Search result for

tat

(201 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tat-, *tat*
English-Thai: Longdo Dictionary
quotation mark(n) อัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด (เครื่องหมายรูป
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, S. thinking,
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there
financial statement(n) งบการเงิน
state of the union(n) การแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีสหรัฐ
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tat[VT] ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tat[VI] ตี เตะ ตบ หรือทุบเบาๆ
tatty[ADJ] หยาบ, See also: หยาบคาย, ไม่เรียบร้อย, สกปรก, เลว, มีคุณภาพเลว
taters[SL] มันฝรั่ง
taters[SL] หนาวเย็น
tatter[N] ผ้าขี้ริ้ว, See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด, Syn. rag, shred
tattle[VI] ซุบซิบนินทา, See also: นินทา, Syn. chatter, piffle
tattle[VT] เปิดเผยความลับ, See also: เปิดเผยข่าว
tattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
tattle[N] คนที่นินทา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
tattle(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (การ) เปิดเผยข่าว,เปิดเผยความลับ,คุย,นินทา,นินทา,พูดไม่เป็นสาระ,พูดมาก,ซุบซิบ,tattle on ทรยศโดยการเปิดเผยความลับ., See also: tattlingly adv.
tattler(แทท'เลอะ) n. ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ.
tattoo(เททู') n.รอยสัก,ลาย (รูป) สัก,การสัก vt. สัก,สักเป็นลาย, See also: tattooer,tattooist n.
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
acetate(แอส' ซิเทท) n. เกลือหรือ ester ของ acetic acid, เส้นใยสังเคราะห์ที่ทำจากสารประกอบ acetic ester ของเซลลูโลส

English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว
tatting(n) การถัก,การทอ
tattoo(n) การสัก,รอยสัก,รูปสัก,ลายสัก
tattoo(n) สัญญาณเรียกทหาร,ม้าแกลบ
tattoo(vt) สัก
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
aerostat(n) เรือเหาะ
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Tatlinismคตินิยมตัตลิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tattingการถักแท๊ต [TU Subject Heading]
Tattoo artistsช่างสัก [TU Subject Heading]
Tattooingการสัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tate.เท็ท Sex and the City 2 (2010)
Tate?เท็ต? Piggy Piggy (2011)
On the other hand, you do have a tattoo, so maybe I'm wrong.โดยคนอื่น นายก็มีรอยสัก.. ดังนั้น Lucky Thirteen (2008)
The pilots used to talk about it on Tatooine.พวกนักบินเคยพูดถึงมันตอนอยู่บนทาทูอีน Shadow of Malevolence (2008)
How come you don't scold him for prying and tattling?ทำไมท่านไม่ตำหนิเขา ที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นบ้าง Portrait of a Beauty (2008)
Because it's tattooed on that stripper's arse, Kevin.เพราะว่ามันสักอยู่บนสาวเปลื้องผ้านี่ไง เควิน The Bank Job (2008)
A tattoo artist!ศิลปิน ลายสัก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Yes, quid pro quo, tit for tat.ใช่,รับและให้ Passengers (2008)
Tit for tat?รับและให้? Passengers (2008)
C'mon, give me something. Fair is fair. Tit for tat.เอาน่า, เล่าให้ผมฟังบ้าง แฟร์ๆ,รับและให้ไง Passengers (2008)
I have my eye on a place in Tatton, near where I grew up, in the west.ข้าวางแผนจะไปอยู่ที่แทตตั้น แถบที่ข้าเติบโต ไปทางตะวันตก The Other Boleyn Girl (2008)
We came out with half the book tattooed across our face. Look at my eye.เราออกมาจากหนังสือโดยมีรอยนี่ ติดอยู่บนหน้า ดูที่ตาข้าสิ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatDo you have a tatami room for ten people?
tatA tattered flag which continues to flutter in the wind.
tatTatsuya has some friends who live in New York.
tatI am already accustomed to sitting on tatami.
tatI would like to see Mr Terry Tate.
tatMy legs ache from sitting on tatami.
tatJust tell Mr Tate that Helen Cartwright is here to see him.
tatAlan Tate and I looked at one another for a while.
tatWhy? Because Terry Tate always replied promptly that's why.
tatThis was the last conversation I had with my mother about Terry Tate.
tatAren't you are going to get Mr Tate?
tatMr Tatuya deals in grain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ททท.[N] The Tourism Authority of Thailand, See also: TAT, Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สัก[V] tattoo, Example: เขาไปสักลายมังกรที่แผ่นหลังมา, Thai definition: เอาเหล็กแหลมจุ่มหมึกทิ่มตามตัวให้ติดเป็นลวดลายต่างๆ
รอยสัก[N] tattoo, Example: ถึงแม้ว่าศพจะเน่าเปื่อยจนจำไม่ได้ว่าเป็นใคร แต่ที่แขนของศพยังมีรอยสักปรากฎให้เห็นได้ชัด
รุ่งริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย[N] The Tourism Authority of Thailand, See also: TAT, Syn. ททท., Example: เมื่อคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ คุณสามารถติดต่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
กะรุ่งกะริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
นกกะปูด[N] tattletale, See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth, Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง, Example: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave

CMU English Pronouncing Dictionary
TAT    T AE1 T
TATA    T AA1 T AH0
TATU    T AA0 T UW1
TATE    T EY1 T
TATRO    T AE1 T R OW0
TATRA    T AE1 T R AH0
TATTY    T AE1 T IY0
TATGE    T EY1 T JH
TATAR    T AE1 T ER0
TATEM    T AE1 T IH2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tat    (v) (t a1 t)
tats    (v) (t a1 t s)
tatty    (j) (t a1 t ii)
tatted    (v) (t a1 t i d)
tatter    (n) (t a1 t @ r)
tattle    (v) (t a1 t l)
tattoo    (v) (t @1 t uu1)
tatters    (n) (t a1 t @ z)
tattier    (j) (t a1 t i@ r)
tattily    (a) (t a1 t i l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
例えば[たとえば, tatoeba] (adv) ตัวอย่างเช่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
建つ[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ต่อสู้ English: to fight
戦う[たたかう, tatakau] Thai: ดิ้นรนต่อสู้

German-Thai: Longdo Dictionary
Tätigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung
Tätowierung(n) |die, pl. Tätowierungen| ลายสัก, รอยสัก
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย
stattแทนที่
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tat {f}feats [Add to Longdo]
Tat {f} | Taten {pl} | eine gute Tat vollbringendeed | deeds | to do a good deed [Add to Longdo]
Tat {f}; Wirkung {f}; Prozess {m}action [Add to Longdo]
Tat {f}; Gesetz {n} | auf frischer Tat | auf frischer Tat erwischtact | in the act; in the very act | caught in the act [Add to Longdo]
Tatar {m}tatar [Add to Longdo]
Tatbestand {m}; Sachlage {f}state of affairs [Add to Longdo]
Tatbestand {m}facts of the case [Add to Longdo]
Tatendrang {m}zest for action [Add to Longdo]
Tatkraft {f}energy [Add to Longdo]
Tatmensch {m}man/woman of action; dog clutch; doer [Add to Longdo]
Tatmotiv {n}motive (for a crime) [Add to Longdo]
Tatort {m} | Tatorte {pl}site of crime; scene of a crime | sites of crime [Add to Longdo]
Tatortwagen {m}crime scene unit [Add to Longdo]
Tatsache {f} | Tatsachen {pl} | nackte Tatsachenfact; objective fact | facts | hard facts [Add to Longdo]
Tatsache {f} | Tatsachen {pl}virtuality | virtualities [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺青[cì qīng, ㄘˋ ㄑㄧㄥ, ] tattoo [Add to Longdo]
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, / ] Tatar (nationality); Tartar [Add to Longdo]
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc) [Add to Longdo]
打小报告[dǎ xiǎo bào gào, ㄉㄚˇ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] tattletale; to rat on sb [Add to Longdo]
文身[wén shēn, ㄨㄣˊ ㄕㄣ, ] tattoo [Add to Longdo]
纹身[wén shēn, ㄨㄣˊ ㄕㄣ, / ] tattoo [Add to Longdo]
鞑靼[Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ, / ] Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia) [Add to Longdo]
鞑靼人[Dá dá rén, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄖㄣˊ, / ] Tatar (person) [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] tattoo criminals on face; surname Qing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事実[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
例える[たとえる, tatoeru] vergleichen [Add to Longdo]
奉る[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
建つ[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
建坪[たてつぼ, tatetsubo] Bauflaeche, Grundflaeche [Add to Longdo]
建物[たてもの, tatemono] Gebaeude [Add to Longdo]
戦う[たたかう, tatakau] kaempfen [Add to Longdo]
断つ[たつ, tatsu] abschneiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tat \Tat\ (t[a^]t), n. [Hind. [tsdo][=a][tsdo].]
   Gunny cloth made from the fiber of the {Corchorus olitorius},
   or jute. [India]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tat \Tat\, n. [Hind. [.t]a[.t][.t][=u].] (Zool.)
   A pony. [India]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tat
   n 1: tastelessness by virtue of being cheap and vulgar [syn:
      {cheapness}, {tackiness}, {tat}, {sleaze}]
   2: a projective technique using black-and-white pictures;
     subjects tell a story about each picture [syn: {Thematic
     Apperception Test}, {TAT}]
   v 1: make lacework by knotting or looping [syn: {tat},
      {intertwine}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TAT
     Theoretical Arrival Time (GCRA)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flavor
 
 1. Iezzet, tat, çeşni
 2. tat veren şey
 3. lezzetli şey
 4. koku, rayiha
 5. tat veya lezzet vermek. flavoring tat veren şey. flavorless tatsız, lezzetsiz. flavorsome, flavorful, flavory Iezzetli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 salt
 
 1. tuz, sodyum kloruru, maden tuzu
 2. bir asit ile bir bazdan meydana gelen tuz
 3. (çoğ.) mushil tuzu
 4. tuzluk
 5. lezzet, tat
 6. nükte, hoş söz
 7. (k.dili), (informal) deniz kurdu
 8. tuzlu
 9. tuzlamak, tuz katmak, tuzda muhafaza etmek. salt a mine bir maden kuyusunu olduğundan kıymetli göstermek için içine altın tozu karıştırmak. salt away veya down tuzlayarak muhafaza etmek
 10. (argo) biriktirmek, istif etmek (para) salt beef tuzlanmış sığır eti. salt fish tuzlu balık. salt lick yabani hayvanların tuz bulduklan yer. salt of the earth iyi kalpli kimse. salt rheum (tıb.) tuzlubalgam. salt well tuzlu su kuyusu. Attic salt ince espri. eat a person' salt bir kimsenin misafiri olmak, sofrasına oturmak. Epsom salts ingiliz tuzu. not worth his salt masrafım karşılamaz, beş para etmez. rock salt kaya tuzu. sea salt denizden çıkanlan tuz. smell ing. salts baygınlık hallerinde koklatılan amonyak ruhu. table salt sofra tuzu. with a grain of salt ihtiyat kaydıyle, süphe ile. salt'less tuzsuz, tatsız. salt'ness tuzluluk.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sapor , ing. sapour
 
 1. tat, lezzet. saporous tadı olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sapid
 
 1. lezzetli, çeşnili. sapid'ity, sapidness lezzet, tat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 savor , ing. savour
 
 1. tat, lezzet, çeşni
 2. koku, rayiha
 3. hassa
 4. "of" ile tadı olmak, lezzeti olmak
 5. çeşni vermek
 6. lezzet vermek
 7. kokusu olmak
 8. zevk almak, tadına varmak. savorless tatsız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spice
 
 1. bahar, baharat
 2. baharat gibi güzel kokan şey
 3. lezzet veren şey
 4. tat, çeşni: baharat katmak, ceşni vermek
 5. cazipleştirmek. spicery baharat
 6. baharatlı oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 taste
 
 1. lezzet, tat, çeşni
 2. tat alma duyusu
 3. uyum
 4. üslûp
 5. az miktarda şey
 6. yudumluk, tadımlık miktar
 7. tatma a taste for hoşlanma, hazzetme, beğeni, zevk. in good taste uygun .in bad taste uygunsuz. leave a bad taste kötü etki bırakmak. out of taste zevksiz. to one' taste zevkine uygun. taste bud (anat.) papilla.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 zest
 
 1. tat, lezzet, çeşni veren şey
 2. zevk, hoşlanma, haz. zestful zevkli, heyecanlı, lezzetli.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 tat [taːt]
   did
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tat [taːt] (n) , s.(f )
   act; action; deed; feats
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top