Search result for

thym

(46 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thym-, *thym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thyme[N] ต้นไม้พันธุ์เตี้ยใช้เป็นเครื่องเทศ
thymus[N] ต่อมไทมัส (ต่อมไร้ท่อ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thyme(ไธม) n. พืชไม้เตี้ยจำพวกหนึ่งที่มีใบหอม
thymus(ไธ'มัส) n. ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อมไธรอยด์. pl. thymus,thymi, Syn. thymus gland
dysthymia(ดิสไธ'เมีย) n. ความซึมเศร้า,จิตที่ซึมเศร้า
dysthymiac(ดิสไธ'มิค) adj. เกี่ยวกับอาการจิตซึมเศร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thym(o)-๑. ต่อมไทมัส๒. จิตใจ, อารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymectomyการตัดต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymiosis; frambesia; framboesia; yawsโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymocyteเซลล์ต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymokinetic-กระตุ้นต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymoleptic; antidepressant๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymolysis๑. การฝ่อของต่อมไทมัส๒. การสลายต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymomaเนื้องอกต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymopathy๑. โรคต่อมไทมัส๒. โรคเกี่ยวกับจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thymidylate synthaseไธมิไดเลท ซินเทส [TU Subject Heading]
thymineไทมีน, สารประกอบอินทรีย์พวกเบสชนิดหนึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูตรเคมี คือ C5H6N2O2 พบใน DNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thymomaธัยโมมา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll want to add some wild thyme to the jar, dear.คุณต้องการสมุนไพรใส่ลงไปในโถนั่นหน่อยไหม Johari Window (2010)
Thyme?เครื่องเทศเหรอ Trollhunter (2010)
Now these two are thymus glands, one from the heart, one from the throat.Now these two are thymus glands, one from the heart, one from the throat. Piggy Piggy (2011)
Or... thymosis-- also known as yaws?หรือ ไธโมซิส หรือที่เราเรียกว่า โรคคุดทะราด (โรคติดต่อเรื้อรังทางผิวหนังคล้ายหูด) The Survivor in the Soap (2013)
Thymine, guanine and cytosine.มี กูแอนิน และ คริสโทสิน Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   
ไธม์ [n.] (thai) EN: Thyme   

CMU English Pronouncing Dictionary
THYME    TH AY1 M
THYMIDINE    TH IH1 M AH0 D IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thyme    (n) (t ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thymian {m} [bot.] [cook.]thyme [Add to Longdo]
Thymus {m} | Thymen {pl}thymus | thymuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックグレイリング;アークティック・グレイリング[, a-kuteikkugureiringu ; a-kuteikku . gureiringu] (n) Arctic grayling (Thymallus arcticus) [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae) [Add to Longdo]
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
ジンチョウゲ科[ジンチョウゲか, jinchouge ka] (n) (See 沈丁花) Thymelaeaceae (plant family); mezereum [Add to Longdo]
タイム[, taimu] (n) (1) time; (2) thyme; (3) time out (e.g. in sport); (P) [Add to Longdo]
チミン[, chimin] (n) thymine [Add to Longdo]
チモール[, chimo-ru] (n) thymol [Add to Longdo]
胸腺[きょうせん, kyousen] (n,adj-no) thymus [Add to Longdo]
深浅測量[しんせんそくりょう, shinsensokuryou] (n) bathymetry; sounding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百里香[bǎi lǐ xiāng, ㄅㄞˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤ, ] thyme [Add to Longdo]
胸腺[xiōng xiàn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ, ] thymus [Add to Longdo]
胸腺嘧啶[xiōng xiàn mì dìng, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄧˋ ㄉㄧㄥˋ, ] thymine nucleotide (T, pairs with adenine A 腺嘌呤 in DNA) [Add to Longdo]
麝香草[shè xiāng cǎo, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] thyme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top