Search result for

tif

(76 entries)
(0.355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tif-, *tif*.
English-Thai: Longdo Dictionary
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
unidentified body(n) ศพนิรนาม
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
mattifyลดความมันของผิว (โดยใช้เครื่องสำอางค์)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiff    [N] การทะเลาะกัน, See also: การมีปากเสียง
tiffin    [N] อาหารว่างช่วงกลางวัน
tiffin    [N] ปิ่นโต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiff(ทิฟ) n. การทะเลาะกันเล็กน้อย,การมีปากเสียงกันเล็กน้อย,อารมณ์เล็กน้อย,การจิบเครื่องดื่ม. vi. ทะเลาะกันเล็กน้อย,จิบเครื่องดื่ม ทิฟย่อมาจาก tagged image file (แปลว่า รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) เป็นรูปแบบของการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นในเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
antifebrile(แอนทีฟี' ไบรล์) n. ยาลดไข้, -adj. ซึ่งลดไข้ (febrifuge, antipyretic)
antiferromagnetic(แอนทีเฟอโรแมกเนท' ทิค) adj., ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก. -antiferroomagnetism n. (antiferomagnetic substance)
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
antifreeze(แอน' ทิฟรีซ) n. ของเหลวที่ต้านการแข็งตัวของน้ำ
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
antifungal(แอนทีฟัง' เกิล) adj.,n. ซึ่งต้านเชื้อรา, สารหรือยาต้านเชื้อรา
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)

English-Thai: Nontri Dictionary
tiffin(n) อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
beatific(adj) ซึ่งประสาทพร,น่าปีติ,เป็นสุข
beatification(n) การประสาทพร,ความสุข
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิ่นโต    [N] food carrier, See also: tiffin carrier, Example: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก, Count unit: เถา, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: diploma   FR: diplôme [m] ; certificat [m]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIFF    T IH1 F
TIFT    T IH1 F T
TIFFT    T IH1 F T
TIFFIN    T IH1 F IH2 N
TIFTON    T IH1 F T AH0 N
TIFFANY    T IH1 F AH0 N IY0
TIFFANY'S    T IH1 F AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiff    (n) (t i1 f)
tiffs    (n) (t i1 f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stift(n) |der, pl. Stifte| ปากกา
Bleistift(n) |der, pl. Bleistifte| ดินสอ
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ
Stift(n ) ปากกา, See also: S. Füller, Kugelschreiber,

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
UFO[ユーフォー, yu-fo-] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
システム識別子[システムしきべつし, shisutemu shikibetsushi] system identifier [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top