Search result for

testieren

(61 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testieren-, *testieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา testieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *testieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NED: The squaws are revolting.(Ned) Die Squaws protestierenFriday the 13th (1980)
/emigrants protest')/Einwanderer protestieren') Heaven's Gate (1980)
Because they'd reintroduced beating during investigations... he decided to protest on his own.Weil bei den Ermittlungen wieder geprügelt wurde, entschloss er sich, auf eigene Faust dagegen zu protestierenMan of Iron (1981)
What do you pr otest against?Wogegen protestieren Sie? Mephisto (1981)
I really must object to your barging in here without so much as a--Ich muß schärfstens gegen Ihr Eindringen protestieren ohne daß-- Private Lessons (1981)
But I really must object, sir.Aber ich muß wirklich protestieren, Sir. Private Lessons (1981)
You don't have any room for dessert?- Ihr habt keinen Platz für ein Dessert? - (beide protestierenThe Entity (1982)
When we protest, he kills us just like dogs.Und wenn wir wagen, zu protestieren, schießt er uns nieder wie Hunde. Antonieta (1982)
Why protest against me, when they weren't there, didn't experience it?Was protestieren die gegen mich, ohne da gewesen zu sein, es erlebt zu haben? First Blood (1982)
Stay back! End this demonstration!Kommen Sie nicht näher und protestieren Sie nicht! Une Chambre en Ville (1982)
Stay back! End this demonstration!Kommen Sie nicht näher, protestieren Sie nicht. Une Chambre en Ville (1982)
We, dolphins strongly object,Wir Delfine wollen entschieden protestierenZeme roku 2484 (1983)
The protest is under way, as are our complaints to the legislative councils until the Governor takes heed and hears our case.Wir protestieren und haben uns beim Gesetzgeber beschwert, bis der Gouverneur unseren Fall bearbeitet. Winners & Sinners (1983)
We protest!Wir protestierenWinners & Sinners (1983)
We protest!Wir protestierenWinners & Sinners (1983)
We protest!Wir protestierenWinners & Sinners (1983)
Protest, but don't be annoying!Protestieren Sie, aber nerven Sie nicht! Teil 6 (1984)
-What exactly do you protest?- Wogegen protestieren Sie genau? Moscow on the Hudson (1984)
NETTIE: No! No!(CELIE UND NETTIE WEINEN UND SCHREIEN PROTESTIEREND) The Color Purple (1985)
Your Honour, I must protest.Ich muss protestieren, Euer Ehren. A Special Love: Part 2 (1986)
But I want to tell you good people something.Die Presse, die Politiker - alle protestieren sie gegen das Apartheidsystem in Südafrika und die russische Invasion von Afghanistan. When Irish Eyes Are Crying (1986)
Sonny Burnett.Junge, bei dem Preis kann Burnett so viel protestieren, wie er will. When Irish Eyes Are Crying (1986)
Lord, I protest.Mylord, ich muss protestierenHerne's Son: Part 1 (1986)
Prime Minister, I must protest in the strongest possible terms... my profound opposition to a newly instituted practice which imposes severe and intolerable restrictions upon the ingress and egress of senior members of the hierarchy which will, should the current deplorable innovation be perpetuated,Premierminister, ich muss meinen tiefempfundenen Widerspruch zum Ausdruck bringen. Und mit aller Schärfe protestieren gegen eine neu eingeführte Praxis. The Key (1986)
Take it easy, or they'll send the police!* Die Leute protestieren. * Manon of the Spring (1986)
'...country club prison in Allenwood, Pennsylvania, 'entered the third day of a hunger strike 'protesting the suspension of privileges...."Country Club" -Gefängnisses in Allenwood in Pennsylvania gehen heute in den dritten Tag ihres Hungerstreiks. Sie protestieren damit gegen den Entzug von Privilegien. Beverly Hills Cop II (1987)
Yanks Out! The organisers of the really claim that by tomorrow attendance would top 50,000 in protest at the tactical nuclear weapons carried by the F1-11's based there.Die Organisatoren der Massenkundgebung behaupten, das sich morgen bis zu 50.000 Menschen einfinden werden, um gegen die mit taktischen Kernwaffen ausgerüsteten US-Bomber zu protestieren, die in Baywaters stationiert wurden. The Fourth Protocol (1987)
I don't have time for you to editorialize! I gotta have it!Denkst du, die Umweltschützer protestieren wegen 'ner Gecko-Tasche? Jack of All Trades (1989)
But will they not protest?Sie werden protestierenThe Survivors (1989)
Only four workers showed up to protest the plant closing.Es kamen nur 4 Arbeiter, um gegen die Schließung zu protestierenRoger & Me (1989)
(all complain)(alle protestierenTroll 2 (1990)
You object I let him off, and you object I do not let him off.Sie protestieren, egal ob ich ihn laufen lassen oder aufhalten will. The Cornish Mystery (1990)
I must protest, DaiMon.Dagegen muss ich protestierenMénage à Troi (1990)
The agricultural organization "PIENSO"... demonstrates thus against American corn importation, because Spain is increasing its quotasDie Agrarorganisation PIENSO, ein gewerkschaftlicher Zusammenschluss, wollte so dagegen protestieren, dass nordamerikanischer Mais importiert wird, trotz des gestiegenen Anbaus in Spanien. High Heels (1991)
Well, now, Murph, it does seem that you do protest too much.Nun ja, Murph, es scheint, als würdest du heftig protestierenThe Trickster (1991)
Mrs. Troi, I must protest your unauthorized presence on the bridge.Mrs Troi, ich muss gegen Ihre Anwesenheit hier protestierenHalf a Life (1991)
"Immigrants Protest Budget Cuts in Literacy Program."Einwanderer protestieren gegen Etatkürzungen beim Bildungsprogramm. The Player (1992)
Captain, I must protest strongly to the behaviour of your men.Ich muss gegen das Verhalten Ihrer Leute protestierenStalingrad (1993)
You want to protest?Dann protestieren Sie. Stalingrad (1993)
He will take this risk in order to protest Romulan policy and support the dissident movement.Er geht das Risiko ein, um gegen die Politik zu protestieren und die Dissidenten zu unterstützen. Face of the Enemy (1993)
So I will read your poetry and try to understand your message.Nein, du musst protestierenThe Jodorowsky Constellation (1994)
- Yes, but poetry is mysterious.Ich will nicht protestierenThe Jodorowsky Constellation (1994)
These protesters... are not drunkards... nor the usual hotheads who protest just for the fun of it.Diese Demonstranten sind keine Betrunkenen oder die üblichen Störenfriede, die nur aus Spaß protestierenThe Postman (Il Postino) (1994)
So that is the reason why we, the students of Troma Tech, Are here tonight-- to make a stand.Darum sind alle Studenten der Troma Tech heute hier, um zu protestierenClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
To object would be to defy all tradition.Dagegen zu protestieren, ist gegen die Tradition. The War Prayer (1994)
We'll picket the TV stations.Wir protestieren vor den Sendegebäuden. I Want My Psycho Dad Part 1 (1994)
Say, Al, don't think that I'm not grateful for your dragging me out of a warm pool hall to picket on this balmy winter morn. But are you sure that anyone is giving oh, say, a rat's patoot about this?Al, ich will ja nicht undankbar sein... dass du mich aus dem warmen Billardsalon gezerrt hast... damit ich an diesem milden Wintermorgen protestieren kann... aber bist du dir sicher, dass sich irgendjemand... auch nur einen Dreck für das hier interessiert? I Want My Psycho Dad Part 1 (1994)
We're just protesting, that's all.Wir protestieren doch nur. I Want My Psycho Dad Part 1 (1994)
Hey, look, I think I see another protestor coming.Schaut mal, ich glaube, da kommt noch jemand zum ProtestierenI Want My Psycho Dad Part 1 (1994)
Well, we could protest there and be warm.Na ja, wir könnten da im Warmen protestierenI Want My Psycho Dad Part 1 (1994)

German-Thai: Longdo Dictionary
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protestieren {n}remonstration [Add to Longdo]
attestierendcertificating [Add to Longdo]
protestieren; Widerspruch erhebento protest [Add to Longdo]
lautstark protestieren; ein Geschrei erhebento raise a hue and cry [Add to Longdo]
protestieren | protestierend | protestierend | protestiertto remonstrate | remonstrating | remonstrative | remonstrated [Add to Longdo]
protestierento squawk [Add to Longdo]
testieren | testierendto make a will | making a will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  testieren [tɛstiːrən]
     to make a will
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top