Search result for

tobt

(59 entries)
(0.9154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tobt-, *tobt*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tobt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tobt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The '48 revolution hit Paris, then Oran.Im Jahr 1848 tobte die Revolution in Oran wie in Paris. La fiancée de la mort ()
E'en while the storm is beating~ Selbst wenn der Sturm tobtThe Devil's Brother (1933)
E'en while the storm is beating~ Selbst wenn der Sturm tobtThe Devil's Brother (1933)
E'en while the storm is beating~ Selbst wenn der Sturm tobtThe Devil's Brother (1933)
Meanwhile the storm is beating~ Selbst wenn der Sturm tobtThe Devil's Brother (1933)
Is this crowd going crazy!Die Menge tobtKid Galahad (1937)
The commissioner's going crazy.Der Präsident tobtThe Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
He wasn't insured and he's raising the roof.Er war nicht versichert und tobt jetzt! The Amazing Dr. Clitterhouse (1938)
Oh, she's been playing hard and she's warm and tired.Sie hat viel herumgetobt, jetzt ist sie überhitzt und müde. The Old Maid (1939)
She and my kid sister used to go running in and out of the house all the time.Sie und meine kleine Schwester haben immer im Hause rumgetobtMr. & Mrs. Smith (1941)
Annie, you haven't changed a bit from the little girl... who used to go running in and out of the house.Annie, Sie sind immer noch das kleine Mädchen, das im Haus rumtobte. Ich hätte Sie sofort wiedererkannt. Mr. & Mrs. Smith (1941)
There's a terrible fire in the east end.Im East End tobt ein furchtbares Feuer. Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942)
A man is a dope who yells and stormsEin Mann im Rausch Der schreit und tobt Cover Girl (1944)
He had been raving around the house that night.Er hat an dem Abend wild rumgetobtThe Thin Man Goes Home (1944)
Storm winds blow, the audience howls.Der Orkan tobt. Die Menge ist unruhig. Children of Paradise (1945)
Oh, Larry, you've had your fling now.Larry, du hast dich jetzt ausgetobtThe Razor's Edge (1946)
Oh, how he carried on!Er hat geschimpft und getobtThree Strangers (1946)
This is mere madness, and thus awhile the fit will work on him. Anon, as patient as the female dove his silence will sit drooping.Ein Anfall ist's. So tobt der Wahn für eine Weile ihm, doch bald, geduldig wie das Taubenweibchen, senkt seine Ruh' die Flügel. Hamlet (1948)
My blood rages like a torrent. My heart beats like a drum.Mein Biut tobt mein Herz schlägt wie eine Pauke. The Three Musketeers (1948)
You make me so nervous, and I tremble when all I do is see you when you speak, then my blood it rages, if you say something, I'm furious.(Arabella singt) Du machst mich so nervös, und ich zittere, wenn ich dich nur sehe, wenn du sprichst, dann tobt mein Blut, wenn du schweigst, komm ich in Wut. Cuba Cabana (1952)
when you speak, then my blood it rages, if you say something, I'm furious.Wenn du sprichst, dann tobt mein Blut, wenn du schweigst, komm ich in Wut. Cuba Cabana (1952)
I can still hear the applause.Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Männer getobt haben vor Begeisterung. Moulin Rouge (1952)
And the guy was yelling like a madman.Der Kerl hat getobt wie 1.000 Affen. Poison Ivy (1953)
Lola's a mermaid in the second number.Allein Lola als Meerjungfrau, da tobt der Saal. Touchez Pas au Grisbi (1954)
Beasts who call themselves men!Er tobt Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs (1955)
Let's hope the village won't be flooded again.Wenn es so tobt, wird der Bach manchmal wild. Er überschwemmt dann das Dörfli. Heidi and Peter (1955)
(crowd roars)(Publikum tobtKiller's Kiss (1955)
(crowd roars)(Publikum tobtKiller's Kiss (1955)
(crowd roars)(Publikum tobtKiller's Kiss (1955)
(din from crowd)(Publikum tobtKiller's Kiss (1955)
We've got a mob.Draußen tobt die Menge. The Harder They Fall (1956)
Chief Dull Knife is on a rampage again.Häuptling Dull Knife tobt wieder rum. Gunfight at the O.K. Corral (1957)
- Be careful so he doesn't run.- Pass auf, damit er uns nicht tobtPigulki dla Aurelii (1958)
(the crowd rages loudly)(die Menge tobt laut) The Hanging Tree (1959)
Sir, we just got a call from the Security Officer, and he's furious.Sir, der Sicherheitsoffizier rief gerade an. Er hat getobt wie ein Wahnsinniger! Operation Petticoat (1959)
Some roughnecks got to whoopin' and hollerin' and fightin', and you yelledEin paar Schläger brüllten und tobten, und Sie riefen: Elmer Gantry (1960)
I sowed the wild oats of my youth in a haystack one night.Ich habe mich einmal im Heuhaufen ausgetobtHome from the Hill (1960)
You!(sie tobtThe Millionairess (1960)
The muddy Korean war kept goingIn unserem Nachbarland, Korea, tobte ununterbrochen der schmutzige Krieg. Night and Fog in Japan (1960)
It's not as if she were a maniac, a raving thing.Es ist ja nicht so, als wäre sie eine Wahnsinnige, die herumtobtPsycho (1960)
It just goes to show that if rulers met face to face more often to decide the interests of their people, the world would probably be a better place.Ich ritt ohne Pause her. In Lüttich tobt ein Aufstand. Eure Getreuen sind tot. The Miracle of the Wolves (1961)
I just went in for that boy with a wild bull running' loose.Ich habe Perce rausgeholt, als der Stier da rumtobte. The Misfits (1961)
Positive.Sie haben getobtThe Black Monocle (1961)
- I know you share the same background.- Du hast dich früher auch ausgetobtWild in the Country (1961)
When there's a storm up here, the bottom is calm and peaceful.Wenn oben der Srurm tobt, ist es unten ruhig und still. Amphibian Man (1962)
I raged earlier just around with Toni.Ich tobte früher genauso herum mit Toni. Kohlhiesel's Daughters (1962)
A beautiful lady's praise makes joy in my heart to raise. Then I'll go without a hero's pride...Wenn eine schöne Frau mich lobt, Freude in meinem Busen tobt, dann will ich gern auf Ruhm verzichten... The Treasure of the Silver Lake (1962)
Before the West Century, Year 230Im Jahre 230 v. Chr. tobt in China der Bürgerkrieg. Shin no shikôtei (1962)
It drove the cops nuts.Die Bullen tobten. The Fire Within (1963)
Spring is in the air and all the windows are open.Der Frühling tobt im Blute, und alle Fenster stehen offen. Cheryomushki (1963)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getobtrioted [Add to Longdo]
toben; schreien; zetern | tobend; schreiend; zeternd | getobt; geschrien; gezetert | tobt; schreit; zetert | tobte; schrie; zeterteto clamor [Am.]; to clamour [Br.] | clamoring; clamouring | clamored; clamoured | clamors; clamours | clamored; clamoured [Add to Longdo]
toben; tollen; herumtoben; umhertoben; herumtollen | tobend; tollend; herumtobend; umhertobend; herumtollend | getobt; getollt; herumgetobt; umhergetobt; herumgetolltto frolic (around) | frolicking | frolicked [Add to Longdo]
tobtblusters [Add to Longdo]
tobtclamors [Add to Longdo]
tobtrampages [Add to Longdo]
tobteblustered [Add to Longdo]
tobterampaged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tobt [toːpt]
     blusters; clamors; rampages
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top