Search result for

tränken

(57 entries)
(1.1236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tränken-, *tränken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tränken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tränken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I know about drinks.Ich kenne mich in Getränken aus. Tikhiy Don (1957)
Or I could drown myself.Ich könnte mich auch ertränkenDip in the Pool (1958)
If we wax the cloth, it will stop most of the sound.Wenn wir die Lappen mit Wachs tränken, hören wir überhaupt nichts mehr. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
You didn't succeed with drowning so with this brick... you're simulating a crime to be arrested.Es gelang euch nicht zu ertränken, also ihr simuliert... mit dem Ziegel ein Verbrechen, damit ich euch verhafte. Eve Wants to Sleep (1958)
Let's tell her we're taking the horses for a drink.Wir geben vor, die Pferde zu tränken, verstehst du? Gut. The Hidden Fortress (1958)
- Sir, yes, sir. - Got no sorrows!- Ertränken Sie Ihre Sorgen? The Left Handed Gun (1958)
I should have drowned him.Ich hätte ihn ertränken sollen. Rock-a-Bye Baby (1958)
Three misses and we drown him.Bei drei Fehlversuchen ertränken wir ihn! The Vikings (1958)
- I have time to get water for my cat?- Kann ich die Katze noch tränkenThe Diary of Anne Frank (1959)
Mr. Henry Fate, dealer in utensils and pots and pans, liniments and potions.Mr. Henry Fate. Händler von Geräten, Töpfen und Pfannen, Einreibemitteln und ZaubertränkenMr. Denton on Doomsday (1959)
- To drown. Oh right.- Sich zu ertränkenThe Millionairess (1960)
For instance, we ought to water those horses before we weigh 'em in.Wir sollten die Pferde tränken, ehe wir sie wiegen. The Misfits (1961)
Poison them, drown them.Vergiften, ertränken101 Dalmatians (1961)
Immediately catch and drown!Sofort einfangen und ertränkenStriped Trip (1961)
You know that you were ordered to drown?Laut Befehl sollen wir dich ertränkenStriped Trip (1961)
Better still, drown them with sake. Get them drunk.Wir bleiben ruhig und ertränken sie im Sake bis sie müde sind. Sanjuro (1962)
You got tears to shed, save them for night and weep them into your pillow. Don't bother me with them!Sie wollen heulen, dann tun Sie es nachts und tränken Sie Ihr Kissen mit Tränen, aber belästigen Sie mich nicht damit! The Little People (1962)
Make sure they don't drown each other.- Und dass sie sich nicht ertränkenThe Thrill of It All (1963)
Take the horses and bring them to the watering place.Nehmt die Pferde und bringt sie zu den TränkenThe Road to Fort Alamo (1964)
But why should he have the right to do this to me? Drown me in paint for it?Aber gibt es ihm das Recht, mich in Farbe zu ertränkenThe Agony and the Ecstasy (1965)
For thirty years I've irrigated Your proboscis of a rhino.Bereits seit dreißig Jahren muss ich diesen Purpurpilz dirtränkenChimes at Midnight (1965)
- Thou hast tried to drown me.- Du wolltest mich ertränkenG.I. Jeannie (1965)
She will drown you in a jiffy!Sie wird dich ertränkenAndrei Rublev (1966)
Arrange food, drink, entertainment and a sit-down orgy for 14.Arrangiert eine Orgie mit Speisen, Getränken und Gauklern. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
I don't know why I put up with you at all. - I should have drowned you at birth.Womit habe ich dich nur verdient, ich hätte dich bei der Geburt ertränken sollen. The Plague of the Zombies (1966)
Drown him?ErtränkenAladdin and His Magic Lamp (1967)
Have the queen and have her spawn Drowned in secret ere the dawn.Alsofort ins Meer versenken, sie im Wasser zu ertränkenThe Tale of Tsar Saltan (1967)
Drowned in secret ere the dawn.Sie im Wasser zu ertränkenThe Tale of Tsar Saltan (1967)
I just wish I could get out of this house and drown myself, that's all.Ich wünschte, ich könnte dieses Haus verlassen und mich ertränkenYours, Mine and Ours (1968)
Let's break out some of your drinking stuff and celebrate the syndicate.Dann machen wir jetzt was von Ihren Getränken auf und feiern den Verband. A Piece of the Action (1968)
I told you to look after our guest, not to drown him.Du solltest dich um den Major kümmern, nicht ihn ertränkenBattle of Britain (1969)
- To water the horses.- Ich will die Pferde tränkenJamilya (1969)
Permission to water horses.Genehmigung zum Tränken von Pferden! Guns of the Magnificent Seven (1969)
You, Chunky-Charley, I'll sink you to the bottom of the river like a bloody turkey.Du alter Fettsack, ich werde dich ertränken wie einen Sack Katzen! Kevade (1969)
You and your compadres can water your herds along the Jicarilla.Du und deine Freunde, ihr könnt eure Herden am Jicarilla tränkenChisum (1970)
The Cossacks are watering their horses in the Seine.Die Kosaken tränken ihre Pferde an der Seine. Waterloo (1970)
- Yes, we're going to execute Prometheus.Man sollte ihn ertränkenOut 1 (1971)
And then we'll chuck him at the wall. Yes, we'll throw him out.- Ich komme also und helfe dir, ... Prometheus zu ertränkenOut 1 (1971)
Why don't you two go down to the music room and I'll follow with some drinks.Warum geht ihr beide nicht ins Musikzimmer und ich komme mit den Getränken nach. Harold and Maude (1971)
You don't expect us to believe that? Your comrade's an alcoholic and not responsible for what he says. So stop claiming phantoms are trying to get rid of you.Ich hab genug von Ihnen und Ihrem Säufer-Freund... von Ihrer Hexenjagd, von den Phantomen, die Sie angeblich ertränken wollten! Short Night of Glass Dolls (1971)
Water your horses.Pferde tränkenSomething Big (1971)
I'd dispense justice my way, with a drinkMit Getränken zu Gericht sitzen Knyaz Igor (1969)
It's your show, but isn't there a simpler way of drowning someone?Gibt es nicht einen einfacheren Weg, jemanden zu ertränkenLive and Let Die (1973)
Drown, Mr Bond?Ertränken, Mr. Bond? Live and Let Die (1973)
He's trying to drown you.Er will dich ertränkenPat Garrett & Billy the Kid (1973)
No, I've heard of your potions before.Nein, ich habe von Ihren Tränken schon gehört. Mudd's Passion (1973)
The victim suffers a horrible death by an ancient sacrifice.Mit Zaubertränken und geheimen Ritualen. Es ist eine Art Herausforderung durch die Kräfte des Bösen. The Perfume of the Lady in Black (1974)
Abspannen horse, soak and in the stable!Pferd abspannen, tränken und in den Stall! Hans Röckle und der Teufel (1974)
- You tried to drown her in this pond?- Sie wollten sie im Becken ertränkenThe Fortune (1975)
Providing you're not drowning his play in incoherency.Man darf seine Stücke nur nicht in einem Wortschwall ertränken, der... L'important c'est d'aimer (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einweichen {n}; Durchtränken {n}soak [Add to Longdo]
durchnässen; durchtränken; durchfeuchten | durchnässend | durchnässt | durchnässtto soak | soaking | soaked | soaks [Add to Longdo]
tränken | tränktto imbue | imbues [Add to Longdo]
tränkendtincturing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tränken [trɛŋkən]
     to imbue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top