Search result for

tedious

(46 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tedious-, *tedious*, tediou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tedious[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, Syn. tiresome, wearisome
tediously[ADV] อย่างน่าเบื่อหน่าย
tediousness[N] ความน่าเบื่อหน่าย, See also: ความน่าเหนื่อยหน่าย, ความจืดชืด, Syn. tedium, dearth, dullness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tedious(ที'เดียส) adj. น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ, See also: tediousness n., Syn. slow

English-Thai: Nontri Dictionary
tedious(adj) น่าเบื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tedious labour; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To make sure of that, I'm going to do what I always do when someone digs up a copy of this tedious book.เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้น ข้าก็จะทำ สิ่งที่มักจะทำบ่อยๆ... ...เมื่อมีใครค้นหนังสืองี่เง่าเล่มนี้เจอ Inkheart (2008)
It can get tedious. It can get tedious?เคยนึกเบื่อมั่งมั้ย คุยกับพวกคนรวย ๆ เนี่ย The Girlfriend Experience (2009)
How tedious-- little boys playing "soldier."นายช่างน่ารำคาญ เด็กน้อยสวมบททหาร Air: Part 3 (2009)
No more tedious work, leaving more time for leisure activities and enjoying the sweet life.งานที่น่าเบื่อหน่ายจะหมดไป ออกไปข้างนอกได้มากขึ้น .. กิจกรรมสังสรรค์ที่มากขึ้น Iron Man 2 (2010)
O that I had a fit companion to beguile the tedious hours.โอ ฉันน่าจะลองหาใคร เพื่อฆ่าเวลาที่แสนน่าเบื่อนี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
If only I'd had the presence of mind to reabsorb her, then I'd have a mole with hair in it instead of a tedious yearly Christmas letter.ถ้าตอนนั้นฉันมีสติพอ แล้วดูดซับเธอมารวมกัน ฉันก็จะคงได้ไฝ ที่มีขนขึ้น แทนจดหมายคริสต์มาส\ น่าเบื่อทุกๆปีแล้วละ The Precious Fragmentation (2010)
It's really tedious, but...มันน่าเบื่อมาก แต่ก็.. Katerina (2010)
How tedious.พี่นี่จริงๆเลย Prosecutor Princess (2010)
Working on the same problem over and over is tedious.การทำงานบนปัญหาเหมือนๆกันที่แสนน่าเบื่อหน่าย. God of Study (2010)
Oh, you're so tedious, you little piece of mouse shit.โอ้ เจ้าช่างน่าเบื่อเหลือเกิน เจ้ามันมีค่าก็แค่เสี้ยวธุลีดิน The Rite (2011)
What a tedious little man.ช่างเป็นคนที่น่ารำคาญเสียจริงๆ Ironclad (2011)
Sounds tedious and boring.ฟังดูน่าเบื่อชะมัด Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tediousForty percent of the workforce are white-collar workers, most of whom have some of the most tedious and idiotic jobs ever concocted.
tediousThe journey, as I recall it, was long and tedious.
tediousThe long wait at the airport was tedious.
tediousThey are weary of their tedious work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
เบื่อหน่าย[ADV] tediously, See also: monotonously, wearily, tiresomely, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: นางได้แต่มองการกระทำของลูกชายอย่างเบื่อหน่าย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
หนัก[adv.] (nak) EN: toughly ; tediously ; laboriously   FR: durement ; laborieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
TEDIOUS    T IY1 D IY0 AH0 S
TEDIOUSLY    T IY1 D IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tedious    (j) (t ii1 d i@ s)
tediously    (a) (t ii1 d i@ s l ii)
tediousness    (n) (t ii1 d i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんざり[, unzari] (adv,n,vs) tedious; boring; being fed up with; (P) [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くだくだ[, kudakuda] (adv-to) (on-mim) tediously; lengthily; wordily [Add to Longdo]
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded [Add to Longdo]
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
間だるい[まだるい, madarui] (adj-i) (1) (See 間だるっこしい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間だるっこしい[まだるっこしい, madarukkoshii] (adj-i) (1) (See 間だるい,間怠っこい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
間怠っこい[まだるっこい, madarukkoi] (adj-i) (1) (See 間だるい,間だるっこしい) slow; tedious; sluggish; dull; (2) irritating [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乏味[fá wèi, ㄈㄚˊ ㄨㄟˋ, ] tedious [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic [Add to Longdo]
黏涎[nián xian, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ˙, ] tedious; dull; slow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tedious \Te"di*ous\, a. [L. taediosus, fr. taedium. See
   {Tedium}.]
   Involving tedium; tiresome from continuance, prolixity,
   slowness, or the like; wearisome. -- {Te"di*ous*ly}, adv. --
   {Te"di*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      I see a man's life is a tedious one.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I would not be tedious to the court.   --Bunyan.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Wearisome; fatiguing. See {Irksome}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tedious
   adj 1: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
       boring evening with uninteresting people"; "the deadening
       effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his
       competent but dull performance"; "a ho-hum speaker who
       couldn't capture their attention"; "what an irksome task
       the writing of long letters is"- Edmund Burke; "tedious
       days on the train"; "the tiresome chirping of a cricket"-
       Mark Twain; "other people's dreams are dreadfully
       wearisome" [syn: {boring}, {deadening}, {dull}, {ho-hum},
       {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome}, {wearisome}]
   2: using or containing too many words; "long-winded (or windy)
     speakers"; "verbose and ineffective instructional methods";
     "newspapers of the day printed long wordy editorials";
     "proceedings were delayed by wordy disputes" [syn: {long-
     winded}, {tedious}, {verbose}, {windy}, {wordy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top