ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teeren

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teeren-, *teeren*
Possible hiragana form: てえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teeren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teeren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure I know it. And you know what I say? The hell with it.Entweder du schmeißt deinen Hintern sofort aufs Pferd und saust los wie ein geölter Blitz und sagst die ganze Aktion ab oder wir überlassen dich den Frauen, die werden dich teeren und federn. The Ballad of Josie (1967)
You've got yourselves a whole road of tarring to do.Lhr dürft eine ganze Straße teerenCool Hand Luke (1967)
And we could spend the rest of our lives nailing shingles and slopping tar, but we're not gonna do it.Sollen wir ewig Schindeln nageln und Straßen teeren? Das tun wir nicht. The Year of the Locusts (1972)
Oh, we just got some driveways we're workin' on.Zum Teeren der Zufahrtswege! Hopscotch (1980)
He should be drawn and quartered... tarred and feathered, diced and sliced.Vierteilen müsste man ihn! Teeren und federn! In kleine Stückchen hacken! Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
The only time that I did something so, it was when I treated my shelter in Frank with Creosote.Das einzige, was ich bisher machte, war in Frankreich die Gräben zu teerenThe Adventure of the Cheap Flat (1990)
We have to re-tar it.Wir müssen es neu teerenWhite Fang (1991)
Boy, they were ready to break out the tar and feathers.Mann, diese Leute hätten einen teeren und federn können. Sweet and Lowdown (1999)
Well, have you ever considered tar macadam?Haben Sie mal daran gedacht, den Weg zu teerenThe Man Who Wasn't There (2001)
'Fraid they ain't got around to paving' it yet.Die wollten sie schon lange teerenWrong Turn (2003)
These parents will come down on me like a nuclear bomb.Diese Eltern werden mich teeren und federn. School of Rock (2003)
I have movers due with a shipment of artwork in 40 minutes, I have 5 artists arriving to do installation work, and I have a bunch of lunatics out in the courtyard who apparently want to see me tarred and feathered.- Das Umzugsteam kommt in Kürze, fünf Künstler wollen Installationen aufbauen und diese Idioten da draußen wollen mich teeren und federn. Locked Up (2004)
Probably gets her roof shingled and her driveway tarred every year.Lässt wohl jährlich ihr Dach decken und die Einfahrt teerenMy Other Left Foot (2004)
Look, Doc said when I finish, I could go.Ich sollte die Straße teerenCars (2006)
- I can blacktop real good.- Ich kann gut Straßen teerenReckless Gardening (2007)
You want to burn me at the stake? Here I am. But first, turn the tape over, press play.Ihr könnt mich nachher teeren und federn, aber dreh bitte zuerst das Band um. The Man Behind the Curtain (2007)
Get caught and they'll hang you out to dry.- Wirst du erwischt, teeren und federn sie dich. Episode #8.1 (2009)
I should buck and gag you right here.Ich sollte Sie gleich hier teeren und federn. The Dark... Whatever (2012)
Look, I don't want to tar anybody else's roof, but either one of you tapping' the hot redhead?Schau, ich will nicht jemand anderes Dach teeren, aber Nagelt einer von euch beiden die heiße Rothaarige? Something My Gynecologist Said (2012)
He needs to be tarred and feathered, not done business with.Den sollte man teeren und federn und nicht bei seinen Geschäften mitmachen. Live by Night (2016)
Did he also offer to re-tar your driveway?Hat er Ihnen auch angeboten Ihre Auffahrt neu zu teerenThe Call of the Wild (2016)
♪ We will tar ♪ And so we will John Hancock ♪Wir werden ihn teeren und federn Und ebenso John Hancock Mended (2016)
Can we tar and feather him?Können wir ihn federn und teeren? Nein! Ice Age: The Great Egg-Scapade (2016)
I can make sure the hull is tarred properly... They don't miss a layer and pocket the change.Ich lasse den Rumpf ordentlich teeren, ohne dass eine Schicht vergessen wird. Episode #1.3 (2017)
You furnish the girl, we tar and feather your nest.Sie liefern das Mädchen, wir teeren und federn ihr Nest, Monkey Business (1931)
Why not put wet tar on all the roads, then chase the black soles of his feet?Warum nicht die Straßen teeren und den schwarzen Spuren folgen? The Invisible Man (1933)
Tar and feathers is too good for her.- Teeren und federn ist zu gut für sie. The Plainsman (1936)
I'll head the tar-and-feather party personally!Ich werde eine Party zum Teeren und Federn geben! I Married a Witch (1942)

German-Thai: Longdo Dictionary
teeren(vt) |teerte, hat geteert| ทาน้ำมันดิน, ลาดยางมะตอย เช่น Geteerte Flächen gelten über Wasser bekanntlich als extrem lebensfeindlich.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teeren | teerend | geteert | teert | teerte | teeren und federnto tar | tarring | tarred | tars | tarred | to tar and feather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  teeren /teːrən/
   to tar

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top