ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toi

   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toi-, *toi*
Possible hiragana form: とい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toil[N] งานตรากตรำ, See also: งานหนัก, Syn. drudgery, labor
toil[VI] ทำงานหนัก, Syn. labor, slave, sweat
toil[VI] ก้าวหน้าช้า
toilet[N] โถส้วม
toilet[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry[N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette[N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl[N] โถชักโครก
toilet roll[N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap[N] สบู่, See also: สบู่เหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย
repertoire(n) รายการละคร,รายการแสดง,องค์ประกอบศิลป์
stoic(n) คนปลงตก,คนเฉยๆ,คนไม่ยินดียินร้าย
stoical(adj) ไม่ยินดียินร้าย,อดกลั้น,ปลงตก
stoicism(n) ความไม่ยินดียินร้าย,ความอดกลั้น,ความปลงตก
tortoise(n) เต่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here comes everybody train for the great San Toi tournament.ทุกคนมาฝึกเพื่อไปแข่งขันที่ตอย ซาน Dragonball: Evolution (2009)
Come to the San Toi tournament.ไปแข่งขันที่ตอย ซาน นะ Dragonball: Evolution (2009)
To stop... the only chance the world still has... in Toi San.โอกาสเดียวที่โลกเหลืออยู่ตอนนี้ อยู่ที่ตอย ซาน Dragonball: Evolution (2009)
Toi San.ตอย ซาน Dragonball: Evolution (2009)
"LA police salt deja que c'est toi qui est capable de meurtre. ""LA police sait deja que c'est toi qui est capable de meurtre." Dead to Me (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toiAll the trainees share the burden of toil.
toiAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
toiAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
toiBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
toiBill will often sing in the toilet.
toiCan I use your toilet, please?
toiDoes it have a toilet?
toiDon't forget to flush the toilet.
toiDo you have a any rooms with shower and toilet?
toiDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toiDuring the test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toi"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก[N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TOIL T OY1 L
TOITY T OY1 T IY0
TOILS T OY1 L Z
TOIBIN T OY1 B IH0 N
TOILET T OY1 L AH0 T
TOILED T OY1 L D
TOILETS T OY1 L AH0 T S
TOILING T OY1 L IH0 NG
TOILET'S T OY1 L AH0 T S
TOILETRY T OY1 L AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toil (v) tˈɔɪl (t oi1 l)
toils (v) tˈɔɪlz (t oi1 l z)
toiled (v) tˈɔɪld (t oi1 l d)
toiler (n) tˈɔɪlər (t oi1 l @ r)
toilet (n) tˈɔɪlɪt (t oi1 l i t)
toilers (n) tˈɔɪləz (t oi1 l @ z)
toilets (n) tˈɔɪlɪts (t oi1 l i t s)
toiling (v) tˈɔɪlɪŋ (t oi1 l i ng)
toilsome (j) tˈɔɪlsəm (t oi1 l s @ m)
toilet-roll (n) tˈɔɪlɪt-roul (t oi1 l i t - r ou l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory, #5,167 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] toil, #6,337 [Add to Longdo]
劳累[láo lèi, ㄌㄠˊ ㄌㄟˋ, / ] toil, #13,412 [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom, #16,865 [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house, #70,348 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, ] toil, #482,460 [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
砥石[といし, toishi] (n ) หินเจียร์
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. お手洗い,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
問い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toilette {f}; WC {n}lavatory; bathroom; restroom [Am.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Toilettensache {f}toiletry [Add to Longdo]
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen {pl}toilet soap | toilet soaps [Add to Longdo]
Toilettentisch {m} | Toilettentische {pl}toilet table | toilet tables [Add to Longdo]
Toi-toi-toi! Dreimal auf Holz!Knock on wood! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
シフトイン[しふといん, shifutoin] shift in (SI) [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]
ビィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
ビット位置[びっといち, bittoichi] bit position [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
吐息[といき, toiki] Seufzer [Add to Longdo]
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]
門い[とい, toi] Frage, Problem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  toi /twa/
   thee; you

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top