Search result for

tondes

(80 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tondes-, *tondes*, tonde
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tondes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tondes*)
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Still, there will be restitution. The body will be given to the people of Tondc, murderer and murder joined by fire.และนั่นก็จะเป็นการชดใช้ ฆารกรและการฆาตกรรมเข้าร่วมด้วยไฟ Remember Me (2015)
"People of Tondc, in fire, we cleanse the pain of the past."ชนชาว Ton DC ในเปลวเพลิง เราจะล้างความปวดร้าวแห่งอดีต Remember Me (2015)
The body will be given to the people of Tondc.ศพจะถูกนำให้คนของTON DC Survival of the Fittest (2015)
The riders from Tondc got here fast.พวกนั้นมาจากทอนดีซี มาถึงนี่เร็วเหมือนกันนะ Coup de Grâce (2015)
The team at Tondc hasn't checked in, either.ทีมที่มอนดีซี ไม่มีแล้ว - เช็คดู แต่ละอัน Coup de Grâce (2015)
I'm in with Tommy Botondo and Jimmy the Cheese Man.Zusammen mit Tommy Botondo und Käse-Jimmy. The Pope of Greenwich Village (1984)
You seemed to be having a swell time, Queen of the Cardboard Jungle.Du schienst dich gut zu amüsieren, als Königin des Pappkartondschungels. Buffy the Vampire Slayer (1992)
The shoe box lid house-building business?Mit Häusern aus Schuhkartondeckeln? Birthday Boy Toy (1997)
John, I have some new information for you.Wir schnappen uns Rotondo. Ganz genau, John. - Die Falcona-Brüder aber auch. Witness to the Mob (1998)
Do you have anything better to do?- Rotondo, du bist im falschen Raum. Witness to the Mob (1998)
ANNOUNCER: We interrupt this sound file for an announcement:(Radio) Wir unterbrechen die Tondatei für eine erschreckende Ansage: Fear of a Bot Planet (1999)
As he explained it to me during our long discussions, he is particularly interested in the struggle between Good and Evil.ABA BOTOND, Direktor der Budapester Verkehrsbetriebe (BKV) Er erklärte mir, dass es ihm um den Kampf zwischen Gut und Böse geht. Kontroll (2003)
From Tonik.Von Tonda. Something Like Happiness (2005)
Thanks, Santa.Das ist für Tonda. Something Like Happiness (2005)
Tonik...Lallend: Tonda! Something Like Happiness (2005)
- Tonik...Tonda. Something Like Happiness (2005)
- Tonik is so nice.Tonda ist so ein Schatz. Something Like Happiness (2005)
Tonik brought me this.Du nimmst das Tonda weg. Something Like Happiness (2005)
Tonik... Wait here with them.Tonda, warte hier mit ihnen. Something Like Happiness (2005)
- With Tonik, getting ice cream.Tonda ist mit ihnen Eis essen gegangen. Something Like Happiness (2005)
Bye, Tonik...Tschüss. Tschüss, Tonda. Something Like Happiness (2005)
They belong together, Moni and Tonik.Die beiden gehören zusammen, Monika und Tonda. Something Like Happiness (2005)
You're so nice, Tonik...Du bist sehr lieb, Tonda. Something Like Happiness (2005)
Tonik!Kinderstimme: Tonda, komm mal! Something Like Happiness (2005)
Tonik!Tonda, bist du verletzt? Something Like Happiness (2005)
- I still have to...Nein, ich muss noch ... Tonda! Something Like Happiness (2005)
- Tonik!Tonda! Something Like Happiness (2005)
Tonik...Tonda! Something Like Happiness (2005)
Tonik...Tonda ... Something Like Happiness (2005)
Sell out to the factory.Verkauf das Haus an die Fabrik, Tonda. Something Like Happiness (2005)
Where's Tonik?Wieso? Wo ist Tonda? Something Like Happiness (2005)
There was an audio file attached to the e-mail.Eine Tondatei wurde der E-Mail beigefügt. The Italian Banker (2007)
- With the chief from Tønder.- Nein. Mit dem Polizeichef aus Tondern. Terribly Happy (2008)
If the chumps give you any trouble, just call Tønder.Wenn du Probleme mit den Trotteln hast, ruf einfach in Tondern an. Terribly Happy (2008)
- He's newer than the old guy, anyway.- Er war neuer als der Alte. Er war aus Tondern. Terribly Happy (2008)
- But you'll just get Tønder involved.Wenn du es notierst, wird sich Tondern einmischen. Terribly Happy (2008)
- I'm taking you to Tønder.Ich fahre dich nach Tondern. Terribly Happy (2008)
- I'm not going to Tønder.Ich will nicht nach Tondern. Terribly Happy (2008)
- You won't go to Tønder or home.Nicht nach Tondern und nicht nach Hause? Terribly Happy (2008)
- Tønder Police.- Polizei Tondern. Terribly Happy (2008)
Well, I guess you're going to call Tønder Police for assistance.Ich gehe davon aus, dass du jetzt Unterstützung aus Tondern anforderst. Terribly Happy (2008)
It's not in my best interest to have Tønder Police snooping around.Es wäre auch nicht gut für mich, wenn Tondern den Fall untersucht. Terribly Happy (2008)
I'm turning this case over to Tønder Police.- Ich übergebe den Fall an Tondern. Terribly Happy (2008)
- Why drag Tønder into it?- Was hat Tondern hier verloren? Terribly Happy (2008)
- I will, unless you tell me where she is.Wenn ihr mir nicht sagt, wo Dorthe ist, übergebe ich den Fall an Tondern. Terribly Happy (2008)
I'll call Tønder Police myself.Dann rufe ich selbst die Polizei in Tondern an. Terribly Happy (2008)
But tell that to Tønder Police.Aber erklär das mal der Polizei in Tondern. Terribly Happy (2008)
Either you call Tønder Police or you and I take a trip to the bog.Entweder rufst du die Polizei in Tondern an oder wir fahren zum Moor raus. Terribly Happy (2008)
I've got this sister in Tønder.Ich habe eine Schwester in Tondern. Sie hat einen Jungen. Terribly Happy (2008)
Tonda.Tonda. Krabat (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve
ตัดขน[v. exp.] (tat khon) FR: tondre ; couper les poils
ตัดหญ้า[v. exp.] (tat yā) EN: mow ; mox grass   FR: couper l'herbe ; tondre le gazon/la pelouse

CMU English Pronouncing Dictionary
TONDA    T AA1 N D AH0
ROTONDI    R OW0 T OW1 N D IY0
ROTONDO    R OW0 T OW1 N D OW0
TONDREAU    T AH0 N D R OW1

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betondachstein {n}concrete roofing tile [Add to Longdo]
Betondecke {f}concrete pavement [Add to Longdo]
Betondeckung {f}concrete cover [Add to Longdo]
Betondübel {m}concrete dowel [Add to Longdo]
Tondichtung {f} | Tondichtungen {pl}tone poem | tone poems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
ほとんどの人;殆どの人[ほとんどのひと, hotondonohito] (exp) most people [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
ロタンダ;ロータンダ;ロウタンダ;ロトンダ[, rotanda ; ro-tanda ; routanda ; rotonda] (n) rotunda [Add to Longdo]
歳徳神[としとくじん;とんどさん, toshitokujin ; tondosan] (n) (See 金神・こんじん) goddess of (lucky) directions [Add to Longdo]
屯田[とんでん, tonden] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers [Add to Longdo]
豚丼[ぶたどん;とんどん(ik), butadon ; tondon (ik)] (n) rice covered with pork and vegetables [Add to Longdo]
飛んで[とんで, tonde] (exp) (1) (See 飛ぶ) flying; leaping; (2) (when reading a number aloud) naught; zero; oh [Add to Longdo]
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little [Add to Longdo]
翔んでる[とんでる, tonderu] (exp,v1) far-out; groovy; flipped out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top