Search result for

tirs

(653 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tirs-, *tirs*, tir
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tirs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tirs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stir[VT] คนให้เข้ากัน, See also: กวน, Syn. mix, shake
stir[VI] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir[VT] ขยับ, See also: ค่อยๆ เคลื่อน, Syn. budge, move
stir[VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arouse, excite, wake
stir[N] การกวน, See also: การคนให้เข้ากัน
stir[N] ความตื่นเต้น, See also: ความชุลมุนวุ่นวาย, Syn. commotion, excitation
stir[N] คุก (คำสแลง), See also: เรือนจำ, Syn. jail, prison
tire[N] ยางรถยนต์, See also: ยางนอก
tire[VI] เหนื่อย, See also: หมดแรง
tire[VT] ทำให้เหนื่อย, See also: ทำให้หมดแรง
tire[VI] เบื่อ, See also: หมดความสนใจ
tire[VT] ทำให้เบื่อ, See also: ทำให้หมดความสนใจ
tired[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
attire[N] เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Syn. clothes, finery
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
bestir[VT] กระตุ้นให้ทำ, Syn. rouse
entire[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole
retire[VI] เกษียณ, See also: เกษียณอายุ, ปลดเกษียณ, Syn. resign, stop working
retire[VI] เข้านอน, Syn. go to bed
retire[VT] ออกไป, See also: จากไป, Syn. depart, leave
retire[VI] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. forsake, withdraw
satire[N] การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce
tiring[ADJ] น่าเหน็ดเหนื่อย, See also: น่าเหนื่อยหน่าย
retired[ADJ] ปลดเกษียณ, See also: ปลดประจำการ
retired[ADJ] ถอนตัว, See also: ปลีกตัว, Syn. having withdrawn
retiree[N] ผู้เกษียณ
saltire[N] กากบาททแยงมุม, See also: กากบาทไขว้, กางเขนไขว้
stir in[PHRV] คนใน, See also: กวนใน, แกว่งใน
stir to[PHRV] กระตุ้น (บางคน) ให้ทำ (บางสิ่ง)
stir up[PHRV] คนให้เข้ากัน, See also: ผสมให้เข้ากัน
stirrup[N] โกลน, See also: เหล็กสำหรับเท้าเหยียบ (เวลาขี่ม้า)
entirely[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
flatiron[N] เตารีดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
overtire[VT] ทำจนเหนื่อยไป, Syn. overdo
retiring[ADJ] ซึ่งปลดเกษียณ
satirist[N] ผู้ชอบถากถาง
satirize[VT] ถากถาง, See also: เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม, Syn. parody, caricature
stirring[ADJ] ซึ่งปลุกเร้า
tired of[ADJ] เหนื่อย, Syn. fatigued
tireless[ADJ] ที่ไม่เหน็ดเหนื่อย, Syn. untiring
tiresome[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ที่ไม่น่าสนใจ
untiring[ADJ] ที่ไม่ย่อท้อ, Syn. tireless
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
extirpate[VT] ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ), See also: ถอนรากถอนโคน, ทำลายล้าง, กำจัด, Syn. annihilate, destroy, exterminate
overtired[ADJ] เหนื่อยล้ามาก, See also: อ่อนล้าเต็มที่
retire on[PHRV] ปลดเกษียณ, See also: ได้บำนาญ
retire to[PHRV] หลบไป (สถานที่เงียบหรือเป็นส่วนตัว)
retire to[PHRV] ย้ายที่ทำงาน
retire to[PHRV] ย้ายกลับไปประจำตำแหน่ง, Syn. retreat to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ
dog-tired(ดอก'ไทเออดฺ) adj. เหนื่อยมากที่สุด
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง,อย่างละเอียดถี่ถ้วน,อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ความถ้วนทั่ว, Syn. unity
extirpate(เอคซฺ'เทอเพท) vt. เอาออกสิ้น,ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน., See also: extirpation n. extirpative adj. extirpator n., Syn. exterminate
retire(รีไท'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตัว,ไปนอน,เข้านอน,ปลด,ปลดเกษียณ,ออกไป,จากไป,ปลีกตัว,ซ่อนตัว,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลับ,เอาออก,ถอนตัว,รับคืนธนบัตร, See also: retirer n., Syn. quit,resign,withdraw
retired(รีไท'เออร์ด) adj. ถอนตัว,ปลดเกษียณ,อยู่อย่างสันโดษ, See also: retired lyadv. retiredness n., Syn. withdrawn
retiree(รีไท'อะรี) n. ผู้ปลดเกษียณ,ผู้เลิกกิจการ
retirement(รีไท'เออะเมินทฺ) n.,adj. การปลดเกษียณ,การอยู่อย่างสันโดษ,สถานที่สันโดษ
retiring(รีไท'เออะริง) adj. ซึ่งปลดเกษียณ,เหนียมอาย,นิ่งเงียบ,โดดเดี่ยว, Syn. withdrawing
saltire(แซล'ไทเออะ) n. กากบาททแยงมุม,กากบาทไขว้,กางเขนไขว้, -Phr. (in saltire เป็นรูปกากบาทไขว้) -Phr. (per saltire ไขว้กันสองทิศทาง), Syn. saltier
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม,การเสียดสี,การเย้ยหยัน,การถากถาง,เรื่องเหน็บแนม,เรื่องเสียดสี,บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric (al) (ซะเทอ'ริเคิล) adj. satiricalness n.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
satirize(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
stirring(สเทอ'ริง) adj. ปลุกเร้า,กระตุ้น,ตื่น-เต้น,เคลื่อนไปมา,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา., Syn. exciting
stirrup(สเทอ'อัพ) n. โกลน,ห่วงเหล็กสำหรับเหยียบ,เชือกโกลน,สายโกลน,กระดูกโกลนในช่องหู (หรือ stapes) ,โครงค้ำ
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tireless(ไท'เออะลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่เบื่อหน่าย., See also: tirelessly adv. tirelessness n., Syn. unflagging
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
tiring(ไท'เออริง) adj. ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย,น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ
tiro(ไท'โร) n.=tyro (ดู) pl. tiros
untiring(อันไท'เออะริง) adj. ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ., Syn. innumerable

English-Thai: Nontri Dictionary
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
extirpate(vt) ถอนรากถอนโคน,ทำลายล้าง,กำจัด,เผาผลาญ
extirpation(n) การถอนรากถอนโคน,การกำจัด,การทำลายล้าง
retire(vi) ปลีกตัว,ลาออก,ซ่อนตัว,ปลดเกษียณ,ถอนตัว,พักงาน
retire(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตัว,ถอนคืน
retired(adj) ถอนตัวออก,ลาออกแล้ว,ปลดเกษียณแล้ว
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง
satirize(vt) เหน็บแนม,เสียดสี,ถากถาง,เยาะเย้ย
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
stirrup(n) โครงค้ำ,โกลน
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
tire(n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า
tire(vt) เหนื่อย,เพลีย,เบื่อหน่าย,ใส่ยางรถ,ใส่เหล็ก,ประดับ
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
tireless(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่เบื่อ,ไม่เมื่อย,ไม่อ่อนล้า
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
untiring(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่ย่อท้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumatic tire; pneumatic tyreยางสูบลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
low profile tire; low profile tyreยางหน้ากว้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retreaded tire; recapped tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement by rotationการออกจากตำแหน่งตามวาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement income policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ มีความหมายเหมือนกับ retirement policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement migrationการย้ายถิ่นหลังเกษียณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirement policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retireออกจากงาน, ออกจากตำแหน่ง, พ้นจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retirementการเกษียณอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityเงินรายปีเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityบำนาญเหตุออกจากงาน, บำนาญเหตุเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recapped tire; retreaded tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial tire; radial tyre; radial-ply tire; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial-ply tire; radial tire; radial tyre; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sway bar; antiroll bar; stabilizer; stabilizer barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer; antiroll bar; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stapes; stirrupกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stirrup; stapesกระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antirattle springสปริงลดการสั่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antireflection coating๑. การเคลือบสารกันการสะท้อน๒. สารเคลือบกันการสะท้อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiroll bar; stabilizer; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antirootรากภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bias-belted tire; bais-balted tyre; belted-bias tire; belted-bias tyre; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tire; cross-ply tyreยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bais-balted tyre; belted-bias tire; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
belted-bias tire; bais-balted tyre; belted-bias tyre; bias-belted tire; bias-belted tyreยางเสริมเข็มขัดรัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Menippean satireการเสียดสีแบบเมนิปพัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiround surveyการสำรวจหลายรอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carcass; tire carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-ply tire; bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tyreยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-ply tyre; bias-ply tire; bias-ply tyre; cross-ply tireยางธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extirpationการตัดหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entire contractสัญญาที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entire functionฟังก์ชันทั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
entire tenancyการครอบครองแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inner tube; tire tube tyre tubeยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire carcass; carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire casing; carcass; tire carcass; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tire groove; tyre grooveร่องยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tubeless tire; tubeless tyreยางไร้ยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [เศรษฐศาสตร์]
Stirling engineเครื่องยนต์สเตอร์ลิงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
Antiretroviral therapy, Highly activeการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง [TU Subject Heading]
Central nervous system stirmulantsสารกระตุ้นระบบประสาทกลาง [TU Subject Heading]
Early retirementการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Euphorbia tirucalliพญาไร้ใบ [TU Subject Heading]
Officials and employees, Retiredข้าราชการและพนักงานบำนาญ [TU Subject Heading]
Political satireล้อเลียนการเมือง [TU Subject Heading]
Retireesผู้เกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirementการเกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirement ageวัยเกษียณ [TU Subject Heading]
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]
Tire fabricsผ้ายางล้อ [TU Subject Heading]
Tire industryอุตสาหกรรมยางล้อ [TU Subject Heading]
Tire industry workersคนงานในอุตสาหกรรมยางล้อ [TU Subject Heading]
Tiresยางล้อ [TU Subject Heading]
Completely Stirred Tank Reactor, CSTR ถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์, ซีเอสทีอาร์
ถังปฏิกรณ์หรือถังปฏิกิริยาที่มีการกวนรุนแรง ทำให้มีการผสมอย่างสมบูรณ์ ความเข้มข้น ณ จุดใด ๆ ในถังมีค่าเท่ากันเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Antirabies Serumซีรั่มแก้โรคพิษสุนัขบ้า [การแพทย์]
Antirachitic Propertiesการป้องกันโรคกระดูกอ่อน, คุณสมบัติป้องกันโรคกระดูกอ่อน [การแพทย์]
Extirpationการตัดหมดสิ้น [การแพทย์]
Magnetic Stirrersเครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
tire ironไขควง สีด้านสำหรับไขล้อรถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[TIRES SQUEALING]เอ๊ย! Normal (2008)
Die!Stirb! Willow (1988)
Die!Stirb! Charmed and Dangerous (2002)
Die!Stirb! The Saddest Music in the World (2003)
Die!Stirb! Fresh Meat (2012)
Die!Stirb! 009-1: The End of the Beginning (2013)
Hurry!Stirb! The Visitors: Bastille Day (2016)
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
But it's not in mine. Do ever get tired of carrying aroundแต่ต้องไม่ใช่ ชื่อฉัน/ นายเคยเหนื่อยบ้างมั้ยเนี่ยที่ต้องแบก New Haven Can Wait (2008)
I'm not entirely proud of my choice of boxers.ฉันไม่ได้ภูมิใจในบ๊อกเซอร์ของฉันแน่ New Haven Can Wait (2008)
Look, i, uh, I'm tired, so...ฟังนะ ชั้น .. เอ่อ .. Chuck in Real Life (2008)
Is it just you and me, or is the entire haremคือมันจะมีแค่คุณกับฉัน หรือคนทั้งหมดนี่ There Might be Blood (2008)
You hold the future of the entire planet in your hands.นายกุมอนาคตของโลกนี่ไว้กับมือ Odyssey (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
I'm not sure. The entire system is rebooting.ระบบมันรีบู๊ตใหม่หมดเลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
You want me to put the entire ship at risk?คุณจะเอายานทั้งลำนี่ไปเสี่ยงด้วยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
This is an infection designed to take over our entire race.เป็นโรคที่ออกแบบมา เพื่อกลืนกินมนุษย์ Dead Space: Downfall (2008)
And there's the foundation of our entire friendship.เป็นรากฐานของมิตรภาพเรา Birthmarks (2008)
It would explain why she seized, why she's always tired.อธิบายได้ว่าทำไมเธอชัก.. และเธออ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
She parties until 3:00 a.m., that's why she's always tired.เธอมีปาร์ตี้ถึง ตี 3 เกือบทุกวัน นั่นบอกได้ว่าทำไหมเธอถึงอ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
I'm tired all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเลย Lucky Thirteen (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
I'm tired.ฉันเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
Tired, I guess.พ่อว่า พ่อเหนื่อย... Joy (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
They're tired.พวกเขาป่วย พวกเขาเหนื่อย Joy (2008)
I'm tired... all the time.ฉันเหนื่อยตลอดเวลา Last Resort (2008)
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ Dying Changes Everything (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
My favourite testees back from early retirement\ NMy ชื่นชอบ testees กลับจากต้นเกษียณ Gas Pills (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
We've received reports that it is the same throughout the entire kingdom.เราได้รับรายงานเหมือนกัน จากทางที่มาอาณาจักร The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm not entirely sure what I'm looking for.ข้าก็ยังไม่แน่ใจเท่าไรว่าข้ามองหาอะไร The Labyrinth of Gedref (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องคอยเก็บอะไรต่ออะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
my trust fund,my sailboat, my entire life.ผมก็จะเสียทุกอย่าง ทั้งกองทุน เรือใบ ชีวิตทั้งหมด And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm tired of keeping things from my dad.ผมเหนื่อยที่ต้องเก็บข้าวของอะไรจากพ่อ And How Does That Make You Kill? (2008)
My father and the entire royal court think I'm a coward.พ่อของข้าแล้วก็คณะลูกขุนทั้งหมด คิดว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
We've searched everywhere, the entire city.เราค้นหาจนทั่วเมืองแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
We've started, but I can't search the entire kingdom.หม่อมฉันเริ่มแล้ว,แต่เราไม่สามารถค้นได้ทั้งอาณาจักร The Mark of Nimueh (2008)
Not enough strength in me to stir the air.ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะหายใจ The Mark of Nimueh (2008)
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
Haven't you tired of revenge? Haven't you?เจ้าไม่เหนื่อยบ้างหรือที่ต้องตามล้างแค้นแบบนี้ Excalibur (2008)
You mean more to me than anything I know, more than this entire kingdom, and certainly more than my own life.เจ้ามีความหมายต่อข้ายิ่งเกินสิ่งใดที่ข้ารู้จัก มากยิ่งกว่าทั้งอาณาจักร และยิ่งกว่าชีวิตของข้าเอง Excalibur (2008)
I'm tired of all this whingข้าเหนื่อยกับการพูดปดของเจ้าแล้ว Cloak of Darkness (2008)
She's crippled the entire shipนางทำให้ยานทั้งลำพิการ Cloak of Darkness (2008)
Artistic styles of the royal court dictates that of the entire kingdom'sความวิจิตรบรรจงในงานศิลป บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของอาณาจักร Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tirI am not at all tired.
tirI'm tired, but I'm going anyway.
tirHowever tired he is, he writes in his diary before going to bed.
tirThough he was tired, he kept on working.
tirTo tell the truth, I am tired of it.
tirI think that this work is tired.
tirHe retired on a pension at the age of sixty.
tirWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
tirYour guess is entirely off the mark.
tirHis life after retirement was unhappy.
tirYou look tired. Shall I take the wheel?
tirI can't say I'm happy about retirement.
tirHe just kicks the tires.
tirMy father had me change a tire on his car.
tirI am not tired at all.
tirIt was your tireless efforts and devotion that made the event successful.
tirThere's no telling what kind of trouble this proposal might stir up. The result is certainly going to be something to see.
tirHe was too tired to walk any more.
tirThe committee was composed entirely of young teachers.
tirThey were pretty tired after having worked all day.
tirTo tell the truth, I'm tired of violent movies.
tirHe was tired but worked.
tirThat is to say, he was old and gray and tired.
tirHe has at last retired from public office.
tirThe tires of this car don't have enough air in them.
tirI'm getting tired. It's your turn to drive.
tirYou work too hard these days. Aren't you tired?
tirThe criminal got very tired from the fight with the two officers.
tirI'm so tired that I can't walk any longer.
tirThe mistake hastened his retirement.
tirThis robot does whatever I say. That's a big help when I'm too tired to do anything (myself). - Not too likely, huh?
tirI'm tired from lack of sleep.
tirThe troops were retired from the front lines.
tirLadies and Gentlemen, thanks to your untiring efforts our hideout is finally complete!!
tirI'm not at all tired.
tirWhy are you so tired today?
tirI'm tired.
tirAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
tirMy companion said that she was too tired to walk, let alone run.
tirI like pea pods in my stir fry.
tirHe retired at the age of 65.
tirHowever tired you may be, you must finish that work today.
tirI was tired.
tirHe told me to run faster, and asked me if I was tired.
tirI'm tired of your complaints.
tirI've worked all day, so that I am very tired.
tirBeing tired, she went to bed early.
tirJohn was tired from working overtime.
tirTired as he was, he went on his work.
tirIt was obvious to everybody that he was tired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
อ่อนระทวย[V] be feeble, See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted, Syn. ระทวย, สิ้นแรง, Example: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว, Thai definition: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ยั่วโมโห[V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
แส่หาเรื่อง[V] make trouble, See also: look for trouble, stir up trouble, Syn. แกว่งเท้าหาเสี้ยน, หาเรื่อง, Example: ทางที่ดีผมว่าคุณอย่าเข้าไปแส่หาเรื่องเลย, Thai definition: เข้าไปยุ่งจนทำให้เกิดเรื่องขึ้น
มิด[ADV] tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด[V] completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน[ADV] completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
รวด[ADV] wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
ครบบริบูรณ์[ADV] completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล[ADJ] entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
ล้วน[ADV] all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
สรรพ[ADJ] whole, See also: all, entire, complete, full, all kinds of, Syn. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: ดวงอาทิตย์เป็นตัวกำเนิดแสงที่ให้พลังแสงแก่โลก และทุกสรรพสิ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เหน็ดเหนื่อย[V] be tired, See also: be exhausted, be fatigued, feel weary, Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: พวกเราเป็นห่วงท่านเจ้าคุณมาก เพราะท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันแล้ว, Thai definition: อ่อนเพลียเพราะทำงาน
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
ล้า[V] be exhausted, See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out, Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน, Example: แกเหวี่ยงลงไปข้างแพจากท่าทีร้อนรนจนค่อยๆ ล้า, Thai definition: รู้สึกว่ากำลังน้อยลงหลังจากที่ใช้นาน
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
สารพัน[ADJ] all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ
หวาดเสียว[V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
เหนื่อย[V] be tired, See also: be fatigued, be worn out, be exhausted, be weary, Syn. เหน็ดเหนื่อย, อิดโรย, Example: หุ่นยนต์ไม่เหมือนคนมันไม่รู้จักเหนื่อย และไม่รู้จักเบื่อ, Thai definition: รู้สึกอ่อนแรงลง
เหนื่อยล้า[V] be weary, See also: be tired, be fatigued, be worn out, be exhausted, Syn. เหนื่อย, ล้า, เมื่อยล้า, อ่อนล้า, Example: ท่านนายกฯ เดินตามริมสนามกอล์ฟด้วยระยะทางถึง 5 กิโลเมตรทำเอาผู้ติดตามเหนื่อยล้าจนเหงื่อโทรมกาย, Thai definition: เชื่องช้าลงกว่าเดิมเพราะหย่อนหรือขาดแรงกำลัง
เหนื่อยหน่าย[V] be bored, See also: be tired of, be uninterested, be fed up with, be sick of, be weary of, Syn. เบื่อหน่าย, เอือมระอา, เบื่อ, เซ็ง, Example: ผมเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่, Thai definition: หมดความพอใจ
อ่อนใจ[V] fatigue, See also: feel tired (exhausted, weary, weak), Syn. อ่อนอกออกใจ, อ่อนจิตอ่อนใจ, เหนื่อยใจ, ระอาใจ, ท้อใจ, Example: ฉันอ่อนใจจริงๆ ที่จะต้องทำงานนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
น่าเบื่อหน่าย[V] be tiresome, See also: be tedious, be boring, be dull, be irksome, Syn. น่าเบื่อ, Example: ประชาชนให้ความเห็นว่าการอภิปรายครั้งนี้ว่าน่าเบื่อหน่ายที่สุด, Thai definition: ชวนให้เบื่อหน่าย
น่าระอา[V] be tired of, See also: be fed up with, be boring, be annoying, be tiresome, Syn. น่าอิดหนาระอาใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, Ant. สนุกสนาน, Example: พฤติกรรมของเขาน่าระอาจนเพื่อนไม่อยากยุ่งด้วย
กระทบกระเทือนใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, Example: ปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบกระเทือนใจต่อเด็ก, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
กระทบใจ[V] hurt one's feelings, See also: be mentally moved, be touched, be stirred, stir up one's feeling, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้เศร้าโศกจนกระทบใจคนทั้งเมือง, Thai definition: พาดพิงไปถึงให้รู้สึกสะเทือนใจ
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
พูดถากถาง[V] say ironically, See also: say satirically, say sarcastically, Syn. พูดเหน็บแนม, Example: ผู้คนในซอยพูดถากถางหล่อนว่า ชอบแย่งสามีคนอื่น แต่เธอก็ไม่เคยโกรธ, Thai definition: ค่อนว่า, หรือพูดมีเจตนาว่าให้เจ็บใจ
เพลีย[V] be tired, See also: be exhausted, be weary, be fatigued, be done up, run down, Syn. อ่อนเปลี้ย, เหนื่อยอ่อน, ล้า, Example: พ่อคงเพลียมาก กลับมาก็นอนเลยไม่กินข้าว, Thai definition: อ่อนแรงลง, ถอยกำลังลง
พูดทิ่มแทง[V] say sarcastically, See also: say satirically, say ironically, Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ, Example: แม่ชอบพูดทิ่มแทงให้ฉันเจ็บใจเรื่องที่ฉันท้องไม่มีพ่อ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
เกลี้ยง[ADV] completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
เกษียณ[V] retire, See also: superannuate, Syn. ปลดเกษียณ, เกษียณอายุ, Example: ด้วยความเป็นนักประชาธิปไตย เขาจึงลาออกจากราชการก่อนเกษียณ ออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผย, Thai definition: สิ้นไป (ใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกษียณอายุ[V] retire, See also: superannuate, Syn. ปลดเกษียณ, เกษียณ, Example: อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอาจารย์แพทย์เกษียณอายุอย่างน้อย 30 คน, Thai definition: ครบกำหนดอายุรับราชการ, สิ้นกำหนดเวลารับราชการหรือการทำงาน
คน[V] stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
เขี่ย[V] stir, See also: scratch, Syn. สะกิด, ปัด, Example: พ่อใช้นิ้วเขี่ยผงที่ลูกตาลูกสาวเบาๆ, Thai definition: ค่อยๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่หลุดออกไป
ความเหน็ดเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความอ่อนเพลีย[N] exhaustion, See also: weakness, debility, weariness, tiredness, Example: ฉันม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย, Thai definition: การหมดแรง, การหย่อนกำลัง
ความเหนื่อย[N] tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of   FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บอกให้รู้ตัว[v. exp.] (bøk hai rūtūa) FR: prévenir ; avertir
บอกล่วงหน้า[v. exp.] (bøk lūangnā) FR: avertir ; prévenir
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) FR: tirer le rideau
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช้าลง[v. exp.] (chā long) FR: ralentir ; retarder
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower   FR: faire ralentir un véhicule
ชะลอตัว[v. exp.] (chalø tūa) EN: decelerate ; slow down   FR: ralentir
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip   FR: puiser ; retirer
ช็อต[n.] (chǿt) EN: shot   FR: tir [m] ; shoot [m]
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer

CMU English Pronouncing Dictionary
STIR    S T ER1
TIRE    T AY1 ER0
TIREY    T AY1 R IY0
STIRN    S T ER1 N
TIRED    T AY1 ER0 D
TIRES    T AY1 ER0 Z
STIRS    S T ER1 Z
TIROS    T AY1 R OW0 Z
STIRES    S T AY1 R Z
RETIRE    R AH0 T AY1 R
RETIRE    R IY2 T AY1 ER0
RETIRE    R IY0 T AY1 R
TIRING    T AY1 R IH0 NG
TIRANE    T IH0 R EY1 N
SATIRE    S AE1 T AY2 ER0
TIRADO    T IH0 R AA1 D OW0
TIRANA    T IH1 R AA0 N AH0
TIRONE    T IH0 R OW1 N
TIRPAK    T ER1 P AH0 K
TIRADE    T AY0 R EY1 D
ATTIRE    AH0 T AY1 ER0
ENTIRE    EH0 N T AY1 ER0
RETIRES    R AH0 T AY1 R Z
RETIRES    R IY0 T AY1 ER0 Z
RETIRES    R IY0 T AY1 R Z
SATIRES    S AE1 T AY2 ER0 Z
SATIRIC    S AH0 T IH1 R IH0 K
ATTIRED    AH0 T AY1 R D
STIRRED    S T ER1 D
TIRADES    T AY0 R EY1 D Z
STIRRUP    S T ER1 AH0 P
TIRELLO    T IH0 R EH1 L OW0
RETIRED    R AH0 T AY1 R D
RETIRED    R IY0 T AY1 ER0 D
RETIRED    R IY0 T AY1 R D
RETIREE    R IY0 T AY1 R IY1
MARTIRE    M AA0 R T IH1 R IY0
TIRRELL    T IH0 R EY1 L
RETIRING    R IY0 T AY1 R IH0 NG
MCINTIRE    M AE1 K IH2 N T AY2 R
MCENTIRE    M AE1 K AH0 N T AY0 R
TIRESOME    T AY1 ER0 S AH0 M
SATIRIZE    S AE1 T ER0 AY2 Z
ENTIRETY    EH0 N T AY1 ER0 T IY0
TIRELESS    T AY1 ER0 L AH0 S
SATIRIST    S AE1 T ER0 AH0 S T
KARATIRM    K ER1 AH0 T ER0 M
RETIRING    R AH0 T AY1 R IH0 NG
RETIRING    R IY0 T AY1 ER0 IH0 NG
RETIREES    R IY0 T AY1 R IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stir    (v) (s t @@1 r)
tire    (v) (t ai1 @ r)
tiro    (n) (t ai1 @ r ou)
astir    (j) (@1 s t @@1 r)
stirs    (v) (s t @@1 z)
tired    (v) (t ai1 @ d)
tires    (v) (t ai1 @ z)
tiros    (n) (t ai1 @ r ou z)
attire    (v) (@1 t ai1 @ r)
bestir    (v) (b i1 s t @@1 r)
entire    (j) (i1 n t ai1 @ r)
retire    (v) (r i1 t ai1 @ r)
satire    (n) (s a1 t ai @ r)
tirade    (n) (t ai1 r ei1 d)
tiring    (v) (t ai1 @ r i ng)
attired    (v) (@1 t ai1 @ d)
attires    (v) (@1 t ai1 @ z)
bestirs    (v) (b i1 s t @@1 z)
retired    (v) (r i1 t ai1 @ d)
retires    (v) (r i1 t ai1 @ z)
satires    (n) (s a1 t ai @ z)
stirred    (v) (s t @@1 d)
stirrup    (n) (s t i1 r @ p)
tirades    (n) (t ai1 r ei1 d z)
retirees    (n) (r i t ai1 r ii1 z)
Stirling    (n) (s t @@1 l i ng)
attiring    (v) (@1 t ai1 @ r i ng)
entirely    (a) (i1 n t ai1 @ l ii)
entirety    (n) (i1 n t ai1 @ r i t ii)
retiring    (v) (r i1 t ai1 @ r i ng)
satirist    (n) (s a1 t @ r i s t)
satirize    (v) (s a1 t @ r ai z)
stirring    (v) (s t @@1 r i ng)
stirrups    (n) (s t i1 r @ p s)
tireless    (j) (t ai1 @ l @ s)
tiresome    (j) (t ai1 @ s @ m)
untiring    (j) (uh1 n t ai1 @ r i ng)
bestirred    (v) (b i1 s t @@1 d)
extirpate    (v) (e1 k s t @ p ei t)
satirical    (j) (s @1 t i1 r i k l)
satirists    (n) (s a1 t @ r i s t s)
satirized    (v) (s a1 t @ r ai z d)
satirizes    (v) (s a1 t @ r ai z i z)
tiredness    (n) (t ai1 @ d n @ s)
bestirring    (v) (b i1 s t @@1 r i ng)
extirpated    (v) (e1 k s t @ p ei t i d)
extirpates    (v) (e1 k s t @ p ei t s)
retirement    (n) (r i1 t ai1 @ m @ n t)
satirizing    (v) (s a1 t @ r ai z i ng)
stirringly    (a) (s t @@1 r i ng l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
飽きる[あきる, akiru] Thai: เบื่อหน่าย English: to get tired of
炒める[いためる, itameru] Thai: ผัด English: to stir-fry
疲れる[つかれる, tsukareru] Thai: เหนื่อยล้า English: to get tired

German-Thai: Longdo Dictionary
Stirnfalten(n) รอยย่นที่หน้าผาก, See also: Related: Falte

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stirn {f}หน้าผาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Amtstracht {f}official attire [Add to Longdo]
Anfänger {m}tyro [Am.]; tiro [Br.] [Add to Longdo]
Antiraucher...anti-smoking [Add to Longdo]
Antirutschsocken {pl}non-slip (kids') socks [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Bewegung {f}stir [Add to Longdo]
Augenbraue {f}; Stirn {f}brow [Add to Longdo]
Ausrottung {f} | Ausrottungen {pl}extermination | extirpations [Add to Longdo]
Autoreifen {m}car tire [Add to Longdo]
Bereifung {f}tires [Add to Longdo]
Bereifung {f}tyre equipment; tire equipment [Am.] [Add to Longdo]
Bewegung {f}; Aufregung {f}stir [Add to Longdo]
Bügel {m}stirrup; frame [Add to Longdo]
Diadem {n}; Stirnreif {m}tiara [Add to Longdo]
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
Engstirnigkeit {f}bigotry [Add to Longdo]
Ermüdlichkeit {f}tiresomeness [Add to Longdo]
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre [Add to Longdo]
Freischärler {m} | Freischärler {pl}franctireur | franctireurs [Add to Longdo]
Ganze {n}whole; entirety [Add to Longdo]
Gesamtheit {f}entirety [Add to Longdo]
Gestirn {n}stars [Add to Longdo]
Glasur {f} (Keramik) | Glasur aufrühren | glänzende Glasur {f} | weiße japanische Glasur {f} | schuppige; flockige Glasur | seidenmatte Glasur | getrübte Glasur {f}glaze | to stir a glaze | shiny glaze | shino glaze | flaked glaze | silk-matt glaze | opacified glaze [Add to Longdo]
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.]) [Add to Longdo]
Haftreifen {m}traction tire [Add to Longdo]
Kabarett {n}cabaret (show); (satirical) show [Add to Longdo]
Kleidung {f}attire [Add to Longdo]
Lebensabend {m} | Lebensabende {pl} | seinen Lebensabend verbringeneventide | evenings of life | to spend one's retirement; to spend one's remaining years [Add to Longdo]
Luftreifen {m} | Luftreifen {pl}air tyre; pneumatic tyre (tire [Am.]) | pneumatics [Add to Longdo]
Magnetrührer {m}magnetic stirrer [Add to Longdo]
Müdigkeit {f}tiredness [Add to Longdo]
Natur {f}; Beschaffenheit {f} | die menschliche Natur | zurückhaltender Natur seinnature | human nature | to be of a retiring nature [Add to Longdo]
Pensionär {m}; Pensionist {m}; Ruheständler {m}retiree [Add to Longdo]
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement [Add to Longdo]
Pensionierungsalter {n}retirement age [Add to Longdo]
Regung {f}; Gefühlsregung {f}stirring of ... [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Reifenheber {m}tire lever [Add to Longdo]
Reifenpanne {f}flat tyre; flat tire [Am.]; flat [Add to Longdo]
Reifenprüfstand {m}tyre test rig; test rig for tyres (tires [Am.]) [Add to Longdo]
Reifenspur {f}tire marks [Add to Longdo]
Rentenalter {n}retirement age [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Rostschutzmittel {n}antirust agent [Add to Longdo]
Rücktritt {m} | Rücktritte {pl}retirement | retirements [Add to Longdo]
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement [Add to Longdo]
in Ruhestand gehen; in den Ruhestand treten | in Ruhestand gehend | vorzeitig in Ruhestand gehento retire | retiring | to retire early [Add to Longdo]
Rührlöffel {m}stirring spoon [Add to Longdo]
Satire {f}satire [Add to Longdo]
Satire {f}; Spottrede {f}skit [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, See also: S. voyager,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely [Add to Longdo]
たゆまず努力[たゆまずどりょく, tayumazudoryoku] (n,vs) untiring labor (labour) [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
とっぷり[, toppuri] (adv,adv-to) (on-mim) completely; fully; entirely [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
ゴム輪[ゴムわ, gomu wa] (n) rubber tire (tyre) [Add to Longdo]
サタイア[, sataia] (n) {comp} satire [Add to Longdo]
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P) [Add to Longdo]
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre) [Add to Longdo]
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
スノータイヤ[, suno-taiya] (n) snow tire (tyre) [Add to Longdo]
スパイクタイヤ[, supaikutaiya] (n) studded snow tire (tyre) (wasei [Add to Longdo]
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre) [Add to Longdo]
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world) [Add to Longdo]
ソリッドタイヤ[, soriddotaiya] (n) solid tire [Add to Longdo]
タイア[, taia] (n) tire; tyre [Add to Longdo]
タイヤ[, taiya] (n) tire; tyre; (P) [Add to Longdo]
タイヤチェーン[, taiyachie-n] (n) tire chain [Add to Longdo]
タイヤローラー[, taiyaro-ra-] (n) tire roller [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
チューブレスタイヤ[, chu-buresutaiya] (n) tubeless tire; tubeless tyre [Add to Longdo]
ティラミス[, teiramisu] (n) tiramisu [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] (n) {comp} entire network [Add to Longdo]
バイアスタイヤ[, baiasutaiya] (n) bias tire [Add to Longdo]
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] tireless; untiring; indefatigable [Add to Longdo]
不厌[bù yàn, ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] not mind doing sth; not tire of; not object to [Add to Longdo]
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] untiring; unremitting; indefatigable [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] short of; tired [Add to Longdo]
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, / ] to assess an entire lot [Add to Longdo]
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan [Add to Longdo]
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world [Add to Longdo]
全副精力[quán fù jīng lì, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, ] to concentrate entirely on sth; fully engaged; with full force [Add to Longdo]
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide [Add to Longdo]
全套[quán tào, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄠˋ, ] an entire set; full complement [Add to Longdo]
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, ] family portrait; picture of the entire family [Add to Longdo]
全数[quán shù, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] the entire sum; the whole amount [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, ] entire text [Add to Longdo]
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, ] entire population (of a country) [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global [Add to Longdo]
全程[quán chéng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄥˊ, ] (during an) entire journey [Add to Longdo]
全般[quán bān, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ, ] entire [Add to Longdo]
全部[quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, ] whole; entire; complete [Add to Longdo]
全体[quán tǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] all; entire [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] dried up; dry; exhausted, tired [Add to Longdo]
凡世通公司[fán shì tōng gōng sī, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Firestone tire company [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
出风头[chū fēng tou, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄊㄡ˙, / ] to create a stir; to enjoy the limelight [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
劳碌[láo lù, ㄌㄠˊ ㄌㄨˋ, / ] tiring [Add to Longdo]
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, ] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb [Add to Longdo]
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of [Add to Longdo]
反聘[fǎn pìn, ㄈㄢˇ ㄆㄧㄣˋ, ] to re-hire retired personnel [Add to Longdo]
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, / ] verse criticizing officials; satirical verse [Add to Longdo]
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, / ] irony; sarcasm; to satirize with opposites [Add to Longdo]
合家[hé jiā, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ, ] whole family; entire household [Add to Longdo]
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor) [Add to Longdo]
呼风唤雨[hū fēng huàn yǔ, ㄏㄨ ㄈㄥ ㄏㄨㄢˋ ㄩˇ, / ] to call the wind and summon the rain (成语 saw); to exercise magical powers; fig. to stir up troubles [Add to Longdo]
地拉那[dì lā nà, ㄉㄧˋ ㄌㄚ ㄋㄚˋ, ] Tirana (capital of Albania) [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone [Add to Longdo]
大蒜炒肉片[dà suàn chǎo ròu piàn, ㄉㄚˋ ㄙㄨㄢˋ ㄔㄠˇ ㄖㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, ] stir-fried pork with garlic [Add to Longdo]
好兵帅克[Hǎo bīng Shuài kè, ㄏㄠˇ ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] The Good Soldier Švejk (Schweik), satirical novel by Czech author Jaroslav Hašek (1883-1923) [Add to Longdo]
安歇[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] to finish; to be over; whole; complete; entire [Add to Longdo]
完全[wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] complete; whole; totally; entirely [Add to Longdo]
宫爆肉丁[gōng bào ròu dīng, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄖㄡˋ ㄉㄧㄥ, / ] stir-fried diced pork [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise [Add to Longdo]
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] almost entirely; almost completely [Add to Longdo]
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, / ] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とつ, totsu] VORSTEHENDE STIRN [Add to Longdo]
川柳[せんりゅう, senryuu] 17-silbiges_humoristisches, satirisches_Gedicht [Add to Longdo]
鉢巻き[はちまき, hachimaki] Stirnband [Add to Longdo]
[ひたい, hitai] Stirn [Add to Longdo]
風刺[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top