Search result for

trat

(84 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trat-, *trat*
English-Thai: Longdo Dictionary
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
arbitration(n) อนุญาโตตุลาการ
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
castrate(vt) ตอนสัตว์
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Markie Trattman runs this game.markie Trattman รันเกมนี้ Killing Them Softly (2012)
So, Mark Trattman's game was hit a couple of nights ago.ดังนั้นเกมมา Trattman ถูกตีสองสามคืนที่ผ่านมา Killing Them Softly (2012)
Smelled like animals, Trattman said.กลิ่นเหมือนสัตว์ Trattman กล่าวว่า Killing Them Softly (2012)
Trattman said.Trattman กล่าวว่า Killing Them Softly (2012)
Well, Trattman also said that the one who talked had a voice like a kid's.ดี Trattman ก็บอกว่าคนที่พูดคุยได้เสียงเหมือนเด็ก Killing Them Softly (2012)
Trattman said.Trattman กล่าวว่า Killing Them Softly (2012)
Well, as far as I know... there's nothing wrong with Trattman's hearing or his nose or anything.ดีเท่าที่ฉันรู้ ... มีอะไรผิดปกติกับการได้ยิน Trattman หรือจมูกของเขาหรือสิ่งที่เป็น Killing Them Softly (2012)
It could have been Trattman.มันจะได้รับ Trattman Killing Them Softly (2012)
We start with Trattman. We start real good too.เราเริ่มต้นด้วย Trattman เราเริ่มต้นที่ดีจริงเกินไป Killing Them Softly (2012)
We hit Trattman, get things started up again... get people back to doing what they're supposed to be doing.เราตี Trattman ได้รับสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ... รับคนกลับไปทำในสิ่งที่พวกเขากำลังควรจะทำ Killing Them Softly (2012)
It don't make a bit of difference if Trattman did it... or someone did it to Trattman.มันไม่ได้ทำให้บิตของความแตกต่างถ้า Trattman ทำมัน ... หรือคนที่ไม่ได้ไป Trattman Killing Them Softly (2012)
Talk to Trattman, see what he says.พูดคุยกับ Trattman ดูสิ่งที่เขาพูด Killing Them Softly (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราด[N] Trat, Syn. จังหวัดตราด, Example: ฉันชอบไปทะเลที่ตราดเพราะน้ำใสกว่าทะเลที่อื่น, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคตะวันออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อาชญากร[n.] (ātyākøn = ātchayākøn) EN: criminal ; perpetrator   FR: criminel [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Porträt(n) |das, pl. Porträte/Porträts| ภาพวาดเหมือนของคน
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tratte {f}; (trassierter) Wechsel; Ziehung {f}; Trassierung {f}draft [Add to Longdo]
trat abceded [Add to Longdo]
trat dazwischenintermediated [Add to Longdo]
trat eineventuated [Add to Longdo]
trat leisepussyfooted [Add to Longdo]
trat voranteceded [Add to Longdo]
trat wieder auf; wiederaufgetretenreappeared [Add to Longdo]
trat zurückreceded [Add to Longdo]
trat zurückretreated [Add to Longdo]
trat zurückretrogressed [Add to Longdo]
trat zu Tage (zutage [alt])outcropped [Add to Longdo]
trat; zertrattrod [Add to Longdo]
tratschen; klatschen; lästern; hecheln | tratschend; klatschend; lästernd; hechelnd | tratschte; klatschte; lästerte; hechelte | tratscht; tratscht | tratschte; klatschteto tattle; to gossip | tattling; gossiping | tattled; gossiped | tattles | tattled [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  trat /traːt/
   kicked; trod

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top