ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tells

T EH1 L Z   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tells-, *tells*, tell
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He tells me what's right and wrong.เขาบอกฉันว่าสิ่งที่ถูกต้องและ ไม่ถูกต้อง อะไร? Pinocchio (1940)
- Who tells you that you have the right to play like this with a man's life?- Who tells you that you have the right to play like this with a man's life? 12 Angry Men (1957)
The old Father tells me you'll be up and around in a few days.พระเฒ่านั่นบอกฉันว่า นายจะฟื้นในไม่กี่วัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
My husband tells me you're in sharks.สามีฉันบอกว่าคุณเป็นเซียนฉลาม Jaws (1975)
Because the Bible tells us:เพราะว่าคัมภีร์บอกเราว่า Oh, God! (1977)
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่ Oh, God! (1977)
Listen, Herr Mac, I don't know who you're used to dealing with, but nobody tells me what to do in my place.ฟังนะ, แอรร์ เม็ก, ฉันไม่รู้ว่าแกเคย ต่อรองกับใครมา แต่.. ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรได้ ในที่ของฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย Gandhi (1982)
He tells us you need help, and we have come to give it.เขาบอกว่าคุณต้องการคนช่วย เราเลยมา Gandhi (1982)
If our ancient god tells us to be destroyed ... we should follow your word.หากจ้าวบรรพชนบอก ให้เราทำลายตนเอง เราก็ควรจะทำ Vampire Hunter D (1985)
It's in the rules, and I should warn you... one of us always tells the truth... and one of us always lies.นั่นคือกติกา และข้าต้องเตือนเจ้าว่า... หนึ่งในสอง พูดความจริงเสมอ และหนึ่งในสอง พูดความเท็จเสมอ Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellsA frenzied feasting tells of the beginning.
tellsA newspaper tells us what is happening in the world.
tellsA person's face tells a great deal about his character.
tellsAs he often tells a lie, he is not to be relied on.
tellsAs he often tells lies, he is not to be relied on.
tellsAs he often tells lies, nobody believes him.
tellsA telephone recording tells you what time the concert starts.
tellsBut my mind tells my fingers what to do.
tellsDead man tells no tales.
tellsDo as he tells you.
tellsDo it like he tells you.
tellsDo whatever he tells you.

CMU English Pronouncing Dictionary
TELLS    T EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tells    (v) tˈɛlz (t e1 l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top