Search result for

tottered

(122 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tottered-, *tottered*, totter, tottere
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tottered มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tottered*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totter[VI] เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble
totter[VI] ไม่มั่นคง
totter[N] การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
tottery[ADJ] โซเซ, Syn. weak, rattletrap
tottery[ADJ] ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
tottering[ADJ] โซเซ, See also: โอนเอน
teeter-totter[N] กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[STAMMERS](Stottert) Twin Streaks (1991)
I let you go overseas to learn business management. Then why is your film investment tottering?เจ้าพาล ไม่ต้องทำมาพูดเล่นกับฉันเลยนะ ! First Cup (2007)
Some more just tottering around.ขอมองหาดูอีกหน่อย Little Red Book (2011)
-You have to stick to the left.(Stottert) Ich verkehr richtig. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
A man with a stammer.Ein Mann, der stottert. Our Man in Havana (1959)
It's too bad. He's a stutterer.Ihr Pech, dass er stottert. Croesus (1960)
I stuttered like a childWenn Sie meinen. Ich habe gestottert wie ein Kind. Paris Belongs to Us (1961)
Excellent answer.Warum stotterst du dabei? War of the Buttons (1962)
Can't you see that I'm... stuttering.Aber siehst du denn nicht, dass ich ... stottere? Ich stottere. 8½ (1963)
I'm sure that he can find a bill of sale for the horse.Aber Onkel Jake kann auch stottern. McLintock! (1963)
I stammered all over the place. I looked like an idiot.- Gestottert wie eine Blöde und sah aus wie eine Idiotin. The Thrill of It All (1963)
- Yes, I thought so. But Old Tom was enchanted with your stammering.- Ja, das fand ich auch, aber der alte Tom war hingerissen von Ihrer Stotterei. The Thrill of It All (1963)
# Because I was afraid to speak when I was just a ladAls Junge war ich sehr gehemmt und stotterte herum Mary Poppins (1964)
"Condemned by every syllable she utters"Gestraft durch jede Silbe, die sie stotterMy Fair Lady (1964)
The engine still knocks when it's cold, but that's normal.Der Motor stottert noch etwas, aber das ist normal. The Umbrellas of Cherbourg (1964)
I stammered and blushed and immediately changed the subject.Ich fing an zu stottern, wurde rot und habe schnell das Thema gewechselt... The Umbrellas of Cherbourg (1964)
The stammerer!Der Stotterer! The Sucker (1965)
The stammerer's in Rome!Höchste Eile! Der Stotterer! The Sucker (1965)
The stammerer's in Rome!Der Stotterer ist in Rom! The Sucker (1965)
The stammerer!Der Stotterer! The Sucker (1965)
The stammerer!Der Stotterer! The Sucker (1965)
The stammerer!Der Stotterer! The Sucker (1965)
If I'm...* Der Kommissar stottert. * Fantomas Unleashed (1965)
He tells us to keep smiling.Und seit wann stottert der Führer? Movies Are Your Best Escape (1965)
Bit flabby, but you're English. We'll take you.- Zu schlaff, darum stottern Sie. The Flight of the Valkyrie (1965)
[ENGINE RUMBLING](MOTOR STOTTERT) The Chimp Who Cried Wolf (1966)
He is on a first-name basis with Himmler.Ich wusste nur nicht, dass Himmler stottert. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
That would account for the strange way he sounded.Deshalb hört er sich so merkwürdig an. Er stottert. Happy Birthday, Adolf (1966)
I gave them to the Englander.Die gab ich eben dem Stotterer. Hogan Springs (1966)
Jolly joker!Saukerl, stotternder. How to Cook a German Goose by Radar (1966)
Newkirk's the name, ladies, but you can call me Peter.Ich stotter nur beim Sprechen, alle anderen Funktionen sind okay. I Look Better in Basic Black (1966)
I didn't know you spoke German.- Du kannst ohne zu stottern sprechen. The Gold Rush (1966)
Terrible, terrible.- Ohne Stottern wär's schöner. The Prince from the Phone Company (1966)
Take it easy. Get your hands off me!- Du blöder Stotterfritze. The Rise and Fall of Sergeant Schultz (1966)
(Car engine spluttering)(Automotor stottert) The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
(Engine spluttering, banging)(Motor stottert, Schüsse) The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
[JEEP ENGINE SPUTTERING](JEEP-MOTOR STOTTERT) Undercover Judy (1967)
[ENGINE SPUTTERING](MOTOR STOTTERT) Undercover Judy (1967)
My engine started going bad. I needed a safe place.Der Motor fing an zu stottern, da brauchte ich einen sicheren Platz. One in Every Crowd (1967)
By the way, since I came in here have you noticed me stammer?Haben Sie mich übrigens, seit ich hereinkam, stottern gehört? Casino Royale (1967)
Wait a minute, you do not stutter anymore.Moment mal, du stotterst ja gar nicht mehr. The Heathens of Kummerow (1967)
Stuttering Joseph is my father.Stotter-Joseph wird mein Vater. The Heathens of Kummerow (1967)
She's stopping.Er fängt an zu stottern. Island of the Burning Damned (1967)
[BO Y MUTTERS](JUNGE STOTTERT) The Stalking Moon (1968)
With me she is calm and perfectly normal, apart from her stammering, which derives from a childhood trauma.Bei mir ist sie ruhig und vollkommen normal... außer, dass sie stottert, das rührt von einem Kindheitstrauma her. The Rite (1969)
If he starts questioning you, just start stammering.Wenn er dich ausfragt, fang einfach an zu stottern. The Rite (1969)
- You didn't stammer.- Sie haben gar nicht gestottert. The Rite (1969)
- Sometimes I don't.- Manchmal stottere ich nicht. The Rite (1969)
- Your stutter comes and goes.- Ihr Stottern kommt und geht. The Rite (1969)
When she got excited, she stuttered.Immer wenn sie aufgeregt war, stotterte sie. Take the Money and Run (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totterAn old man came tottering along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
เอ้ๆ แอ่นๆ[ADV] totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
โดกเดก[V] totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
เตาะแตะ[V] toddle, See also: totter, Syn. กระเตาะกระแตะ, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
เตาะแตะ[ADV] totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โผเผ[ADV] stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
กระเตาะกระแตะ[ADV] totteringly, See also: stumblingly, Syn. เตาะแตะ, เตาะๆ แตะๆ, ไม่แข็งแรง, ป้อแป้, Example: เด็กหัดเดินกระเตาะกระแตะ
สั่น[V] totter, See also: stagger, be unsteady, sway, reel, Syn. โยก, คลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอนไปมา[v. exp.] (ōn-ēn pai-mā) EN: totter   
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTTER    T AA1 T ER0
TOTTERING    T AA1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totter    (v) (t o1 t @ r)
totters    (v) (t o1 t @ z)
tottery    (j) (t o1 t @ r ii)
tottered    (v) (t o1 t @ d)
tottering    (v) (t o1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter, #33,919 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] tottering; unsteady, #820,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
gewackelttottered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stottern; stammeln | stotternd; stammelnd | gestottert; gestammelt | er/sie stottert; er/sie stammelt | ich/er/sie stotterte; ich/er/sie stammelte | er/sie hat/hatte gestottert; er/sie hat/hatte gestammeltto stammer | stammering | stammered | he/she stammers | I/he/she stammered | he/she has/had stammered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestootert | stottert | stotterteto splutter | spluttering | spluttered | splutters | spluttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
torkeligtottery [Add to Longdo]
torkelig {adv}totteringly [Add to Longdo]
torkeln | torkelnd | torkelt | torkelteto totter | tottering | totters | tottered [Add to Longdo]
wackeln | wackelnd | wackeltto totter | tottering | totters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[, yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]
酩酊歩行[めいていほこう, meiteihokou] (n) drunken (staggering, tottering) gait; wide-based gait [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totter \Tot"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Tottered}; p. pr. & vb.
   n. {Tottering}.] [Probably for older tolter; cf. AS.
   tealtrian to totter, vacillate. Cf.{Tilt} to incline,
   {Toddle}, {Tottle}, {Totty}.]
   1. To shake so as to threaten a fall; to vacillate; to be
    unsteady; to stagger; as, an old man totters with age. "As
    a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence."
    --Ps. lxii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To shake; to reel; to lean; to waver.
    [1913 Webster]
 
       Troy nods from high, and totters to her fall.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top