Search result for

tenu

(75 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenu-, *tenu*
Possible hiragana form: てぬ
English-Thai: Longdo Dictionary
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenure[N] ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง, See also: ช่วงวาระถือครอง
tenure[N] การครอบครอง, See also: การครอบครองทรัพย์สิน, Syn. occupancy, occupation, ownership
tenuity[N] ความไม่เที่ยง, See also: ความไม่แน่นอน
tenuity[N] ความผอมบาง, See also: ความเรียวเล็ก, Syn. thinness
tenuous[ADJ] ที่ไม่สำคัญ, See also: ที่แทบจะไม่มีความหมาย, ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. slight, insubstantial
tenurial[ADJ] เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง, See also: ซึ่งเกี่ยวกับช่วงวาระถือครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenuity(ทะนู'อิที) n. ความผอมบาง,ความเรียวเล็ก,ความไม่สำคัญ,ความจืดชืด., See also: tenuous adj.
tenure(เทน'เนียวเออะ) n. การครอบครอง,การครอบครองทรัพย์สิน,ระยะเวลาการครอบครอง,ฐานะมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่., See also: tenurial adj., Syn. time,term,reign
attenuant(อะเทน'นูเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เจือจาง. -n. ยาหรือสิ่งที่ทำให้เจือจาง, Syn. diluting)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
attenuator(อะเทน'นูเอเทอะ) n. เครื่องมือลดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
tenure(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ความมีสิทธิ์
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenureสิทธิถือครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenureสิทธิถือครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a tenured professor of archeology.ฉันเป็นอาจารย์สอนโบราณคดี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
She has one single iota of tenuous power.ทุเรศเอ้ย มีอำนาจอยู่ในมือแค่ขี้ปะติ๊ว Wanted (2008)
You mean, during Mike Novick's tenure.คุณหมายถึง ระหว่างช่วงที่ไมค์ โนวิคทำงานอยู่เหรอ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
And it is only under my tenure as chiefใช่ คุณลืม และนี่แค่ภายใต้การถือตำแหน่งเป็น ผอ. Good Mourning (2009)
If my head cheerleader was pregnant, jeopardizing the very future of my cheerios and thus my teaching tenure,ถ้าหัวหน้าเชียร์ลีดเดอร์ ของฉันท้อง ทำให้อนาคตของทีมฉัน อยู่ในความเสี่ยง Throwdown (2009)
With, at best, a tenuous hold on reality.และที่ดีที่สุดกับคนที่ไม่ได้ยึดติด กับความเป็นจริง The Performer (2009)
The connections sometimes tenuous.ความสัมพันธ์บางครั้งช่างเปราะบาง The Lovely Bones (2009)
The one you paved the way for during your tenure on city council.เป็นสิ่งหนึ่งที่ปูทาง ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายเทศมนตรีของนาย Bainne (2010)
You guys come into the home of a seriously ill child and you make some tenuous connection... between him and the images my wife is seeing and wahh...พวกคุณเข้ามาในบ้านหลังที่มีเด็กนอนป่วยอยู่ วาดรูป ทำการติดต่อกับ คนที่คุณคิดว่าเขาจ้องเมียผมอยู่ Insidious (2010)
And I'm a tenured professor sitting in a beanbag chair.และฉันเป็นศาสตราจารย์ที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้บีนแบ็ค Romantic Expressionism (2010)
The science is tenuous to say the least.วิทยาศาสตร์นั้นจะบอกตรงๆอย่างสั้นที่สุด The Box (2010)
Your dirty work. No wonder you couldn't get tenure!ไม่สงสัยเลยว่า คุณไม่ต้องรับอะไรสักอย่าง! Fallen (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenuRelations are tenuous as peace talks resume between warring factions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุมพุก[N] Tenualosa toli, See also: Clupeidae, shad, Syn. ปลาโคก, ปลาตะลุมพุก, ปลากระลุมพุก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Tenualosa toli ในวงศ์ Clupeidae ที่ว่ายเข้าน้ำจืดเพื่อสืบพันธุ์ ลำตัวยาวรี แบนข้างมาก ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใหญ่ ขอบเรียบ เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงิน หลังสีน้ำเงินปนเทา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ชุดพล[n. exp.] (chut phala) FR: tenue de sport [f]
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ด้านตรงข้ามมุมฉาก[n. exp.] (dān trongkhām mumchāk) EN: hypotenuse   FR: hypoténuse[f]
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: uniform   FR: tenue [f] ; uniforme [m]
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENURE    T EH1 N Y ER0
TENUTA    T EH0 N UW1 T AH0
TENUOUS    T EH1 N Y AH0 W AH0 S
TENURED    T EH1 N Y ER0 D
TENURES    T EH1 N Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenure    (n) (t e1 n y u@ r)
tenured    (n) (t e1 n y u@ d)
tenuity    (n) (t i1 n y uu1 i t ii)
tenuous    (j) (t e1 n y u@ s)
tenures    (n) (t e1 n y u@ z)
tenuously    (a) (t e1 n y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッテネーター;アッテネータ;アテネーター;アテネータ[, attene-ta-; attene-ta ; atene-ta-; atene-ta] (n) (See 減衰器) attenuator [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
ソステヌート[, sosutenu-to] (n) sostenuto (ita [Add to Longdo]
テヌート;テヌト[, tenu-to ; tenuto] (n) tenuto (ita [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
トガリドチザメ属[トガリドチザメぞく, togaridochizame zoku] (n) Gollum (genus of one species, Gollum attenuatus, in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アッテネータ[あってねーた, attene-ta] attenuator [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰器[げんすいき, gensuiki] attenuator [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
減衰量[げんすいりょう, gensuiryou] attenuation [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top