Search result for

terrines

(63 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrines-, *terrines*, terrine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา terrines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *terrines*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- How's your terrine?- How's your terrine? Reversals of Fortune (2009)
Ooh! Hello. Rabbit pistachio terrine.ว๊าวว เทอร์รีนเนื้อกระต่ายผสมถั่วพิสตาชิโอ้ Virtual Reality Bites (2015)
Whose pâté is this?Wem von lhnen gehört diese Terrine? Au Revoir les Enfants (1987)
- Terrine de caneton.Terrine de caneton. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Soup du "your, hot hers doeuvres Why, we only live to serveSoup du jour in Terrinen wir sind hier, um dir zu dienen Beauty and the Beast (1991)
Artichoke soup -- served from a tureen -- fish pie, and apple tart.Artischockensuppe aus einer Terrine, Fischpastete und Apfeltörtchen. How Does Your Garden Grow? (1991)
Two-minute brother.Zwei-Minuten-Terrine. Poetic Justice (1993)
It's like Campbell's cup-o-ccino.5-Minuten-Cappu-Terrino. So I Married an Axe Murderer (1993)
- Not a bowl of vegetable soup.- Nicht an eine Terrine Gemüsesuppe. Attached (1993)
Yes, and I'd also like the Gillooly soup tureens.Ja, und die Gillooly-Suppenterrinen möchte ich auch. Kelly Breaks Out (1994)
And in the event of a tie, the winner will be decided by peanut butter wrestling.Sollte es zum Gleichstand kommen, wird die Gewinnerin... durch Erdnussbutterringen ermittelt. Live Nude Peg (1997)
Kyle Terrington. I'm with the U.S. State Department.Kyle Terrington vom US Außenministerium. Godzilla (1998)
With a soup tureen.Mit einer Suppenterrine. What Dreams May Come (1998)
It was nothing. And I mean nothing.Es war nichts, es hatte eher was von 'ner 5-Minuten-Terrine. Best Man (1999)
There are transportation rings in Bynarr's quarters.In Binars Quartier habe ich Transporterringe gesehen. Jolinar's Memories (1999)
- The ring transportation devices... ..work like Stargates over shorter distances.- Die Transporterringe... ..funktionieren über kürzere Strecken wie Stargates. Jolinar's Memories (1999)
We'll have the Terrine of Quail Breast with Then the Veal Medallions in Raspberry Truffle Sauce. And the Sea Scallops with Pureed Artichoke Hearts.Wir beginnen mit der Terrine von Wachtelbrüstchen, dann die Kalbsmedaillons in Himbeer-Trüffel-Sauce und die Jakobsmuscheln auf Artischockenherzenpüree. The Family Man (2000)
Where's Terina?- Wo ist Terrina? Blink of an Eye (2000)
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.lm Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der Dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Table 15: 3 tureens, 1 rucola salad, 1 angler, 2 lambs. 6 minutesDie 15: 3 Terrinen, ein Roquette, ein Seeteufel, 2 Lamm, 6 Minuten... Mostly Martha (2001)
Carlos, 2 rucola salads, 1 tureen.Carlos, 2 Roquette, eine Terrine! Mostly Martha (2001)
- Town.-Terrine. The Coast Guard (2002)
They have pictures of all the food... in case you've been in a cave for the last 50 years... and have no idea what a stack of pancakes looks like.Haben Sie nicht zufällig was Größeres da? Einen Becher, eine Terrine oder einen Eimer, so was? - Einen Kaffeebecher? Help Wanted (2002)
Plus soup tureens, sauce boats, the works.Dazu Suppenterrine, Sauciere und so weiter. Scene in a Mall (2004)
Well, at first glance, I suspect the device creates a stable wormhole between superconducting rings that have been placed in fixed positions elsewhere...Auf den ersten Blick vermute ich, dass das Gerät ein stabiles Wurmloch... mit Supraleiterringen in festen Positionen in der Galaxie erzeugt. 200 (2006)
Turn a blind eye and the soup tureen's yours.Schauen sie weg und die Suppenterrine gehört ihnen. Love/Addiction (2007)
Is your juniper pat strong?Ist Ihre Wacholderterrine pikant? The Grocer's Son (2007)
The soup tureen, too?- Die Suppenterrine auch? Séraphine (2008)
I was thinking maybe a nice soup tureen or something.Ich dachte an eine schöne Suppenterrine. Healing Time (2009)
It's not every day Lord Sauron steps down from Mt. Doom and asks you to forge the One Ring.Lord Sauron kommt nicht jeden Tag vom Schicksalsberg und bittet einen, den Meisterring zu schmieden. Dark Matter (2010)
♪ Sriracha and kimchi ♪ ♪ Give me house-made terrines ♪ ♪ My duck is always confit ♪# Gebt mir hausgemachte Terrinen # # Meine Ente ist immer Confit # The Food Wife (2011)
Are you admiring my tureen?Bewundern Sie meine Terrine? The Door (2012)
"Terrine of Tiger, Black Rhino Ragout,"Tiger-Terrine, Ragout vom Schwarzen Nashorn, The Pirates! Band of Misfits (2012)
You can feel how it flows through your throat... Then feel how warm you from the inside.Du spürst, wie er dir die Kehle runterrinnt, und dann fühlst du wie er dich von innen wärmt. Dead Shadows (2012)
The salmon tartar and the duck terrine should be perfect.Lachstatar und Ententerrine sollten perfekt sein. A Crowd of Demons (2012)
Let the juice dribble down your chin.Lass dir den Saft am Kinn herunterrinnen. The Abby (2013)
missing grandma helen sterrino.Die vermisste Großmutter Helen Sterrino. The Slump (2013)
[distant siren] ah, mr. and mrs. terrino.Ah, Mr. and Mrs. Terrino. The Slump (2013)
i mean, shouldn't you at least solve this helen sterrino missing grandmother case first?Ich meine, sollten Sie nicht mindestens zuerst diesen... Fall mit der vermissten Großmutter Hellen Sterrino lösen? The Slump (2013)
I will keep the cassoulet ramekin.Ich behalte die Cassoulet-Terrine. The Lookalike (2014)
~ Thank you. I've worked in very varied establishments over the past few years,Ist das Weißkohl in der Terrine? Episode #4.2 (2015)
I walk around the corner and trickling down the steps like a fancy fountain is water,Ich gehe um die Ecke und was sehe ich, was da die Treppe runterrinnt? Ein wunderbarer kleiner Wasserfall. Axis Mundi (2015)
Rabbit pistachio terrine.Kaninchen-Pistazien-Terrine. Virtual Reality Bites (2015)
"Motor Cortex Asada, Basil Parietal Terrine,"Motorischer Cortex Asada, Basilikum-Parietalrinden-Terrine, Patriot Brains (2015)
Superb with our specialty app, veal and wild mushroom terrine.Passt ideal zur Vorspeise des Hauses, Kalbfleisch und Pilzterrine. Hört sich großartig an. Pro Rata (2016)
Soup du jour, hot hors d'oeuvresSoup du jour, in Terrinen Beauty and the Beast (2017)
one dish with curd cake, one bowl with prunes, one dish with apple cake, one bowl with whipped cream, one bowl with strawberry jam, one bowl with ginger pears,"Eine Terrine mit Reisauflauf." "Käsekuchen, Schokoladekuchen und eine Schüssel Schlagsahne." Emil i Lönneberga (1971)
If rain runs down on your window, Jacob is on the way.Wenn Regen an deinem Fenster herunterrinnt, ist Jakob unterwegs. Hans Röckle und der Teufel (1974)
I'll take a pâté to start. Me too.Für mich zuerst eine "Terrinedu Chef". Flic Story (1975)
Put the soup in a tureen and keep the squabs on low.Tun Sie die Suppe in die Terrine. Murder by Death (1976)

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERRING    D AH0 T ER1 IH0 NG
TERRINGTON    T EH1 R IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deterring    (v) (d i1 t @@1 r i ng)
interring    (v) (i1 n t @@1 r i ng)
disinterring    (v) (d i2 s i n t @@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schüssel {f}; Terrine {f} | Schüsseln {pl}; Terrinen {pl}tureen | tureens [Add to Longdo]
Suppenschüssel {f}; Suppenterrine {f}soup tureen [Add to Longdo]
abschrecken; abhalten | abschreckend | abgeschreckt | nicht abgeschrecktto deter | deterring | deterred | undeterred [Add to Longdo]
exhumieren | exhumierend | exhumiert | exhumierteto disinter | disinterring | disinters | disinterred [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlitzter Schrägschulterringspring tapered bead seat ring [Add to Longdo]
abnehmbarer geschlossener Schrägschulterringdetachable endless tapered bead seat ring [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テリーヌ[, teri-nu] (n) terrine (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top