หรือคุณหมายถึง togäd?
Search result for

togaed

(128 entries)
(0.2328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -togaed-, *togaed*, toga, togae
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา togaed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *togaed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toga[N] เสื้อคลุมหลวมยุคโรมันโบราณ, See also: เสื้อคลุมสวมเมื่อประกอบพิธี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autogaft(ออ'โทกราฟทฺ) n. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายไปเพาะที่ส่วนอื่นของร่างกายเดียวกัน, Syn. autoplast autotransplant
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae

English-Thai: Nontri Dictionary
toga(n) เสื้อคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
somatogamyเส้นใยจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autogamyการผสมตัวเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptanthous; cleistogamous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cryptogamพืชไร้เมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistogamous; cryptanthous-ผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistogamyการผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gastrostogavageการให้อาหารผ่านทางทะลุกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Toga!-TogaAnimal House (1978)
Toga.Eine TogaCharlie's Angels (2000)
If there's going to be a theme, I should let you know that I don't care for luau, toga or "under the sea."ถ้าจะจัดแบบมีตีมงาน ฉันต้องบอกนาย ว่าฉันไม่สนตีมแบบฮาวาย, แบบกรีกโบราณ หรือตีมใต้ทะเล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Saratoga, ninth race.ซาราโทก้า นัดที่เก้า Dentist of Detroit (2011)
Near saratoga. In New York. No, they can't!แถวๆซาราโตกา ในนิวยอร์ค / ไม่ได้นะ! Stolen Kisses (2012)
Don't send her to saratoga.อย่าย้ายเธอไปซาราโตกาเลยนะคะ Stolen Kisses (2012)
She doesnknow anyone in saratoga.เธอไม่รู้จักใครสักคนที่นั่น Stolen Kisses (2012)
And no one will care a brown rat's ass for her in saratoga.และไม่มีใครคอยเป็นห่วงซาราโทก้า Stolen Kisses (2012)
Saratoga Gardens.saratoga gardens Bring Down the Hoe (2013)
Ok. Togavirus.โอเค โทเกฟไวรัส ไป For Whom the Bell Tolls (2013)
Go. Togavirus causes congenital rubella, whatever that is.โทเกฟไวรัส สาเหตุมาจากโรคหัดเยอรมันตั้งแต่กำเนิด อะไรก็ตาม นั้นแหละ For Whom the Bell Tolls (2013)
He lives up in Saratoga.ท่านอยู่ที่ซาราโทกา Whispers in the Dark (2015)
We've been togather ever since.เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นั้น The Secret Life of Pets (2016)
I ain't working with toga boy.I ain't working with toga boy. Night at the Museum (2006)
Next time, if it's a dangerous situation, say, "Are you coming to the toga party?"ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินให้พูดว่า "คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า" Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party?คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party?คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Are you coming to the toga party? Bye-bye.คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า บ๊ายบาย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Saratoga wire?ใช้การต่อสู้แบบ Saratoga wire ? The Right Stuff (2007)
I'm interesting all there is Rome, even down to the land of the Toga.Ich interessiere mich für alles, was Rom angeht. Selbst, wenn es nur die Länge der Toga betrifft. Caligula (1979)
By anything... do you mean to include the toga party up the block... the elderly couple doing exercises toJohnny Carson, the nude saxophonist... or Keever's place, which hasn't changed in the last four hours?Oder meinen Sie die Togaparty am anderen Ende des Blocks, das alte Paar, das zu J. Carson trainiert, den nackten Saxophonisten oder Keevers unveränderte Wohnung? Red Holt Steele (1983)
He always dresses in red, he has a white toga, and often goes to the pool.Er trägt einen roten Umhang, eine weiße Toga und geht täglich ins Bad. Asterix and Caesar (1985)
Anyway, I can't see anyone wearing a white toga. There's nothing for us to do here.Hier ist keiner mit weißer TogaAsterix and Caesar (1985)
I know and you're not supposed to handicap the horses at Saratoga--Ich weiß, man soll ja auch nicht die Pferde von Saratoga behindern... Dead Men Leave No Trails (1986)
This is U.S.S. Saratoga patrolling sector five, neutral zone.Hier ist die U.S.S. Saratoga im Sektor fünf der neutralen Zone. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Starfleet Command, this is Saratoga.Starfleet, hier ist SaratogaStar Trek IV: The Voyage Home (1986)
"Give me your money." "Hand over those municipal bonds."- So sind wir nicht, Mr Togaru. By Hooker by Crook (1987)
He was a client who became a friend.Und du sorgtest dafür, dass Togaru darüber Bescheid wusste. By Hooker by Crook (1987)
Tell Togaru that you want him to make the deal... because you need the cash to get out of the country. Tell him when we busted you, all of your funds were frozen.Erzähl mir von Kenneth Togaru. By Hooker by Crook (1987)
No, I don't trust him. And the D.A. Will go to town on you if we don't nail Togaru.Sag Togaru, dass du für dieses Geschäft bist, weil du das Geld brauchst, um das Land zu verlassen. By Hooker by Crook (1987)
And, remember, nobody can make a move... until we strike a hard deal with Togaru.Nicht vergessen, niemand greift ein, ehe wir mit Togaru handelseinig sind. Es ist einfach. Christine kommt raus, alle anderen rein. By Hooker by Crook (1987)
At the Battle of Bull Run, the Saratoga Light Cavalry faced 500 Southern cannon.Bei der Schlacht von Bull Run stand die Saratoga-Kavallerie 500 Kanonen gegenüber. Suitable for Framing (1987)
He's wearing a toga romana and, I do believe, lace-up shoes.Er trägt eine Toga Romana und das sind vermutlich geschnürte Schuhe. The Belly of an Architect (1987)
ALF said it was a toga party.ALF sprach von einer Toga-Party. Break Up to Make Up (1989)
Toga!TogaBreak Up to Make Up (1989)
Toga!TogaBreak Up to Make Up (1989)
Toga!TogaBreak Up to Make Up (1989)
Whether she's naked under that toga.Ob sie unter dieser Toga nackt ist. Ghostbusters II (1989)
Forget it. You wouldn't look good in a turban.Du würdest scheiße in einer Toga aussehen. The First Power (1990)
- I've got Calistoga.- Ich habe nur Cavistoga. Griff. The Player (1992)
By the time they get to Albany in that Hupmobile he drives it'll be opening day at Saratoga.Bis sie mit dem Hupmobil in Albany ankommen, wird schon die Eröffnung der Saratogarennen beginnen. Scent of a Woman (1992)
Oh, yeah. Very introspective guy. Wore the tunics.Sehr tiefsinniger Typ, trug immer Togas. Let's Did Lunch (1992)
Toga party, baby.Togaparty, Baby. Frat Chance (1992)
I got my own personal photo gallery of friends that I've met along the way.Ich hab eine persönliche Fotogalerie aller meiner Freunde. CB4 (1993)
I was on the Saratoga at Wolf 359.Ich war auf der Saratoga bei Wolf 359. Emissary (1993)
All right, um, Saratoga?Wie wär's mit SaratogaThe One with Phoebe's Dad (1995)
- It's cryptogamic soil.- Kryptogamische Erde. Broken Arrow (1996)
They wear togas. They're all blond.Sie tragen Togas und sind blond. Ransom (1996)
They're making sure that the Elois have enough food and togas.Sie versorgen die Eloi mit Nahrung und Togas. Ransom (1996)
Yes, we could drape this across your shoulders like a toga.Wir können das über lhre Schultern legen, wie eine TogaGods and Monsters (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
togaMr Togawa was nominated for mayor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOGA    T OW1 G AH0
STOGA    S T OW1 G AH0
SARATOGA    S EH2 R AH0 T OW1 G AH0
CONESTOGA    K AA2 N AH0 S T OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toga    (n) (t ou1 g @)
togas    (n) (t ou1 g @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลม English: to taper to a point
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ことができる[, kotogadekiru] (exp,v1) can (do); to be able to (do); (P) [Add to Longdo]
もうひと頑張り;もう一頑張り[もうひとがんばり, mouhitoganbari] (n,vs) one more effort [Add to Longdo]
アートガラス[, a-togarasu] (n) art glass [Add to Longdo]
エスコートガール[, esuko-toga-ru] (n) escort girl [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance [Add to Longdo]
ショットガン[, shottogan] (n) shotgun [Add to Longdo]
ショットガンウェディング[, shottogan'uedeingu] (n) shotgun wedding [Add to Longdo]
ショットガンフォーメーション[, shottoganfo-me-shon] (n) shotgun formation [Add to Longdo]
ショットガンブライド[, shottoganburaido] (n) shotgun bride [Add to Longdo]
ショットガンマリッジ[, shottoganmarijji] (n) shotgun marriage [Add to Longdo]
スクリプトガール[, sukuriputoga-ru] (n) script girl [Add to Longdo]
ストリートガール[, sutori-toga-ru] (n) street girl [Add to Longdo]
ツァイトガイスト[, tsuaitogaisuto] (n) (See 時代精神) zeitgeist (ger [Add to Longdo]
デートガール[, de-toga-ru] (n) date girl [Add to Longdo]
トーガ[, to-ga] (n) toga (lat [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ[, togariankouzame] (n) spadenose shark (Scoliodon laticaudus, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリアンコウザメ属[トガリアンコウザメぞく, togariankouzame zoku] (n) Scoliodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the spadenose shark) [Add to Longdo]
トガリザメ[, togarizame] (n) whitenose shark (Nasolamia velox, species found in the eastern Pacific) [Add to Longdo]
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark) [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
トガリドチザメ属[トガリドチザメぞく, togaridochizame zoku] (n) Gollum (genus of one species, Gollum attenuatus, in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
トガリメザメ[, togarimezame] (n) sliteye shark (Loxodon macrorhinus, species of requiem shark found in the tropical waters of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリメザメ属[トガリメザメぞく, togarimezame zoku] (n) Loxodon (genus containing the sliteye shark as its only member in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
ナイトガウン[, naitogaun] (n) nightgown [Add to Longdo]
ノーザンバラムンディ;ノーザン・バラムンディ[, no-zanbaramundei ; no-zan . baramundei] (n) northern barramundi (Scleropages jardinii); gulf saratoga [Add to Longdo]
ヒト癌細胞;ヒトがん細胞;人癌細胞[ヒトがんさいぼう(ヒト癌細胞;ヒトがん細胞);ひとがんさいぼう(人癌細胞), hito gansaibou ( hito gansaibou ; hito gan saibou ); hitogansaibou ( nin gansaibou ] (n) human cancer cell [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ[, hiretogarizame] (n) sicklefin weasel shark (Hemigaleus microstoma, species of Indo-West Pacific weasel shark) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ科[ヒレトガリザメか, hiretogarizame ka] (n) (See ヘミガレウス科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ属[ヒレトガリザメぞく, hiretogarizame zoku] (n) Hemigaleus (genus of the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
フリント硝子[フリントガラス, furintogarasu] (n) flint glass [Add to Longdo]
フロートガラス;フロート・ガラス[, furo-togarasu ; furo-to . garasu] (n) float glass [Add to Longdo]
フロントガラス[, furontogarasu] (n) windscreen (wasei [Add to Longdo]
ペチコートガバメント[, pechiko-togabamento] (n) petticoat government [Add to Longdo]
ポルトガル語[ポルトガルご, porutogaru go] (n) Portuguese (language) [Add to Longdo]
マーケットガーデン[, ma-kettoga-den] (n) market garden [Add to Longdo]
隠花植物[いんかしょくぶつ, inkashokubutsu] (n) cryptogamic plants [Add to Longdo]
隠花植物類[いんかしょくぶつるい, inkashokubutsurui] (n) cryptogamous plants [Add to Longdo]
外囲い[そとがこい, sotogakoi] (n) enclosure; outer fence [Add to Longdo]
外掛け;外掛[そとがけ, sotogake] (n) outside leg trip (sumo) [Add to Longdo]
外構え[そとがまえ, sotogamae] (n) outward appearance (of a house) [Add to Longdo]
外側[そとがわ(P);がいそく, sotogawa (P); gaisoku] (n,adj-no) (ant [Add to Longdo]
兜蟹;甲蟹;鱟魚;鱟[かぶとがに;カブトガニ, kabutogani ; kabutogani] (n) (uk) horseshoe crab [Add to Longdo]
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
欠くことができない[かくことができない, kakukotogadekinai] (exp,adj-i) (See 欠くことのできない,欠くべからざる) indispensable; essential; necessary [Add to Longdo]
見咎める;見とがめる[みとがめる, mitogameru] (v1,vt) to find fault with; to question [Add to Longdo]
元が掛かる[もとがかかる, motogakakaru] (exp,v5r) to be expensive; to cost much [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托克托[Tuō kè tuō, ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ ㄊㄨㄛ, ] (N) Tuoketuo (place in Inner Mongolia); alternative spelling of Tokhtogan 脱脱 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] (insect); Leptogaster basiralis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後書きラベル[あとがきラベル, atogaki raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事柄[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
人柄[ひとがら, hitogara] Persoenlichkeit, Charakter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top