ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

totterers

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totterers-, *totterers*, totterer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา totterers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *totterers*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The stammerer!Der StottererThe Sucker (1965)
The stammerer's in Rome!Höchste Eile! Der StottererThe Sucker (1965)
The stammerer's in Rome!Der Stotterer ist in Rom! The Sucker (1965)
The stammerer!Der StottererThe Sucker (1965)
The stammerer!Der StottererThe Sucker (1965)
The stammerer!Der StottererThe Sucker (1965)
I gave them to the Englander.Die gab ich eben dem StottererHogan Springs (1966)
Do you stutter?Seit wann bist du StottererLa minorenne (1974)
Where he wants to subjugate you.- Immer an der Front! Der da hat gesagt: Der Stotterer ist doof! Bomber (1982)
Have you nailed down our hiccup?Und was ist mit dem StottererContagion (1989)
Man walked in the doctor's office just stuttering.Kommt ein Stotterer zum Arzt. Mo' Better Blues (1990)
You haven't seen the stammerer?- Haben Sie den Stotterer gesehen? Three Lives and Only One Death (1996)
No, no stammer, no white shoes, no blue ring.- Nein. Kein Stotterer, keine weißen Schuhe, kein blauer Ring. Three Lives and Only One Death (1996)
Oh, I celebrate the loners, the outcasts, the shy girl with pimples, the fattest boy in class, dyslexics, the stutterers, the premature ejaculators. You're such a freak.- Ich feiere die Einsamen, die Außenseiter, das schüchterne, pickelige Mädchen, den Klassendicksten, Legastheniker, Stotterer, die vorzeitigen Ejakulierer... Smilla's Sense of Snow (1997)
Hey stutterer, try to understand.Du verstehst mal wieder gar nichts, StottererKaante (2002)
Hey stutterer, try to understand.Du verstehst mal wieder gar nichts, StottererKaante (2002)
So you've either got a speech impediment or you're a stammering know-nothing who doesn't belong in medicine.Entweder haben Sie einen Sprachfehler oder Sie sind ein ahnungsloser Stotterer, der kein Arzt werden sollte. My Hero (2002)
We catch one and he turns out to be a stutterer.Wir fangen einen und er stellt sich als Stotterer heraus. Pan's Labyrinth (2006)
The stutterer spoke of an informer.Der Stotterer sprach von einem Informanten. Pan's Labyrinth (2006)
My God, you cons are slower than a spelling bee full of stutterers.Mein Gott, ihr Leute seit langsamer als eine sprechende Biene voller StottererBy the Skin and the Teeth (2006)
- And then think of Louis Jouvet, He also was stammerer.Außerdem... denken Sie an Louis Jouvet. Er war auch StottererHunting and Gathering (2007)
You were a stutterer?Du warst ein StottererMILF Island (2008)
- Fucking mumbling, stuttering bastard.- Blöder murmelnder StottererDeath Race 2 (2010)
Yes, that's very cοmmοn with stammerers.Ja, das ist weit verbreitet bei Stotterern. The King's Speech (2010)
Every stammerer always fears gοing back tο square οne.Jeder Stotterer hat Angst, wieder beim Nullpunkt anzufangen. The King's Speech (2010)
Mad King Geοrge the Stammerer whο let his peοple dοwn sο badly in their hοur οf need.Der wirre König... George der Stotterer... der sein Volk in der Stunde der Not so schwer enttäuscht hat. The King's Speech (2010)
You were the stuttering Scarecrow?Warst du etwa der StottererThe Kiss (2013)
Okay? You... are not that stuttering Scarecrow anymore.Dieser Stotterer ist längst Geschichte. The Kiss (2013)
You'll become a stutterer and a premature ejaculator!Du wirst Stotterer mit vorzeitigem Samenerguss! The Brand New Testament (2015)
I wouldn't worry.Hör zu, Stotterer. Du gehst mir auf den Wecker mit deinen Chi-Chinesen. Justin de Marseille (1935)
You go to the cemetery to see if everything is ready for the deceased.Stotterer, du gehst zu Madame Olympe und fragst sie, ob sie nicht... Justin de Marseille (1935)
- This is very strange!Beeil dich. - StottererJustin de Marseille (1935)
I'd better take a taxi.- Ich muss zahlen. - Warten Sie. StottererJustin de Marseille (1935)
- And the Chinaman?- Wo ist der StottererJustin de Marseille (1935)
STUTTERS ASSASSIN IS SILVIO"Der Mörder vom Stotterer ist Silvio." Justin de Marseille (1935)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top