ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tot

T AA1 T   
192 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tot-, *tot*
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
totten (n ) seconteen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tot[N] เด็กเล็ก, See also: เด็กหัดเดิน, เด็กกำลังเตาะแตะ
tot[VT] รวมทั้งหมด, Syn. totalize
tote[SL] คนงดเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, See also: คนอดเหล้า
total[N] ผลรวม, See also: ยอดรวม
total[ADJ] โดยสมบูรณ์
total[ADJ] ทั้งหมด, See also: เต็มที่
total[VT] รวมยอด, See also: รวมทั้งหมด
total[VT] ทำลาย (คำสแลง)
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol
totter[VI] เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tot(ทอท) n. เด็กเล็ก ๆ ,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย vt.,vi. เติม,ใส่,เพิ่ม, Syn. child
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
tote(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว้, Syn. carry,convey
totem(โท'เทิม) n. รูปสัตว์หรือพืชที่สลักอยู่บนเสาอินเดียนแดงที่เรียกว่าtotem pole/เป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลครอบครัวหรืออื่น ๆ, See also: totemic adj. totemically adv.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem

English-Thai: Nontri Dictionary
tot(n) เด็กเล็ก,จำนวนเล็กน้อย
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น
total(vi,vt) รวมยอด,รวมทั้งสิ้น,รวมทั้งหมด
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน
prototype(n) แบบเดิม,ต้นฮระกูล,รากเดิม,บุคคลตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
total amountยอดจำนวน, จำนวนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total birth rateอัตราเกิดรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total cooling effectผลทำความเย็นรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
total derivativeอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total destructionการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total disabilityความพิการสิ้นเชิง, ทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
total available watertotal available water, ความชื้นทั้งหมดที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total cloud coverเมฆทั้งหมดที่ปกคลุม ท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Total Communicationการสื่อสารระบบรวม, รูปแบบการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน [Assistive Technology]
total dynamic headtotal dynamic head, เฮดรวมของปั๊ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total evaporationtotal evaporation, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total headtotal head, เฮดรวม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
total losstotal loss, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
total solar eclipse (n ) สุริยุปราคาเต็มดวง
tote (n vt) ยกหรือถือสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของที่หนักหรือยากต่อการเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tot ziens/ทีโอที ziens ลาก่อน How I Won the War (1967)
It's just a couple Tater Tots hopped up on too many Pixy Stix.ก็แค่เรื่องหน่อมแน้ม ที่เด็ก ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ Monster House (2006)
Why don't you tell Mrs. Lovett I said to give you a nice big tot of gin?ทำไมเธอไม่ไปบอกคุณนายเลิฟเวทท์ ว่าฉัน จะเลี้ยงเหล้าเธอ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Bren took Liberty Bell to her tot ice skating class.เบร็น พาลิเบอร์ตี้เบลล์ไปเรียนไอซ์สเก็ต Juno (2007)
When will you guys learn that tots can't ice skate?ไปเริ่มเรียนเมื่อไหร่คะ มันสเก็ตได้ด้วยเหรอ Juno (2007)
That could be got by any drunkard with his tot of rum.ซึ่งพวกขี้เมากับเหล้ารัมของเขาจะสามารถรับไว้ได้ Doubt (2008)
I'm getting my tots back.หนูจะเอามันทอดคืนมาให้ได้ The Substitute (2010)
So the tot wars have begun, Becky.สงครามมันทอดได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว เบคกี้ The Substitute (2010)
I'm gonna go shove some tots up the tailpipe of coach Sylvester's car.หนูจะไปเอาทอดไปซุก ในท่อไอเสียรถของโค้ชซิลเวสเตอร์ The Substitute (2010)
Mercedes got in trouble for shoving tots up Sue Sylvester's tailpipe, and we were sitting in Sue's office, and Mercedes was looking at me like...เมอร์เซดีสมีปัญหา เธอเอามันทอดไปยัดท่อไอเสียรถของซู ซิลเวสเตอร์ และเราก็ไปฟังการพิพากษาในห้องทำงานของซู The Substitute (2010)
Sure, right after you take out those tots and shake 'em.แน่นอน หลังจากที่เธอถอดแล้วอะนะ แล้วส่ายมันด้วย ใจเย็น Let Me Entertain You (2010)
Tator tots and a party invitation?เทเตอร์ ทอท กับคำเชิญไปงานเลี้ยง The Benefactor Factor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
totAn old man came tottering along.
totCan you work out the total cost of the trip?
totCasualties are said to total up to 1,000.
totDo you know the total population of Japan?
totEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
totExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
totGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
totGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
totGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
totHe failed in his business and now is a total wreck.
totHe is a total stranger to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
ทศท.[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
มวลรวม[N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
รวบยอด[ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ยอดรวม[N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เช้า[adv.] (chāo) EN: early   FR: tôt ; matinalement
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement

CMU English Pronouncing Dictionary
TOT T AA1 T
TOTA T OW1 T AH0
TOTE T OW1 T
TOTH T AA1 TH
TOTI T OW1 T IY0
TOTO T OW1 T OW0
TOTS T AA1 T S
TOTED T OW1 T IH0 D
TOTES T OW1 T S
TOTAL T OW1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tot (v) tˈɒt (t o1 t)
tote (v) tˈout (t ou1 t)
tots (v) tˈɒts (t o1 t s)
total (v) tˈoutl (t ou1 t l)
toted (v) tˈoutɪd (t ou1 t i d)
totem (n) tˈoutəm (t ou1 t @ m)
totes (v) tˈouts (t ou1 t s)
Totnes (n) tˈɒtnɪs (t o1 t n i s)
totals (v) tˈoutlz (t ou1 t l z)
totems (n) tˈoutəmz (t ou1 t @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总额[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]
总量[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] total; overall amount, #3,491 [Add to Longdo]
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] totally, #8,672 [Add to Longdo]
总值[zǒng zhí, ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] total value, #9,651 [Add to Longdo]
总面积[zǒng miàn ji, ㄗㄨㄥˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] total area; overall surface area, #9,849 [Add to Longdo]
总能[zǒng néng, ㄗㄨㄥˇ ㄋㄥˊ, / ] total energy, #10,545 [Add to Longdo]
总价[zǒng jià, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] total price, #11,268 [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam, #17,809 [Add to Longdo]
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol), #21,784 [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned, #40,724 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
突然[とつぜん, totsuzen] (adv) กะทันหัน
突然[とつぜん, totsuzen] (adj adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange

German-Thai: Longdo Dictionary
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knirps {m}; Kerlchen {n} | Knirpse {pl}tot | tots [Add to Longdo]
Totalausfall {m}; Fehlanzeige {f}dead loss [Add to Longdo]
Totalausverkauf {m}; Räumungsverkauf {m}clearance sale [Add to Longdo]
Totale {f} (Film)long shot [Add to Longdo]
Totalisator {m} | Totalisatoren {pl}totalizer | totalizers [Add to Longdo]
Totalität {f}totality [Add to Longdo]
Totalpivotisierung {f} [math.]complete pivoting; total pivoting [Add to Longdo]
Totalschaden {m}write-off [Add to Longdo]
Totalverlust {m} | wirklicher Totalverlusttotal loss | actual total loss [Add to Longdo]
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
Totem {n} | Totems {pl}totem | totems [Add to Longdo]
Totemismus {m}totemism [Add to Longdo]
Totempfahl {m}totem pole [Add to Longdo]
Totenbahre {f}bier [Add to Longdo]
Totenbett {n}deathbed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
こととて[, kototote] (conj) because [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
とったり[, tottari] (n) arm bar throw (sumo) [Add to Longdo]
とっとと[, tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とつ, totsu] VORSTEHENDE STIRN [Add to Longdo]
凸面[とつめん, totsumen] konvex [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] -Bande, Clique, Verschwoerer [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
整える[ととのえる, totonoeru] ordnen, vorbereiten [Add to Longdo]
死人[しにん, shinin] Toter [Add to Longdo]
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]
殴り殺す[なぐりころす, nagurikorosu] totschlagen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tot \Tot\, n. [Cf. {Toddle}, {Tottle}, {Totter}.]
   1. Anything small; -- frequently applied as a term of
    endearment to a little child.
    [1913 Webster]
 
   2. A drinking cup of small size, holding about half a pint.
    [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. A foolish fellow. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tot \Tot\, n. [L.]
   Lit., so much; -- a term used in the English exchequer to
   indicate that a debt was good or collectible for the amount
   specified, and often written opposite the item.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tot \Tot\, v. t. [imp. & p. p. {Totted}; p. pr. & vb. n.
   {Totting}.]
   1. To mark with the word "tot"; as, a totted debt. See {Tot},
    n.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Cf. {Total}.] To add; to count; to make up the sum of; to
    total; -- often with up. [Colloq., Eng.]
 
       The last two tot up the bill.     --Thackeray.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tot
   n 1: a small amount (especially of a drink); "a tot of rum"
   2: a young child [syn: {toddler}, {yearling}, {tot}, {bambino}]
   v 1: determine the sum of; "Add all the people in this town to
      those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot
      up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add
      together}, {tally}, {add up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TOT
     Totally Off-Topic (slang, Usenet, IRC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TOT
     Time Offset Table (DVB)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 tot /toːt/
  dead

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tot /tɔt/
  1. at; to; toward; towards
  2. at; by; on; upon
  3. until; till

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top