Search result for

tollen

(71 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tollen-, *tollen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tollen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tollen*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stollen[N] ขนมปังหวานใส่ผลไม้, Syn. fruit bread

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't panic.Ich hab 'n tollen Plan. Knockabout (1979)
Well, it took you long time to say it.Du hast dir einen tollen Zeitpunkt ausgesucht. Don't Go in the House (1979)
Now, I want all you little ghosts and goblins and part-time Frankensteins to have a good time tonight.Ich möchte, dass die kleinen Geister, Kobolde und Freizeitfrankensteine einen tollen Abend habt. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Get a load of them fancy ribbons.Sieh dir mal die tollen Bändchen an. The Medal (1980)
Hey, Casey, get a load of them fancy ribbons.Hey, Casey, sieh dir mal die tollen Bändchen an. The Medal (1980)
You know, I'm reading a great novel.Ich lese gerade einen tollen Roman. The Medal (1980)
And yet, from the foxholes of France, in the skies over Germany on the reefs and atolls of the South Pacific wherever the war was to take us we returned to the Mountain in memory over and over again.Und dennoch kehrten wir aus den Schützengräben in Frankreich, dem Himmel über Deutschland, den Atollen im Südpazifik, wohin der Krieg uns auch führte, in Gedanken immer und immer wieder zu diesem Berg zurück. The Valediction (1980)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.Du warst das Fundament ... das Nervenzentrum einer tollen Rhythm-and-Blues-Band. The Blues Brothers (1980)
Not bad... Today must be my lucky dayMoment... erst muss ich diese tollen Sachen hier aufsammeln. We're Going to Eat You (1980)
Alright. You must have quite a find in there.Von mir aus, aber du musst einen tollen Fund haben. The Elephant Man (1980)
I hope Flash Gordon's had a great vacation after last season.Hoffentlich hatte Flash Gordon nach letzter Saison einen tollen Urlaub. Flash Gordon (1980)
We could do it together and we could have the perfect rig.Wir machen zusammen wieder einen tollen Sattelschlepper draus! Out of the Blue (1980)
Hey, that's some suit.- Hat 'nen tollen Anzug an, was? Raging Bull (1980)
I guess that makes it easier for you... to deal with that business about your daughter-in-law to be... running off with that gorgeous, handsome Bandit.Das macht es Ihnen leichter, damit fertig zu werden, dass Ihre Schwiegertochter in spe mit dem tollen, gutaussehenden Bandit durchbrannte. Smokey and the Bandit II (1980)
Gerrit wouldn't use that either!- Der hat 'nen tollen Mechaniker. Spetters (1980)
It was one of those great spring days, a Sunday, and you knew summer would be coming soon.Es war an einem tollen Frühlingstag, einem Sonntag, und der Sommer stand kurz bevor. Stardust Memories (1980)
I know this restaurant that's got great Chinese food for practically nothing.Ich kenne einen tollen chinesischen Laden, da kann man fast umsonst essen. The Revel (1981)
The most fabulous object in the world.- Ich spreche von einem Objekt, das man nicht näher erklären kann. - Klingt nach 'ner tollen Sache! Time Bandits (1981)
Let's find a place to hide.Komm her ich habe einen tollen Platz zu verstecken gefunden. Bloody Birthday (1981)
I was just hangin' around, watchin' this great movie on TV.Ich schau mir gerade einen tollen Film an. Blow Out (1981)
Christmas cake.WeihnachtsstollenDas Boot (1981)
Boy, they got a great place here.Die haben einen tollen Bau hier. Escape from New York (1981)
- I'd say we're in for one hell of a bang.- Ich schätze, das gibt einen tollen Knall. The Final Conflict (1981)
Hi, Rudi. You missed a great mo vie.Du hast einen tollen Film verpasst. Happy Birthday to Me (1981)
- I got a great corkscrew.- Ich habe einen tollen Korkenzieher. History of the World: Part I (1981)
She's fixing a great capon.Sie macht einen tollen Kapaun. Neighbors (1981)
I know a great Greek restaurant.Ich kenne einen tollen Griechen. Neighbors (1981)
I'm sure you two were having fun last night, a lot of fun... fun... fun!Diese tollen Sachen interessieren mich. Erzähle es. Nach so einer Nacht hast du da nicht Lust ein warmes Bad zu nehmen, um den sündigen Dreck der Nacht abzuspülen? The Professional (1981)
What ever happened to those neat little clip-on numbers I used to get when I was a kid?Wo sind diese tollen Anknöpfkrawatten geblieben, die es einst gab? Forget Me Not (1982)
Maybe you can tell me some more about this wonderful car of yours.Vielleicht kannst du mir mehr über deinen tollen Wagen erzählen. No Big Thing (1982)
That she's a dental assistant... with great prospects of marriage.Dass sie Zahnarzthelferin sei mit tollen Heiratschancen. Thou Shalt Not Steele (1982)
As a matter of fact, Daphne, I was wondering if you would care to trade my bill for a super piece in New Yorker?Wie wär's statt der Rechnung mit einem tollen Artikel im New Yorker? Evil Under the Sun (1982)
There were all these great guys!Da gab es all diese tollen Typen! First Blood (1982)
I heard you had great snow.Ich hörte, ihr hattet tollen Schnee. The Last American Virgin (1982)
Some wizard I hired.Einen tollen Zauberer hab ich da eingestellt! The Last Unicorn (1982)
Thus I realized that Lesley and I would be left to frolic here alone.Da begriff ich, dass Leslie und ich an diesem Ort alleine herumtollen konnten. Sophie's Choice (1982)
You guys run a hell of an airport.Sie haben einen tollen Flugplatz hier. Mexican Slayride (1983)
Lots of them have a great sense of humour.Viele von ihnen haben einen tollen Humor. There's Always a Catch (1983)
I would hardly call Elizabeth Laker a wonderful man.Ich würde Elizabeth Laker keinen tollen Mann nennen. A Good Night's Steele (1983)
Primal scream. A terrific guy in Beverly Hills.Bei einem tollen Typen in Beverly Hills. Steele Among the Living (1983)
Julian's dresses look terrific... but I can't find that slender brunette with the knockout legs.Schöne Kleider, aber wo ist die Brünette mit den tollen Beinen? Steele Threads (1983)
With some men, you can have an absolutely thrilling evening and there's no guarantee you're going to see them again.Mit manchen Männern kannst du einen tollen aufregenden Abend verbringen, aber es gibt keine Garantie, dass du ihn wiedersiehst. There Goes the Neighborhood (1983)
This reminds me of a good movie I saw.Das erinnert mich an einen tollen Film, den ich im Autokino sah: BMX Bandits (1983)
If they're not gay, they've broken up with the most wonderful woman... or they've broken up with a bitch who looks like me.Oder sie trennten sich gerade von einer tollen Frau oder von einer Hexe, die mir ähnlich sieht. The Big Chill (1983)
I'll give her your beautiful car.Ich gebe ihr deinen tollen Wagen. Gorky Park (1983)
This is the entrance to the Undersea Kingdom, a complex of underwater tunnels that show you first-hand the miracles of the deep.Wir werden es sehen. Das ist er Eingang zum Unterwasser-Reich. Sie haben einen tollen Blick auf die Wunder der Meereswelt. Jaws 3-D (1983)
You think you're pretty damn good, don't you, McQuade?Du hältst dich für einen tollen Kerl, was? Lone Wolf McQuade (1983)
Your great plans always bring trouble!Deine tollen Pläne bringen nur Ärger! Fearless Hyena 2 (1983)
You've got a great view. You see...Sie haben einen tollen Blick. The Man Who Loved Women (1983)
All my life I wanted women with great bodies.Mein Leben lang wollte ich Frauen mit tollen Körpern. The Man with Two Brains (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLLEN    S T AA1 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herumtoben {n}; Herumtollen {n}frolic [Add to Longdo]
Stollen {m}; Stolle {f}; Weihnachtsstollen {m}; Christstollen {m} [cook.]fruit loaf; fruit cake; stollen [Am.] (eaten at Chistmas) [Add to Longdo]
Stollen {m} (Fußballschuh)stud [Add to Longdo]
Stollen {m} (Bergbau)tunnel [Add to Longdo]
ausgelassen sein; herumtollen | ist ausgelassento rollick | rollicks [Add to Longdo]
herumalbern; herumtollen; spielen | herumalbernd; herumtollend; spielend | herumgealbert; herumgetollt; gespieltto fool about | fooling about | fooled about [Add to Longdo]
herumtollento caper [Add to Longdo]
toben; tollen; herumtoben; umhertoben; herumtollen | tobend; tollend; herumtobend; umhertobend; herumtollend | getobt; getollt; herumgetobt; umhergetobt; herumgetolltto frolic (around) | frolicking | frolicked [Add to Longdo]
tollen; herumtollen; herumtoben | tollend | getollt | er/sie tollt | ich/er/sie tollte | er/sie hat/hatte getolltto romp | romping | romped | he/she romps | I/he/she romped | he/she has/had romped [Add to Longdo]
tummeln; umhertollento romp about [Add to Longdo]
umhertollendwantoning [Add to Longdo]
Profilstollen {m}tread bar [Add to Longdo]
Querstollenprofil {n}cross-rib pattern [Add to Longdo]
Stollenausbrüche {pl}tread chunking [Add to Longdo]
Stollenerneuerung {f}relugging [Add to Longdo]
Stollenprofil {n}lug tread [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坑道[こうどう, koudou] Stollen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tollen [tɔlən]
     romp
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top