Search result for

thyms

(132 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thyms-, *thyms*, thym
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thyms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thyms*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thyme[N] ต้นไม้พันธุ์เตี้ยใช้เป็นเครื่องเทศ
thymus[N] ต่อมไทมัส (ต่อมไร้ท่อ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dysthymia(ดิสไธ'เมีย) n. ความซึมเศร้า,จิตที่ซึมเศร้า
dysthymiac(ดิสไธ'มิค) adj. เกี่ยวกับอาการจิตซึมเศร้า
thyme(ไธม) n. พืชไม้เตี้ยจำพวกหนึ่งที่มีใบหอม
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland

English-Thai: Nontri Dictionary
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
persistent thymusต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus blister; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bathymetric chartแผนที่ความลึกน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bathymetric contourเส้นชั้นความลึกน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blister, pus; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yaws; frambesia; framboesia; thymiosisโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysthymiaภาวะอารมณ์ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysthymic; depressed; depressive-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed; depressive; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, thymus; thymusต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frambesia; framboesia; thymiosis; yawsโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
framboesia; frambesia; thymiosis; yawsโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecthyma; blister, pusตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enthymemeตรรกบทย่อ, ปรัตถานุมานย่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymectomyการตัดต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymiosis; frambesia; framboesia; yawsโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymocyteเซลล์ต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymokinetic-กระตุ้นต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymoleptic; antidepressant๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymolysis๑. การฝ่อของต่อมไทมัส๒. การสลายต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymomaเนื้องอกต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymopathy๑. โรคต่อมไทมัส๒. โรคเกี่ยวกับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymotoxic-เป็นพิษต่อต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymus; gland, thymusต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymus gland; thymusต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymus, persistentต่อมไทมัสคงอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperthymiaอารมณ์ร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thymidylate synthaseไธมิไดเลท ซินเทส [TU Subject Heading]
Thymomaธัยโมมา [TU Subject Heading]
Antigens, Thymus-Dependentแอนติเจนที่ต้องอาศัยธัยมัส [การแพทย์]
Bromthymol Blueสารละลายบรอมไธมอลบลู [การแพทย์]
Bromthymol Blueบรอมไธมอลบลู [การแพทย์]
Euphorbia Thymifolia Lน้ำนมราชสีห์เล็ก [การแพทย์]
bathymetric contourbathymetric contour, เส้นชั้นความลึกของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
thymineไทมีน, สารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูตรเคมี คือ C5H6N2O2 พบใน DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bromthymol blueบรอมไทมอลบลู, ดู  bromothymol blue [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bromothymol blue [bromthymol blue]โบรโมไทมอลบลู, สารเคมีที่เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย มีช่วงการเปลี่ยนสีที่ pH ระหว่าง 6.0 - 7.6 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll want to add some wild thyme to the jar, dear.คุณต้องการสมุนไพรใส่ลงไปในโถนั่นหน่อยไหม Johari Window (2010)
So Hinkle was diagnosed with bipolar and cyclothymic disorder with episodes of paranoia.ฮินเคิลถูกวินิจฉัยว่า มีบุคลิกภาพผิดปกติ แบบสองขั้วอย่างยาวนาน ซึ่งจะมีอาการ หวาดระแวงเป็นระยะๆ The Couple in the Cave (2010)
Thyme?เครื่องเทศเหรอ Trollhunter (2010)
Now these two are thymus glands, one from the heart, one from the throat.Now these two are thymus glands, one from the heart, one from the throat. Piggy Piggy (2011)
Bathymetric says this one right here as the most probable.เครื่องสำรวจความลึกบอกว่าตรงนี้ เป็นจุดที่เป็นไปได้ที่สุด Hair of the Dog (2013)
Or... thymosis-- also known as yaws?หรือ ไธโมซิส หรือที่เราเรียกว่า โรคคุดทะราด (โรคติดต่อเรื้อรังทางผิวหนังคล้ายหูด) The Survivor in the Soap (2013)
Thymine, guanine and cytosine.มี กูแอนิน และ คริสโทสิน Sex Trek: Charly XXX (2007)
He says Hitler's... cyclothymic. -What?- Ein depressiver Zyklothymiker! Ace of Aces (1982)
And she can make the kind of sausage that could speak at least 7 languages!Die macht großartige Bratwürste mit Knoblauch und Thymian. Stav nouze (1983)
Celeriac, rosemary, thyme.Knollensellerie, Rosmarin, Thymian. Ladyhawke (1985)
Thyme, I need thyme.Ich brauche Thymian. Ladyhawke (1985)
To make spaghetti soup, you need some good olives, and get some bacon... and some onions and slice them into thin slices and...Für diese Bohnensuppe erhitzt du Speckwürfel in Olivenöl, dann gibst du Zwiebeln, Thymian und etwas Lorbeer dazu Asterix in Britain (1986)
It's marinated in a little olive oil and thyme, and....Mariniert in Olivenöl und Thymian und... Who's That Girl (1987)
I rub in a little Worcestershire, add garlic, a little thyme.Ich füge Worcestershire Sauce, etwas Knoblauch und Thymian hinzu. Memphis Belle (1990)
Mom wanted some thyme.Ich soll für Mama Thymian pflücken. My Mother's Castle (1990)
But the thyme, homework, and traps being preyed on by foxes...Ich dachte an den Thymian, an die Hausaufgaben, an die Fallen. My Mother's Castle (1990)
It's because I went to pick some thyme for my mother.Ich pflückte Thymian für meine Mutter. My Mother's Castle (1990)
Thyme!Oh, da ist Thymian! My Father's Glory (1990)
- It's kind of like thyme, but also like mint.Das ist eine Mischung aus Thymian und Pfefferminze. My Father's Glory (1990)
There, in the thymus.Hier, in dem Thymus. Identity Crisis (1991)
Removed a parasite from your thymus.Einen Parasiten aus Ihrem Thymus entfernt. Identity Crisis (1991)
Fed by Nacha, Tita grew up in the kitchen amidst the smells of chicken soup, thyme, laurel, steamed milk, garlic, and, of course, onion.Von Nacha ernährt wuchs Tita in der Küche auf, mit dem Geruch von Nudelsuppe, Thymian, Lorbeer, gekochter Milch, Knoblauch und natürlich Zwiebeln. Like Water for Chocolate (1992)
[Organ playing sports anthem, background][Sporthymne auf Orgel im Hintergrund] Lethal Weapon 3 (1992)
"Secondly, the immortality of the soul is asserted to be in consequence of its immateriality, as in all leipothymic cases consistent with the idea of immortality.""Zweitens, die lmmortalität der Seele, so wird behauptet, steht, als Folge ihrer Immaterialität wie bei allen leipothymischen Fällen in Einklang mit dem Wesen der lmmortalität." Little Women (1994)
"Adenine, cytosine, thiamine.""Adenin, Cytosin, Thymin." Sense and Antisense (1997)
We need more thyme.Wir brauchen mehr Thymian. All Halliwell's Eve (2000)
- Thyme, right?- Thymian, nicht wahr? All Halliwell's Eve (2000)
There's a psychological condition known as alexithymia.Es gibt einen psychologischen Zustand, den nennt man Alexithymie. House Arrest (2000)
From the woods, from the thickets And the dry grass, from the depthsWenn aus den Gräsern, den Bäumen und Büschen, den Grabruinen Thymianduft aufsteigt. Tosca (2001)
Serve it with tagliatelle with onions, truffles and shallots in a thyme sauce.Dazu Tagliatelle mit Frühlingszwiebeln, Trüffeln und glasierten Charlotten in einer zarten Thymiansauce. Mostly Martha (2001)
Should I remove the plate?-Zitronenthymian. Mostly Martha (2001)
Liver, kidney, tongue, thymus.Leber, Niere, Zunge, Thymusdrüse. Red Dragon (2002)
Oregano, in the Acropolis...Auf der Akropolis Thymian. A Touch of Spice (2003)
Its pathology is quite similar to thymic sclerosis.Die Pathologie ähnelt derjenigen der thymischen Sklerose. Stigma (2003)
Thymic sclerosis?Thymische Sklerose? Stigma (2003)
Unfortunately... thymic sclerosis is found in all strata of Denobulan society.Leider tritt thymische Sklerose in allen Klassen der denobulanischen Gesellschaft auf. Stigma (2003)
Her thymus gland.Die Thymusdrüse. Babies & Bathwater (2005)
- We found a thymoma. - How'd you know to look in his neck?- Wir haben ein Thymom gefunden. Spin (2005)
Up to half of patients with chronic PRCA have a thymoma.- PRCA-Patienten haben oft Thymome. Spin (2005)
And up to half of patients with a thymoma...Und viele Thymom-Patienten... Spin (2005)
Thymoma is a tumor on the thymus gland.Ein Tumor in der Thymusdrüse. Spin (2005)
I'm not manic-depressive, I'm bipolar. It's not the same.- Ich habe Zyklothymie, das ist was völlig anderes. Avenue Montaigne (2006)
Thymosin.Thymosin. Maneater (2007)
Contagious ecthyma.Ecthyma contagiosum. It's a Wonderful Lie (2008)
We'll pour it over some dried mint and oregano. It's perfect for dunking bread.Wir tun Pfefferminze und Thymian dazu lhr tunkt Brot rein und esst es. Alone (2008)
Lead singer and notorious lothario, Aldous Snow, begs us to change in his environmental anthem, We've Got to Do Something.WIE SOLL MAN LESEN, WENN MAN BLIND IST Leadsänger und Schürzenjäger Aldous Snow fleht uns an zu handeln, SODOMISIERT INTOLERANZ in seiner Umwelthymne Wir müssen etwas tun. Forgetting Sarah Marshall (2008)
I am Thymios.Ich bin Thymios. Plato's Academy (2009)
From Efthymios.Von Efthymia. Plato's Academy (2009)
We need a fuckin battle hymn.Genau, wir brauchen eine Schlachthymne!  ()
Now that is road-trip music.Das nenne ich Schlachthymne.  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   
ไธม์ [n.] (thai) EN: Thyme   

CMU English Pronouncing Dictionary
THYME    TH AY1 M
THYMIDINE    TH IH1 M AH0 D IY2 N
AZIDOTHYMIDINE    AH0 Z IH2 D AH0 TH AY1 M AH0 D IY2 N
AZIDOTHYMIDINE    AH0 Z IH2 D AH0 TH AY1 M AH0 D AY2 N
AZIDOTHYMIDINE    EY0 Z AY2 D AH0 TH AY1 M AH0 D IY2 N
AZIDOTHYMIDINE    EY0 Z AY2 D AH0 TH AY1 M AH0 D AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thyme    (n) (t ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed [Add to Longdo]
Thymian {m} [bot.] [cook.]thyme [Add to Longdo]
Thymus {m} | Thymen {pl}thymus | thymuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus) [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
ジンチョウゲ科[ジンチョウゲか, jinchouge ka] (n) (See 沈丁花) Thymelaeaceae (plant family); mezereum [Add to Longdo]
タイム[, taimu] (n) (1) time; (2) thyme; (3) time out (e.g. in sport); (P) [Add to Longdo]
チミン[, chimin] (n) thymine [Add to Longdo]
チモール[, chimo-ru] (n) thymol [Add to Longdo]
胸腺[きょうせん, kyousen] (n,adj-no) thymus [Add to Longdo]
深浅測量[しんせんそくりょう, shinsensokuryou] (n) bathymetry; sounding [Add to Longdo]
北川姫鱒[きたかわひめます;キタカワヒメマス, kitakawahimemasu ; kitakawahimemasu] (n) (uk) Arctic grayling (Thymallus arcticus) [Add to Longdo]
木立ち百里香;木立百里香[きだちひゃくりこう;キダチヒャクリコウ, kidachihyakurikou ; kidachihyakurikou] (n) (obsc) (See タイム・2) thyme [Add to Longdo]
立麝香草[たちじゃこうそう;タチジャコウソウ, tachijakousou ; tachijakousou] (n) (uk) (See タイム・2) thyme [Add to Longdo]
躁鬱質;躁うつ質[そううつしつ, souutsushitsu] (n) cyclothymia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百里香[bǎi lǐ xiāng, ㄅㄞˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤ, ] thyme [Add to Longdo]
胸腺[xiōng xiàn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ, ] thymus [Add to Longdo]
胸腺嘧啶[xiōng xiàn mì dìng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] thymine nucleotide (T, pairs with adenine A 腺嘌呤 in DNA) [Add to Longdo]
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, ] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA) [Add to Longdo]
碱基互补配对[jiǎn jī hù bǔ pèi duì, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ ㄆㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] complementary base pairing e.g. adenine A 腺嘌呤 pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA) [Add to Longdo]
碱基对[jiǎn jī duì, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] base pair (bp) consisting of two complementary nucleotides (adenine A 腺嘌呤 paired with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA) [Add to Longdo]
碱基配对[jiǎn jī pèi duì, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄆㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] base pairing (e.g. adenine A 腺嘌呤 pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA); base pair [Add to Longdo]
麝香草[shè xiāng cǎo, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] thyme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top