Search result for

tope

(59 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tope-, *tope*
Possible hiragana form: とぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topee[N] หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์, Syn. turban, topi
toper[N] คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topee(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
pancytopeniaภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Topenga, Mr. Topenga, can you tell us why you're not dead?คุณ โทเปนกา โทเปนกา บอกผมหน่อยว่า ทำไมคุณยังไม่ตาย Surf's Up (2007)
So maybe you should, I don't know, spend a little less time worrying about the dog's method acting, and more time figuring out how to stop 20 year olds in Topeka from changing the channel.พวกคุณน่าจะ.. อืมมม ไม่รู้เหมือนกันสินะ น่าจะใช้เวลากังวลเกี่ยวกับเรื่องหมานี่น้อยลงสักหน่อย Bolt (2008)
USS Topeka SSN-754USS Topeka SSN-754 Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
trinity sent these to christine from cheyenne, topeka, and bloomington, illinois.การฆ่าของทรินิตี้ ในเมืองพวกนี้ The Getaway (2009)
And those trips? Cleveland? Topeka?แล้วการเดินทางไป คลีฟแลนด์,โทพีกา,ดิ มอยน์? World Leader Pretend (2011)
They both vacationed at a placed called Ravenwood Camp outside of Topeka at different times last year.ทั้งคู่ไปพักร้อนที่แคมป์เรเว่นวู้ด นอกเขตโทปีกาเมื่อปีที่แล้ว คนละเวลากัน Through the Looking Glass (2012)
Uh, a comic convention, in Topeka.งานประชุมหนังสือการ์ตูนที่โทพีกา Pac-Man Fever (2013)
When I was in Topeka, I saw this pop up over the wire.ตอนฉันอยู่ที่โทเพก้า ฉันเห็นนี่ดูไม่ชอบมาพากล Pac-Man Fever (2013)
And there was no comic convention in Topeka.และที่นั่นก็ไม่มีงานการ์ตูนที่ทอเปก้าด้วย Pac-Man Fever (2013)
Uh, she's been making donations through her aliases to Shawnee County General here in Topeka.เอ่อ เธอกำลังทำการบริจาคผ่านชื่อปลอม ให้กับเขตการปกครองชอว์นี่ในโทเปก้า Pac-Man Fever (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมา[N] drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
หมวกกะโล่[N] sun helmet, See also: topee, Syn. หมวกกันแดด, Example: หมวกกะโล่ปลิวลอย เปิดให้เห็นหูตูบติดหนังหัวของสารถี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อก แล้วหุ้มผ้า หรือทำด้วยใบลาน
กะโล่[N] sun helmet, See also: topee, Syn. หมวกกะโล่, Example: แม่ใส่กะโล่ออกไปนอกบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อหมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อกเป็นต้นแล้วหุ้มผ้าหรือทำด้วยใบลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
หมวกกะโล่[n.] (mūakkalō) EN: sun helmet ; topee   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPE    T OW1 P
TOPEL    T OW1 P AH0 L
TOPEKA    T AH0 P IY1 K AH0
TOPEKA    T OW0 P IY1 K AH0
TOPETE    T AA1 P IY0 T
TOPEKAN    T AH0 P IY1 K AH0 N
TOPEKA'S    T AH0 P IY1 K AH0 Z
TOPEKANS    T AH0 P IY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tope    (v) (t ou1 p)
toped    (v) (t ou1 p t)
toper    (n) (t ou1 p @ r)
topes    (v) (t ou1 p s)
topers    (n) (t ou1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica) [Add to Longdo]
エピトープ[, epito-pu] (n) epitope [Add to Longdo]
オノマトペ;オノマトペー;オノマトペア;オノマトピーア[, onomatope ; onomatope-; onomatopea ; onomatopi-a] (n) onomatopoeia (fre [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
サロゲートペア[, saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ポストペット[ぽすとぺっと, posutopetto] Postpet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\ (t[=o]p), n. [Probably from Skr. st[=u]pa a tope, a
   stupa, through Prakrit th[=u]po.]
   A moundlike Buddhist sepulcher, or memorial monument, often
   erected over a Buddhist relic.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, n. [Tamil t[=o]ppu.]
   A grove or clump of trees; as, a toddy tope. [India]
   --Whitworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, n.
   1. (Zool.) A small shark or dogfish ({Galeorhinus galeus}
    syn. {Galeus galeus}), native of Europe, but found also on
    the coasts of California and Tasmania; -- called also
    {toper}, {oil shark}, {miller's dog}, and {penny dog}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The wren. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, v. i. [imp. & p. p. {Toped} (t[=o]pt); p. pr. & vb.
   n. {Toping}.] [F. t[^o]per to cover a stake in playing at
   dice, to accept an offer, t[^o]pe agreed!; -- perhaps
   imitative of the sound of striking hands on concluding a
   bargain. From being used in English as a drinking term,
   probably at first in accepting a toast.]
   To drink hard or frequently; to drink strong or spiritous
   liquors to excess.
   [1913 Webster]
 
      If you tope in form, and treat.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tope
   n 1: a dome-shaped shrine erected by Buddhists [syn: {stupa},
      {tope}]
   v 1: drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The
      husband drinks and beats his wife" [syn: {drink}, {tope}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top