หรือคุณหมายถึง taün?
Search result for

tauen

(11 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tauen-, *tauen*. Possible hiragana form: たうえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tauen*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auftauen; entfrosten | auftauend; entfrostend | aufgetaut; entfrostetto defrost | defrosting | defrosted [Add to Longdo]
stauento dam [Add to Longdo]
stauen; stillento staunch [Add to Longdo]
tauen | tauend | getaut | taut | tauteto thaw | thawing | thawed | thaws | thawed [Add to Longdo]
tauen; betauen | tauend | getaut | tautto dew | dewing | dewed | dews [Add to Longdo]
verstauen; stauento stow [Add to Longdo]
Litauen [geogr.]Lithuania (lt) [Add to Longdo]
Vilnius (Hauptstadt von Litauen)Vilnius (capital of Lithuania) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
霜解け[しもどけ, shimodoke] das_Auftauen, das_Tauen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  tauen [tauən]
     to dew; to thaw
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top