Search result for

thés

(97 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thés-, *thés*, thé
English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
these[PRON] เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this), Syn. the indicated
these[ADJ] เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this), Syn. the indicated
thesis[N] หัวข้อของบทความ
thesis[N] วิทยานิพนธ์, Syn. dissertation, research
thesis[N] ข้อวินิจฉัย, See also: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป, Syn. contention, proposal
thespian[ADJ] เกี่ยวกับละครทั่วไป
thespian[N] ผู้แสดง, Syn. player, performer, actor
Thespian[ADJ] เกี่ยวกับโรงละครหรือการแสดง, Syn. thespian
thesaurus[N] พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน, Syn. glossary, synonymy, synonyms and antonyms

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) ,พจนานุกรม,ปทานุกรม,อภิธาน,อภิธานชุดวรรณคดี,สารานุกรม,ขุมทรัพย์,ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
these(ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses
aesthesia(เอสธี' เซีย) n. =esthesia
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
cacoethesn. ความบ้า,ความคลั่ง, See also: cacoethic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
these(adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้
these(pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thesaurusอรรถาภิธาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesaurusอรรถาภิธาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesaurusอรรถาภิธาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesisภาวะพื้นฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis๑. ข้อปัญหา๒. วิทยานิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis play; problem playละครปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesauriศัพท์สัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์
รายการคำศัพท์ หรือ บัญชีคำศัพท์ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ให้ใช้ว่า อรรถาภิธาน หมายถึง หนังสืออ้างอิงที่รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาไว้ในกลุ่มเดียวกัน แต่ก็มักจะเห็นมีการใช้คำว่า ศัพท์สัมพันธ์ อยู่ด้วยเช่นกัน

องค์ประกอบของอรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน จะให้รายการคำศัพท์ตามลำดับอักษร ควบคุมคำที่มีความหมายเหมือนกัน คำพ้องหรือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายแตกต่างกัน มีรายการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์ในกลุ่มลำดับชั้น โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คำหลักของชุด (descriptor) ที่ใช้ในสาขาวิชานั้น

2. คำที่กำหนดให้ใช้และไม่กำหนดให้ใช้ รวมทั้งแนะนำว่า คำใดให้ใช้ได้ และใช้แทนคำอะไรบ้าง ซึ่งมักจะเป็นคำที่มีความหมายพ้องกับคำหลักหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำหลัก แต่ไม่ใช้และได้กำหนดให้ใช้คำหลักแทน (จะใช้สัญลักษณ์ว่า UF หมายถึง Used For) เช่น

Distance education

UF Open learning

3. ข้อความอธิบายคำหลัก หรือคำนิยาม หรือขอบเขตของคำศัพท์ที่ใช้ (ใช้สัญลักษณ์คือ SN หมายถึง Scope Note) เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ เช่น

Distance learning

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

4. คำที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง (relationship) กับคำหลัก

4.1 คำที่เป็นคำต้นสกุลของคำหลัก (Top Term) ใช้สัญลักษณ์คือ TT)

4.2 คำที่มีความหมายกว้างกว่าคำหลัก (Broader Term ใช้สัญลักษณ์ คือ BT)

4.3 คำที่มีความหมายแคบกว่าคำหลัก (Narroe Term ใช้สัญลักษณ์คือ NT)

4.4 คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำหลัก (Related Term) ที่ไม่ใช่คำที่มีความหมายกว้างกว่าหรือแคบกว่า (ใช้สัญลักษณ์คือ RT)

ตัวอย่าง

Distance education

SN Systematic use of techbiques line correspondence, radio, television and the Internet to reach off-campus students

UF Open learning

NT Virtual universities

RT Correspondence courses

Educational media

Electronic learning

Open universities

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1231-20110828-thesaurus.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์
บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยานิพนธ์[N] thesis, Example: ในปีพ.ศ. 2543 ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคุมการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง, Count unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai definition: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยและพรรณนาขยายความเพื่อเสนอรับปริญญา
เหล่านี้[PRON] these, Syn. กลุ่มนี้, Example: รถเก่าๆ เหล่านี้ยังวิ่งได้อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge
ฮอร์โมนสังเคราะห์ [n. exp.] (hǿmōn sangkhrǿ) FR: hormone de synthèse [f]
การสังเคราะห์[n.] (kān sangkhrǿ) EN: synthesis   FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhrǿ dūay saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]
การตั้งสมมุติฐาน[n. exp.] (kān tang sommuttithān) EN: hypothesis   
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; hoard   FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
THESE    DH IY1 Z
THESES    TH IY1 S IY0 Z
THESIS    TH IY1 S AH0 S
THESING    DH IY1 Z IH0 NG
THESING    TH IY1 S IH0 NG
THESPIAN    TH EH1 S P IY0 AH0 N
THESAURUS    TH AH0 S AO1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
these    (j) (dh ii z)
theses    (n) (th ii1 s ii z)
thesis    (n) (th ii1 s i s)
Thespian    (n) (th e1 s p i@ n)
Thespians    (n) (th e1 s p i@ n z)
thesaurus    (n) (th i1 s oo1 r @ s)
thesauruses    (n) (th i1 s oo1 r @ s i z)
Thessaloniki    (n) (th e2 s @ l o1 n i k ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの日にか[いつのひにか, itsunohinika] (exp) one of these days; someday [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
这些[zhè xiē, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ, / ] these, #147 [Add to Longdo]
帖撒罗尼迦[tiě sā luó ní jiā, ㄊㄧㄝˇ ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Thessalonica [Add to Longdo]
这些个[zhè xiē gè, ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄜˋ, / ] these [Add to Longdo]
类属词典[lèi shǔ cí diǎn, ㄌㄟˋ ㄕㄨˇ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] thesaurus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シソーラス[しそーらす, shiso-rasu] thesaurus [Add to Longdo]
シソーラスの項目[シソーラスのこうもく, shiso-rasu nokoumoku] thesaurus entry [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[まいくろしそーらす, maikuroshiso-rasu] microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top