wolltest einen Freund, der sich um dich sorgt. Hot Girls Wanted (2015)
All that de-stressing?All der Stressabbau? The View from Olympus (2015)
Stress relief.- Das mache ich zum Stressabbau. Skiptrace (2016)
This is my stress relief.Das ist mein Stressabbau. Winter (2016)
But this heist has a twist.Doch jetzt wird es intressant. Heist! (2016)
You pick it. PTSD, depression, depersonalization disorder.- Mal sehen: stressanfällig, Depressionen, Teleios (2017)
The major systems for protection of the self, the hypothalamic pituitary adrenal fight-flight response, the vagal response, to play dead, to dissociate, to be, um... unaware of something, they'll come right into play.Die Systeme zum Schutz des Ichs, die Stressachse mit der Fight-or-flight-Reaktion, der vagale Reflex des Totstellens, der Dissoziation etwas nicht wahrzunehmen, das spielt alles mit hinein. The Burial (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised   FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren {pl}; stressauslösende Faktorenstressor; stress factor | stressors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top