หรือคุณหมายถึง toßer?
Search result for

tosser

(15 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tosser-, *tosser*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tosser!โยน Hot Fuzz (2007)
- Your dad's a stupid tosser, JJ.พ่อนายมันไม่ได้เรื่อง เจเจ Everyone (2009)
- Tosser. - Nice.บ้านนอก Everyone (2009)
Tossers.โดนเฉพาะแก Everyone (2009)
Brilliant. Idiot. He's such a fucking tosser.ฟังดู งี่เง่าที่สุด Cook (2009)
Not like that, you tossers!ไม่ใช่ปล่อยแบบนั้น ไอ่พวกโง่ Cook (2009)
Bit of a tosser, really.พวกทึ่มๆ น่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You can tell me all about that tosser Harry Potter.เธอค่อยเล่าเรื่องของนายทึ่ม แฮรี่ พอตเตอร์ นั่นให้ฉันฟัง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Sounds like a tosser.เสียงเหมือนแพ้. One Chance (2013)
Enormous tosser.มหาศาลแพ้. One Chance (2013)
Let's give these tossers something to talk about.มาเถอะน่า มาทำเรื่องให้คนเอาไปนินทาหน่อยซิ Me Before You (2016)
You were never up for an award, you silly tosser.วินเซนต์ สวอน พบชารอน เวบบ์ The Widow Maker (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トサー[, tosa-] (n) tosser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tosser \Toss"er\, n.
   One who tosses. --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tosser
   n 1: terms of abuse for a masturbator [syn: {tosser}, {jerk-
      off}, {wanker}]
   2: someone who throws lightly (as with the palm upward)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top