Search result for

tomé

(64 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tomé-, *tomé*
Possible hiragana form: とん
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tome[N] หนังสือเล่มหนา
tome[N] เล่มหรือฉบับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
dioptometern. เครื่องมือวัดอำนาจการหักเหแสงของตา
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
harmotomen. แร่จำพวก zeolite
hectometer(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre
hectometre(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre

English-Thai: Nontri Dictionary
tome(n) หนังสือเล่มโต,สมุด
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tomentoseมีขนสั้นหนานุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentuloseมีขนนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tomentumขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อะตอม[n.] (atǿm) EN: atom   FR: atome [m]
อะตอมไฮโดรเจน[n. exp.] (atǿm haidrojēn) FR: atome d'hydrogène [m]
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
อะตอมออกซิเจน[n. exp.] (atǿm ǿksijēn) FR: atome d'oxygène [m]
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkkhā) EN: customers' accounts   
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūkkhā) EN: serve customers   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOME    T OW1 M
TOMEI    T AA1 M AY0
TOMEK    T OW1 M EH0 K
TOMEO    T OW1 M IY0 OW0
TOMER    T OW1 M ER0
TOMES    T OW1 M Z
TOMEY    T OW1 M IY0
TOMERLIN    T AA1 M ER0 L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tome    (n) (t ou1 m)
tomes    (n) (t ou1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートメーション[おーとめーしょん, o-tome-shon] automation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
カスタマ[かすたま, kasutama] customer [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
止める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
泊める[とめる, tomeru] bei_sich_aufnehmen, aufnehmen [Add to Longdo]
留める[とめる, tomeru] befestigen, festhalten, einschliessen, schliessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top