Search result for

toi

(123 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toi-, *toi*. Possible hiragana form: とい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toil    [N] งานตรากตรำ, See also: งานหนัก, Syn. drudgery, labor
toil    [VI] ทำงานหนัก, Syn. labor, slave, sweat
toil    [VI] ก้าวหน้าช้า
toilet    [N] โถส้วม
toilet    [N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry    [N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette    [N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl    [N] โถชักโครก
toilet roll    [N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap    [N] สบู่, See also: สบู่เหลว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toi"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
toiI saw him go into the toilet a few minutes ago.
toiI run to the toilet every thirty minutes.
toiIs there a public toilet in this building?
toiDo you have a any rooms with shower and toilet?
toiMay I use your toilet?
toiThe toilet doesn't flush properly.
toiIs there a toilet near here?
toiThere's no toilet paper.
toiWe have a stock of toilet paper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย
repertoire(n) รายการละคร,รายการแสดง,องค์ประกอบศิลป์
stoic(n) คนปลงตก,คนเฉยๆ,คนไม่ยินดียินร้าย
stoical(adj) ไม่ยินดียินร้าย,อดกลั้น,ปลงตก
stoicism(n) ความไม่ยินดียินร้าย,ความอดกลั้น,ความปลงตก
tortoise(n) เต่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู    [N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม    [N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา    [N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม [N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก    [N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ    [N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire

CMU English Pronouncing Dictionary
TOIL    T OY1 L
TOITY    T OY1 T IY0
TOILS    T OY1 L Z
TOILED    T OY1 L D
TOILET    T OY1 L AH0 T
TOILING    T OY1 L IH0 NG
TOILETS    T OY1 L AH0 T S
TOILETRY    T OY1 L AH0 T R IY0
TOIVONEN    T OY1 V AH0 N AH0 N
TOILETRIES    T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toil    (v) (t oi1 l)
toils    (v) (t oi1 l z)
toiled    (v) (t oi1 l d)
toiler    (n) (t oi1 l @ r)
toilet    (n) (t oi1 l i t)
toilers    (n) (t oi1 l @ z)
toilets    (n) (t oi1 l i t s)
toiling    (v) (t oi1 l i ng)
toilsome    (j) (t oi1 l s @ m)
toilet-roll    (n) - (t oi1 l i t - r ou l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
砥石[といし, toishi] (n ) หินเจียร์
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. お手洗い,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
問い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[láo, ㄌㄠˊ, / ] toil [Add to Longdo]
劳累[láo lèi, ㄌㄠˊ ㄌㄟˋ, / ] toil [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] toil [Add to Longdo]
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment [Add to Longdo]
シフトイン[しふといん, shifutoin] shift in (SI) [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドット印字装置[どっといんじそうち, dottoinjisouchi] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]
ビィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
ビット位置[びっといち, bittoichi] bit position [Add to Longdo]
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
吐息[といき, toiki] Seufzer [Add to Longdo]
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
問い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]
門い[とい, toi] Frage, Problem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  toi [twa]
     thee; you
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top