ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tartine

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tartine-, *tartine*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tartine มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tartine*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know the restaurant "Dame Tartine" in Beaubourg?Kennst du das Restaurant "Dame Tartine" in Beaubourg? Rendezvous in Paris (1995)
Do you know the "Dame Tartine" in Beaubourg?Kennen Sie das "Dame Tartine" in Beaubourg? Rendezvous in Paris (1995)
The "Dame Tartine"?Das "Dame Tartine"? Rendezvous in Paris (1995)
To a café in Beaubourg, "Dame Tartine".In ein Café in Beaubourg, "Dame Tartine". Rendezvous in Paris (1995)
You want to go to the "Dame Tartine"?Du willst ins "Dame Tartine"? Rendezvous in Paris (1995)
When my thief was about to leave and i didn't want to have his phone number, he said, that he's be at "Dame Tartine" at 7.Als mein Dieb gehen wolle, und ich seine Telefonnummer nicht haben wollte, sagte er, dass er gegen sieben im "Dame Tartine" wäre. Rendezvous in Paris (1995)
Tartine.Tartines.  ()

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาเนย[v. exp.] (thā noēi) EN: spread butter   FR: beurrer ; tartiner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top