Search result for

tollen

(71 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tollen-, *tollen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tollen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tollen*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stollen[N] ขนมปังหวานใส่ผลไม้, Syn. fruit bread

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There will be no mention of Stay-Put, nor Stay-Put Lipstick's wonderful colours, such as Stay-Put Lipstick red, Stay-Put Lipstick pink, Stay-Put Lipstick flame, Stay-Put Lipstick magenta, Stay-Put Lipstick devil red.Den Lippenstift erwähne ich nicht, auch nicht die tollen Farben von Stay-Put, wie den roten Stay-Put, den pinkfarbenen Stay-Put, den feuerfarbenen Stay-Put, den purpurroten und den teufelsroten Stay-Put. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- I have a fabulous plan.- Ich habe einen tollen Plan. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Well done, your brother!Einen tollen Bruder hast du! Mon Oncle (1958)
He's got a great sense of humour.Er hat einen tollen Sinn für Humor. Beloved Infidel (1959)
Once upon a dream. I know you I walked with you once upon a dreamMeine Lehrer waren großartige Disney-Künstler, die aus dem Ruhestand zurückgeholt wurden, und Ken O'Connor, einer der tollen Layout-Künstler, redete viel über die Entstehung des Films und dass Walt damals nicht so oft dort war wie früher, weil damals, 1955, Sleeping Beauty (1959)
And he caught a swellfish. A great big puffer, too.Er hat einen riesigen, tollen Kugelfisch gefangen Floating Weeds (1959)
Sends me a fruitcake every Christmas.Schickt mir jede Weihnachten einen StollenThe Apartment (1960)
Here's the fruitcake.Hier ist der StollenThe Apartment (1960)
We'll have fruitcake for dessert.Es gibt Stollen zum Nachtisch. The Apartment (1960)
I'm gonna send him a fruitcake every Christmas.Ich werde ihm jede Weihnachten einen Stollen schicken. The Apartment (1960)
You and your bright ideas.Du mit deinen tollen Ideen. The Bellboy (1960)
A great, big, wonderful ball.Einen großen, tollen, wundervollen Ball. Cinderfella (1960)
Your brother? - No, he's my helper.Da hast du ja 'nen tollen Posten. La Dolce Vita (1960)
I got a great new item for you - an electric toaster that pops.Ich habe einen tollen Toaster mit Auswurffunktion. Elmer Gantry (1960)
You and me together, we made a first-rate person.Du und ich. Wir haben einen tollen Jungen aus ihm gemacht. Home from the Hill (1960)
You look happy I got a job at the Globe in Paris.- Ach Robbie, du? Was ist, hast Du einen neuen Vertrag? - Ja, einen Tollen sogar. Mill of the Stone Women (1960)
It's a beautiful job you boys pulled.Ihr habt einen tollen Coup gelandet! Ocean's 11 (1960)
Some career that is!Mit einer tollen Karriere. Rocco and His Brothers (1960)
YOU HAVE QU ITE A BOY THERE, FRANCES.Du hast einen tollen Jungen, Frances. The Big Tall Wish (1960)
YOU GOT QU ITE A BOY.Einen wirklich tollen Jungen. The Big Tall Wish (1960)
If the day comes and I think you're getting away with any of this I'll be ready to shoot you down like a filthy dog!- Wenn du mir mit Mätzchen kommen willst, wie dein reizender Vater, dann schieße ich dich nieder wie einen tollen Hund! The Forger of London (1961)
I may not look the part, jesse, but i made love, walked uphill, swam in the ocean... when i think of the wonderful things there are to see and to do, it hurts me-Vielleicht seh ich nicht so aus, Jesse, aber ich habe geliebt, habe Berge bestiegen, bin im Ozean geschwommen. Wenn ich an die tollen Dinge denke, die es zu sehen gibt, dann tut es weh. A Game of Pool (1961)
Me the semi-cowlicks there to the man, to wish!Mir den Halbtollen da zum Mann zu wünschen! The Devil and the Ten Commandments (1962)
We have a great view.Wir haben einen tollen Ausblick. The Gentleman from Epsom (1962)
I could fix for you to attend executions. How would you like that?Oder hätten Sie Lust, mal bei einer tollen Hinrichtung dabei zu sein? Lolita (1962)
What do you say we have our first drink up in my remarkable new flat?Was meinen Sie, nehmen wir unseren ersten Drink in meiner tollen neuen Wohnung? The Notorious Landlady (1962)
- I had a marvelous dream.- Ich hatte einen tollen Traum. The Notorious Landlady (1962)
- Thought you were at a fancy shindig.- Bist du nicht auf 'ner tollen Party? Two for the Seesaw (1962)
I thought you were a great man.Ich hielt dich für einen tollen Mann. A Piano in the House (1962)
I met a wonderful guy.Ich habe einen tollen Jungen kennengelernt. Suzanne's Career (1963)
How about those peachy pin-ups you hide with your socks?Und die tollen Pin-ups, die du unter deinen Socken verbirgst? Hud (1963)
Let the good times roll.Die tollen Zeiten beginnen. The Nutty Professor (1963)
Let's start, even if we have to dig until morning.- Wir graben einen Stollen. Und wenn wir die ganze Nacht schuften! Winnetou (1963)
It would be quite easy... at the bottom of some of our deeper mine shafts.Es wäre sogar ganz einfach. In den untersten Stollen unserer tiefsten Bergwerkschächte. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Mr. President, we must not allow a mine-shaft gap!Verhindern wir die Bergwerksstollenlücke! Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
We've got to find some strong trees to make beams for the galleries.Wir müssen kräftige Bäume finden... um Stützbalken für die Stollen zu machen. Zorba the Greek (1964)
Go to.Nein, ihr TollenHamlet (1964)
I've got a marvelous job and a lovely wife.Ich habe einen tollen Job und eine wunderbare Frau. Sex and the Single Girl (1964)
Boy, look at the neat lightning.Wow, seht nur die tollen Blitze. Munster Masquerade (1964)
Just last Saturday night... we saw a lovely picture, The Body Snatchers.Vergangenen Samstag, da haben wir einen ganz tollen Film gesehen. Die Körperfresser. Rock-a-Bye Munster (1964)
That's one of the great feminine characteristics.Das ist eine der tollen weiblichen Eigenschaften. The Cincinnati Kid (1965)
- You'll live longer. - You prepared a great death for me!Du hast einen tollen Tod für mich vorbereitet! The 10th Victim (1965)
Your little sister has a perfectly marvelous part.In einer tollen Rolle. Juliet of the Spirits (1965)
Use your common sense! I've got a great job in your gallery.Denk nach, bei dir hab ich einen tollen Job. Cloportes (1965)
LeBeau told me all about that great place in Norway where the water comes from.LeBeau hat mir alles über den tollen Ort in Norwegen erzählt. Go Light on the Heavy Water (1965)
Oh, they've got a great little army and navy store in town, and they've got a special this week:- Hier gibt's einen tollen Schneider. Hogan's Hofbrau (1965)
Wanna hear some great sounds?Lust auf tollen Sound? Djinn and Water (1965)
I'm headed for the wildest mirage you ever saw.Ich bin auf dem Weg zu 'ner tollen Fata Morgana. Guess What Happened on the Way to the Moon? (1965)
Tell us about the neat prize you won.Erzähl von dem tollen Preis, den du gewonnen hast. Country Club Munsters (1965)
This Saturday, I'm gonna surprise her... and buy her a wonderful gift.Diesen Samstag werde ich sie mit einem tollen Geschenk überraschen. Happy 100th Anniversary (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLLEN    S T AA1 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herumtoben {n}; Herumtollen {n}frolic [Add to Longdo]
Stollen {m}; Stolle {f}; Weihnachtsstollen {m}; Christstollen {m} [cook.]fruit loaf; fruit cake; stollen [Am.] (eaten at Chistmas) [Add to Longdo]
Stollen {m} (Fußballschuh)stud [Add to Longdo]
Stollen {m} (Bergbau)tunnel [Add to Longdo]
ausgelassen sein; herumtollen | ist ausgelassento rollick | rollicks [Add to Longdo]
herumalbern; herumtollen; spielen | herumalbernd; herumtollend; spielend | herumgealbert; herumgetollt; gespieltto fool about | fooling about | fooled about [Add to Longdo]
herumtollento caper [Add to Longdo]
toben; tollen; herumtoben; umhertoben; herumtollen | tobend; tollend; herumtobend; umhertobend; herumtollend | getobt; getollt; herumgetobt; umhergetobt; herumgetolltto frolic (around) | frolicking | frolicked [Add to Longdo]
tollen; herumtollen; herumtoben | tollend | getollt | er/sie tollt | ich/er/sie tollte | er/sie hat/hatte getolltto romp | romping | romped | he/she romps | I/he/she romped | he/she has/had romped [Add to Longdo]
tummeln; umhertollento romp about [Add to Longdo]
umhertollendwantoning [Add to Longdo]
Profilstollen {m}tread bar [Add to Longdo]
Querstollenprofil {n}cross-rib pattern [Add to Longdo]
Stollenausbrüche {pl}tread chunking [Add to Longdo]
Stollenerneuerung {f}relugging [Add to Longdo]
Stollenprofil {n}lug tread [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坑道[こうどう, koudou] Stollen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  tollen /tɔlən/
   romp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top