Search result for

tory

(72 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tory-, *tory*
English-Thai: Longdo Dictionary
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tory[N] สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tory(ทอ'รี) n.,adj. สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมในอังกฤษหรือแคนาดา, See also: Toryish adj.
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
amatory(แอม' มะโทรี) adj. เกี่ยวกับคนรักหรือความรักหรือแสดงความรัก., Syn. amatorial
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
applicatory(แอพ'พลิเคโทรี) adj. เหมาะมือเหมาะสำหรับการใช้,ปฏิบัติได้, Syn. practical)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
BEDTIME bedtime story(n) นิทานก่อนนอน,นิทานกล่อมเด็ก
CASE case history(n) ประวัติคนไข้,ประวัติผู้ป่วย,ประวัติอาชญากร
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
consistory(n) สภาศาสนา,ศาลศาสนา,คณะสงฆ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tory?ทอรี่ Pay It Forward (2013)
Tory or Stella, eventually, even the people with everything have to choose.ทอรี่ หรือ สเตล่า ในที่สุด แม้กระทั่งคนที่มีพร้อมทุกอย่าง The Witches of Bushwick (2010)
Not the tory burches. Hanna.เดี๋ยวนะ ไม่ใช่คู่ของ Tory Burch ใช่มั้ย แฮนนา Someone to Watch Over Me (2011)
Tory?ทอรี่ Pay It Forward (2013)
Tory, are you out there?ทอรี่ คุณอยู่ข้างนอกนั่นรึเปล่า Pay It Forward (2013)
It was Tory Chapman.เขาชื่อ ทอรี่ แชปแมน Pay It Forward (2013)
Tory Chapman killed Wade Burke, then he must have insinuated himself into Leanne Tipton's life.แล้วเขาก้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน ชีวิตของลีแอนน์ ทิปตัน ทำไม Pay It Forward (2013)
Tory, there's something about that night you don't know.ทอรี่ มีบางเรื่องในคืนนั้น ที่คุณไม่รุ้ Pay It Forward (2013)
Tory...ทอรี่ Pay It Forward (2013)
Tory, you're hurting me.ทอรี่ คุณทำฉันเจ็บนะ Pay It Forward (2013)
No, no, no, no, please, Tory, don't.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ได้โปรด ทอรี่ อย่า Pay It Forward (2013)
Tory, please.ทอรี่ ได้โปรด Pay It Forward (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
บัญชีพัสดุ[n. exp.] (banchī phatsadu) EN: inventory   
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TORY    T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tory    (n) (t oo1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tory {m}tory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塗料[とりょう, toryou] Farbe, Anstrich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tory \To"ry\, a.
   Of or pertaining to the Tories.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tory \To"ry\, n.; pl. {Tories}. [ Properly used of the Irish
   bogtrotters who robbed and plundered during the English civil
   wars, professing to be in sympathy with the royal cause;
   hence transferred to those who sought to maintain the extreme
   prerogatives of the crown; probably from Ir. toiridhe, tor, a
   pursuer; akin to Ir. & Gael. toir a pursuit.]
   1. (Eng. Politics) A member of the conservative party, as
    opposed to the progressive party which was formerly called
    the Whig, and is now called the Liberal, party; an earnest
    supporter of existing royal and ecclesiastical authority.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word Tory first occurs in English history in 1679,
      during the struggle in Parliament occasioned by the
      introduction of the bill for the exclusion of the duke
      of York from the line of succession, and was applied by
      the advocates of the bill to its opponents as a title
      of obloquy or contempt. The Tories subsequently took a
      broader ground, and their leading principle became the
      maintenance of things as they were. The name, however,
      has for several years ceased to designate an existing
      party, but is rather applied to certain traditional
      maxims of public policy. The political successors of
      the Tories are now commonly known as Conservatives.
      --New Am. Cyc.
      [1913 Webster]
 
   2. (Amer. Hist.) One who, in the time of the Revolution,
    favored submitting to the claims of Great Britain against
    the colonies; an adherent to the crown.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tory
   n 1: an American who favored the British side during the
      American Revolution
   2: a member of political party in Great Britain that has been
     known as the Conservative Party since 1832; was the
     opposition party to the Whigs
   3: a supporter of traditional political and social institutions
     against the forces of reform; a political conservative

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tory [tɔriː] (n) , s.(m )
   tory
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top