Search result for

traits

(30 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traits-, *traits*, trait
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are the traits of a steamroller?อะไรคือลักษณะของรถบดถนนไอน้ำ.. Birthmarks (2008)
And families take on the traits of their leaders.ครอบครัวจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้นำ Bloodline (2009)
WITH PSYCHOPATHIC PERSONALITY TRAITS.และมีลักษณะของโรคไซโคพาธ Zoe's Reprise (2009)
We have some of the same physiological traits that whales, seals, and dolphins have.เด็ก ตำรวจ ทุกคน... หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ที่สำคัญ ที่สุดสำหรับผม กับ หลุยส์ คือไฮโดรโฟน... The Cove (2009)
Some really annoying traits, but we've been friends since the first grade and that means something to me.นิสัยน่ารำคาญบางอย่างจริงๆ แต่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ ป.1 และนั่นมีความหมายสำหรับฉัน Friday Night Bites (2009)
Yeah. Bacteria absorbs the traits of their neighbors.แบคทีเรียดูดซึมลักษณะพิเศษของตัวข้างเคียง Bad Seed (2009)
Because their traits transferred to the bacria they used.เพราะว่าลักษณะพิเศษเหล่านั้น ถูกถ่ายทอดจากแบคทีเรียที่พวกเขาใช้ Bad Seed (2009)
Genetic traits.ลักษณะทางพันธุกรรมน่ะ The Bishop Revival (2010)
Do share certain traits. Uh...มีคุณลักษณะเหมื่อน ๆ กัน เอ่อ... The Uncanny Valley (2010)
Keen observation and careful thought are traits that are as valuable as kindness, understanding and compassion.ด้วยการสังเกตอย่างหลักแหลม และครุ่นคิดอย่างถ้วนถี่ ถือเป็นคุณสมบัติ ที่ทรงคุณค่ามากๆ เช่นเดียวกับความเมตตา การเข้าอกเข้าใจ และการเห็นอกเห็นใจ The Body and the Bounty (2010)
Well, I try to promote all the traits which make for a good citizen.ผมพยายามที่จะสนับสนุน การสร้างคุณค่าเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เราได้พลเมืองที่ดี The Body and the Bounty (2010)
She's internalized her traits, her memories, her knowledge.ความรู้ The Plateau (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traitsJapan has many distinctive traits.
traitsTwo traits of Americans are generosity and energy.
traitsWhat do you think are the racial traits of the Japanese?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]
เอกลักษณ์ประชาชาติ[n. exp.] (ēkkalak prachāchāt) EN: nation traits   
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: [classifier : rope ; hair ; thread ; string ; drawn lines ; roads]   FR: [classificateur : fils, ficelles, cordes ; cheveux ; traits ; routes]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAITS    T R EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traits    (n) (t r ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu) [Add to Longdo]
気風[きふう;きっぷ, kifuu ; kippu] (n) character; traits; ethos [Add to Longdo]
国民性[こくみんせい, kokuminsei] (n) national traits or character; nationality; (P) [Add to Longdo]
似顔書き[にがおがき, nigaogaki] (n) portrait painter; drawing portraits [Add to Longdo]
人間臭い;人間くさい[にんげんくさい, ningenkusai] (n) full of human traits; quite human [Add to Longdo]
台湾海峡[たいわんかいきょう, taiwankaikyou] (n) Straits of Taiwan [Add to Longdo]
門波[となみ, tonami] (n) (arch) clashing waves; tides in narrow sea straits [Add to Longdo]
門浪;戸浪[となみ, tonami] (n) (arch) waves in narrow straits [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top