Search result for

tords

(74 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tords-, *tords*, tord
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tords มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tords*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postorderหลังลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Wiltord Symphony Orchestra again.ที่ Wiltord Symphony Orchestae อีกครั้งนึง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wiltord?WiltordNodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wiltord?WiltordNodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm performing with Rui and the Wiltord Orchestra.ฉันจะแสดงที่ Wiltord Orchestra กับรุยด้วยนะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
¶ It's an extordinary merry Christmas ¶#นี่คือวันคริสต์มาสที่แสนสุขแสนมหัศจรรย์# Extraordinary Merry Christmas (2011)
With prior offenses tord women.คนที่มีแนวโน้มจะทำร้ายผู้หญิงออกไป Paradise (2008)
- I said... What position could I hold in your "New Order"?- Ich sagte welche Position hätte ich in Ihrer "Neuen Weltordnung"? Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
If the Soviets can mass-produce it it would change the structure of our world.Wenn die Sowjets das produzieren, wird es die Weltordnung völlig verändern. Firefox (1982)
Is that piss-ass piece of change you're making worth all of us getting kicked out of here on an honours violation?ist das beschissene Geld, das du damit verdienst, es wert, dass wir wegen Verstoß gegen die Dienstordnung hier rausfliegen? An Officer and a Gentleman (1982)
I also got word that he is receiving the Hero of the Soviet Union medal.Er soll übrigens den Verdienstorden "Held der Sowjetunion" erhalten. Playing Possum (1984)
Knight Commander of the British Empire, Grand Commander of the French Legion of Honour,Träger des US-Verdienstordens, Ritter vom Goldenen Vlies, The Jigsaw Man (1983)
And it is my honour to award you the National Order of Merit.Ich habe die Ehre, Ihnen diesen Verdienstorden zu überreichen. My New Partner (1984)
Do you realise what kind of cooperation this will take?ist Ihnen klar, welche Art von Kooperation das ertordert? Invasion U.S.A. (1985)
Besides, the only thing you've talked about so far are tractor thefts.Bislang haben Sie nur von Traktordiebstählen gesprochen. At Close Range (1986)
Did I miss something? Is there a new world order?Gibt es vielleicht eine neue Weltordnung? Some Kind of Wonderful (1987)
ln the cosmic scheme of things, I know little boys are small. But some days they can be ...Ich weiß, dass kleine Jungs in der Weltordnung klein sind, aber manchmal werden sie... Psycho IV: The Beginning (1990)
Where I have earned two medals and two letters of commendation.Aber ich habe zwei Verdienstorden und zwei Empfehlungsschreiben! A Few Good Men (1992)
I don't care what anybody says about the "New World Order. "Mir ist egal, was alle über die neue Weltordnung erzählen. Sneakers (1992)
I found it in the replicator files.Ich habe sie in der Replikatordatei entdeckt. Lessons (1993)
There's a new world order coming, and I'm gonna be a king.Es wird eine neue Weltordnung geben, und ich werde ein König sein. The Shadow (1994)
It's a new world, Tran.Wir haben eine neue Weltordnung. Better Than Martians (1994)
This is a diagnostic test of your engine.Das ist eine Motordiagnose. Blood (1994)
Let me explain... the new world order.Laß mich dir die neue weltordnung erklären. Hackers (1995)
Only a Cardassian would call this hellhole invigorating. Oh, I forgot.Lass uns noch mal versuchen, die Transtatordiagnose durchzuführen. Indiscretion (1995)
Be quiet!Setzen Sie sich darüber hinweg, denken Sie an Ihre neue Weltordnung. The Sword of Kahless (1995)
- I want to do the transtator diagnostic.- Ich mach noch die Transtatordiagnose. Time and Again (1995)
- I need to run a transtator diagnostic.- Die Transtatordiagnose wartet. Time and Again (1995)
- I need to run a transtator diagnostic.- Die Transtatordiagnose wartet. Time and Again (1995)
Combat Cross, Medal for Merit Honorable Mention, Department Medal of Honor.Tapferkeitskreuz, Verdienstorden Belobigungen, Ehrenmedaille der Polizei. City Hall (1996)
Jack into a new world order.'Klinkt euch in die neue Weltordnung ein. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
"The new world order!""Die neue Weltordnung!" Pretty Village, Pretty Flame (1996)
I wanted to work on that proximity detector glitch in the security subroutine.Ich arbeitete an dem Annäherungsdetektordefekt. Tuvix (1996)
For him there are no rules, but you are a rules follower, aren't you?er kennt keine regeln, während Sie Ihre feste weItordnung haben, nicht? The Assignment (1997)
George Bush knew what he was saying when he said, ""New World Order. ""George Bush wußte bescheid: ""Neue Weltordnung. "" Conspiracy Theory (1997)
I'm about to rearrange the cosmos... and the one schlemiel who can louse it up... is waltzing around in the woods!Uargh! Ich bin dabei, eine neue Weltordnung zu schaffen, und der einzige Ochse, der mir in die Quere kommen kann, tänzelt friedlich über die Wiesen! Hercules (1997)
What you're about to witness, Miss Lin, is not so much a missile attack but the launch of a new world order.Was Sie gleich sehen werden, ist weniger ein Raketenangriff, als der Beginn einer neuen Weltordnung. Tomorrow Never Dies (1997)
While you downloaded the new world order into me I watched the system work.Während Sie mir die neue weltordnung einspeisten, habe ich beobachtet. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
Access the central replicator files first.Greif zuerst auf die zentralen Replikatordateien zu. Scientific Method (1997)
A new secular order.Eine neue säkulare Weltordnung. Owls (1998)
I've been studying the generator's database.- Ich habe die Generatordaten studiert. Thirty Days (1998)
You need to keep it stable. For what?Die Weltordnung muss stabil bleiben. Three Kings (1999)
"Restore the Rules of the World"Stellen Sie die Weltordnung wieder her Charisma (1999)
One of the Rules of the World?Weil es der Weltordnung entspricht? Charisma (1999)
Nobody seems to like today's menu. I tried blaming it on a replicator malfunction, but no one believed me.Und niemand glaubt mir, dass es an einem Replikatordefekt liegt. Fury (2000)
The New World Order.Neue Weltordnung. Point of No Return (2000)
- New world order, Devine.Neue Weltordnung, Devine. Along Came a Spider (2001)
The bicycle will be the symbol of a new world order!Das Fahrrad wird zum Symbol einer neuen Weltordnung! The Parole Officer (2001)
Shaolin Lou Han Array!Shaolin Schlachtordnung! Shaolin Soccer (2001)
Array?Schlachtordnung? Shaolin Soccer (2001)
Rome is the Gomorrah of the new world order.Rom ist das Gomorrah der neuen Weltordnung. Cuts Like a Knife (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter   FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping   FR: de travers ; tordu
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle   FR: tordu (fam.)
นกคอพัน[n. exp.] (nok khø phan) EN: Eurasian Wryneck   FR: Torcol fourmillier [m] ; Tord-cou [m] ; Torcol verticille [m]
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained   FR: se disloquer ; se tordre

CMU English Pronouncing Dictionary
STORDAHL    S T AO1 R D AA0 L
TORDELLA    T AO2 R D EH1 L AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstordnung {f}official regulations [Add to Longdo]
Kondensatordruck {m}condenser pressure [Add to Longdo]
Motordeckel {m}motor cover [Add to Longdo]
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle [Add to Longdo]
Verdienstorden {m} | Britischer Verdienstordenorder of merit | Officer of the Order of the British Empire (OBE) [Add to Longdo]
Weltordnung {f}world order [Add to Longdo]
Tordalk {m} [ornith.]Razorbill (Alca torda) [Add to Longdo]
Tibetlerche {f} [ornith.]Hume's Short-tord Lark [Add to Longdo]
Verdienstorden (bze. dessen Inhaber)OM : (member of the) Order of Merit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大嘴海烏[おおはしうみがらす;オオハシウミガラス, oohashiumigarasu ; oohashiumigarasu] (n) (uk) razorbill (Alca torda) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陣容[じんよう, jinyou] Schlachtordnung, Aufstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top