หรือคุณหมายถึง taßé?
Search result for

tassé

(44 entries)
(1.173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tassé-, *tassé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tassel[N] พู่, See also: พู่ห้อย, Syn. pompom, tail, trimming
tassel[N] สิ่งที่เหมือนพู่
tassel[N] ฝอยของพืชที่มีลักษณะเหมือนพู่ (เช่น ฝอยข้าวโพด)
tassel[VT] ประดับพู่, See also: ห้อยพู่
tassel[VT] ลอกฝอยข้าวโพดออก, See also: ลอกฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tassel(แทส'เซิล) n.พู่,พู่ห้อย,ฝอยฝักข้าวโพดหรือพืชอื่น ๆ vt. ประดับด้วยพู่,เอาฝอยฝักข้าวโพดออก vi. งอกฝอย (ฝักข้าวโพด), See also: tasseler,tasseller n.
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
tassel(n) พู่,ฝอยฝักข้าวโพด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู่[N] tuft, See also: tassel, Example: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การตกแต่งช้างทรงจะแต่งด้วยพู่หน้าหูช้าง, Count unit: พู่, Thai definition: กลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ไหม ด้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยมากใช้ห้อยประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
กอง[v.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate   FR: empiler ; entasser ; accumuler
ก้นถ้วย[n. exp.] (kon thuay) EN: bottom of a cup   FR: fond d'une tasse [m]
ลอม[v.] (løm) EN: pile up   FR: amonceler ; empiler ; entasser
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack   FR: amasser ; entasser ; empiler

CMU English Pronouncing Dictionary
TASSEL    T AE1 S AH0 L
TASSELED    T AE1 S AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tassel    (n) (t a1 s l)
tassels    (n) (t a1 s l z)
tasseled    (j) (t a1 s l d)
tasselled    (j) (t a1 s l d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
タッセル[, tasseru] (n) tassel [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
デミタス;ドミタス[, demitasu ; domitasu] (n) demi-tasse (fre [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
高カリウム血症[こうカリウムけっしょう, kou kariumu kesshou] (n) hyperkalemia; hyperpotassemia [Add to Longdo]
黒房[くろぶさ, kurobusa] (n) black tassel hung above the northwest corner of a sumo ring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] tassel [Add to Longdo]
穗饰[suì shì, ㄙㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] tassel [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] tassels [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] tassel [Add to Longdo]
[yīng, , / ] tassel of hat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
達成[たっせい, tassei] erreichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top