Search result for

thronen

(40 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thronen-, *thronen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thronen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thronen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They depict the Szern in thrones, posing, pompous.Scherne auf Thronen, pompös und gestelzt. On the Silver Globe (1988)
But we're talking kings and successionsIch rede von Königen, von ThronenThe Lion King (1994)
Powers, principalities, thrones and dominions.Bei den Mächten, Gewalten, Thronen und Herrschertümern. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
Powers, principalities, thrones and dominions.Bei den Mächten, Gewalten, Thronen und Herrschertümern. Powers, Principalities, Thrones and Dominions (1997)
It is Profion's desire to dethrone her. Not mine.Es ist Profions Anllegen, sie zu entthronen, nicht meins. Dungeons & Dragons (2000)
Profion seeks to dethrone her because she believes that mages and commoners should be treated as equals.Profion will sie entthronen, well sie denkt, dass Magier und Gewöhnllche gleichwertig behandelt werden sollten. Dungeons & Dragons (2000)
If I were to see a man being set upon by others I would think that man was my brother.Sähe ich einen Mann, der über anderen thronen würde, glaubte ich, der Mann wäre mein Bruder. Captain Corelli's Mandolin (2001)
You tried to depose me, before my son became of age.Du wolltest mich entthronen, als mein Sohn noch klein war. Attila (2001)
Now you have a problem with swans and thrones.Thron? Hast du Probleme mit Schwänen und ThronenThe Ins and Outs of Inns (2001)
Because swans and thrones scream one thing, Mom:Bei Schwänen und Thronen fällt mir nur eins ein, Mom: The Ins and Outs of Inns (2001)
That is Cair Paravel, the castle of the four thrones.Das ist Cair Paravel, das Schloss mit den vier ThronenThe Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Dethrone God.Gott zu entthronenSouthland Tales (2006)
There's a ship full of traitors out there waiting to unseat me as leader of the Lucian Alliance.Ein Schiff voller Verräter, die mich entthronen wollen... als Führer der Lucian-Allianz. Company of Thieves (2006)
But he had no idea there was another would-be king working away secretly to dethrone him.Aber er hatte keine Ahnung, dass da ein Möchtergernkönig war, der insgeheim daran arbeitete, ihn zu entthronenCocksure (2008)
Her rigging slaps against the mainsail.Er will mit Hilfe dieses Schatzes unsere große Königin entthronenSt Trinian's II: The Legend of Fritton's Gold (2009)
You can... Mark... You can see the Pyramids all over the city.Man kann die Pyramiden sehen, als ob sie über der Stadt thronenCairo Time (2009)
I recognised the beautiful Madame Marquiset behind her counter, always so well dressed.Ich sehe noch Madame Marquiset hinter ihrer Kasse thronen, immer gut frisiert. Potiche (2010)
And now you're just trying to out-top dog the top dog.Und jetzt willst du den King entthronenKryptonite (2011)
Long mayst thou live in Richard's seat to sit, And soon lie Richard in an earthy pit!Lang lebe du, auf Richards Sitz zu thronen, und bald mag Richard in der Grube wohnen. Richard II (2012)
You will sit there all the way homeDa oben darfst du thronenKärleken (2012)
You are not about to dethrone the king of cool.Du wirst nicht den King der Coolness entthronenI'm Not That Guy (2013)
You will sit there like a queen and control the slaves with a clock.Sie werden thronen wie eine Königin und befehlen den Sklaven. Miss Julie (2014)
Five years ago, a troop of Musketeers was sent to Savoy, to depose the Duke and put his infant son in his place.Vor fünf Jahren wurde ein Trupp Musketiere nach Savoyen geschickt, um den Herzog zu entthronen und seinen kleinen Sohn seinen Platz einnehmen zu lassen. The Good Soldier (2014)
And where I'm taking them, back to our rightful place atop this mountain of human shame and excrement, when that happens, trust me, they're not gonna care how they got there.Und ich führe sie wieder an ihren wohlverdienten Platz, thronend über diesem Berg aus Unvollkommenheiten und Exkrementen. Wenn sie dort angekommen sind, ist ihnen egal, wie sie hinkamen. Do You Believe in Miracles (2014)
Not some bastard they can knock off the throne, whose life only took form because you couldn't keep your husband's interest in bed.Kein Bastard, den sie leicht entthronen. Dessen Leben nur zustande kam, weil der König nicht Euch begehrte. The Consummation (2014)
The Stuarts would never unseat the Protestant King George H, but how could I tell them that, these proud, passionate meh who lived and breathed for a flag of blue and white?Die Stuarts würden nie den protestantischen König George Il entthronen, aber wie kann ich ihnen das sagen, diesen stolzen, leidenschaftlichen Männern, die nur für eine Flagge aus blau und weiß lebten? Rent (2014)
I wanna dethrone him.Ich will ihn entthronenA Cold Day in Hell's Kitchen (2016)
We will join with the army you have brought and easily, believe me, overcome the council and their lickspits.Wir werden uns Eurer Armee anschließen und wir werden einfach, glaubt mir, den Rat und seine Speichellecker entthronenThe Profit and the Loss (2016)
[both] We got it. Abner and Becca have tried to kill you and take over the kingdom multiple times.Abner und Becca wollten Euch mehrmals ermorden und entthronenRun for the Border (2016)
You have conspired with the foes of England to dethrone me!Ihr und Englands Feinde wollt mich entthronenThe Vikings (1958)
- Two throninas!- Zwei ThronenBarbara the Fair with the Silken Hair (1970)
when myth and history merged into mystery and the gods of fable and the primitive beliefs of man dwelt on ancient Mount Olympus, in antique Greece a legendary hero walked godlike upon the earth...In Griechenland thronen sie, die Unsterblichen, noch heute aufdem heiligen Olymp und langweilen sich. Denn das Regieren derWelt haben inzwischen andere übernommen, die es noch weniger können. Hercules in New York (1970)
Let's oust Igor and enthrone VladimirWir wollen Igor stürzen und Vladimir thronen Knyaz Igor (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entheben; absetzen; entthronen | enthebend | enthebtto depose | deposing | deposes [Add to Longdo]
entthronen | entthronend | entthront | entthront | entthronteto dethrone | dethroning | dethroned | dethrones | dethroned [Add to Longdo]
thronenbe enthroned [Add to Longdo]
thronendbeing enthroned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  thronen [troːnən]
     be enthroned
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top