Search result for

tarots

(65 entries)
(0.0963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarots-, *tarots*, tarot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tarots มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tarots*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarot[N] ไพ่ทาโร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tarot cardsไพ่ทาโรต์ [TU Subject Heading]
Mutarotationมิวตาโรเตชัน, มิวทาโรเทชั่น, มิวตาโรเตชั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She reads Tarot... cards and stuff. That's great.แล้วฮานน่าก็ชอบ ประมาณอานไพ่อาไรงี้อะ Made of Honor (2008)
Well, I heard that you use tarot cards in your act.ผมได้ยินมาว่า คุณเล่นกลไพ่ทาโร่ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- How does the tarot card mix into it?แล้วไพ่ทาโรห์มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เนี่ย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'll see what I can dig up on this tarot card.ฉันจะไปดูสิว่า ไพ่ทาโร่ห์นั่นมันเกี่ยวอะไรบ้าง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You put a spell on those tarot cards.อะไรนะ ฉันไม่รู้ว่าพวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกัน Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
They said that I was using real magic, that I was casting spells on tarot cards.เขาบอกว่า ฉันใช้เวทมนต์ของจริง ร่ายคาถาใส่ไพ่ทาโร่ท์ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
No herbs, no candles and no tarot cards.มันก็แค่พวกเวทมนต์สมัยโบราณ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Ms. Harmonia, I really don't need a tarot card reading right now.คุณฮาร์โมเนีย ผมไม่ต้องการจริงๆ การดูไพ่ในตอนนี้ Harbingers in a Fountain (2009)
This is actual evidence, Angela, not some mumbo jumbo from a deck of tarot cards.นี่คือหลักฐานที่แท้จริง นะแองเจินลา ไม่ใช่เวทมนตร์จาก โต๊ะไพ่ทาโร่ Harbingers in a Fountain (2009)
A personal trainer who also read tarot cards,ครูฝึกบุคคลิก คนที่เอาแต่อ่านไพ่ทาโร่ Enough About Eve (2009)
He started collecting tarots and Ouijas. Gateway stuff.เขาเริ่มสะสมไพ่ทาร็อท กับผีถ้วยแก้ว แบบที่ใช้เชื่อมต่ออะไรเนี่ย Fright Night (2011)
Uh, your tarot card?คัปเปอร์ทิโน: ไพ่ทาโร่ห์นั่น That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
You do tarot readings here?คุณทำนายไพ่ทาโร่ท์ที่นี่เหรอ That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
It's a little weird-- using a tarot card as a coupon.มันค่อนข้างแปลกนะ ใช้ไพ่ทาโร่ท์เป็นคูปอง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Either of you recognize those tarot cards?คุณ 2 คน จำไพ่ทาโร่ท์นี้ได้ไหม Let's Kill Bridget (2012)
Th-the tarot cards are, what...?ไพ่ทาโร่นี่ เป็นอะไร Let's Kill Bridget (2012)
That's funny, he was carrying a tarot card from your dry cleaners.ตลกนะ เขาพก ไพ่ทาโร่ห์ จากร้านซักแห้งของคุณ If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
You have tarot cards?คุณมีไพ่ทาโร่ไหม? Red Dawn (2012)
- Tarot cards?- ไพ่ทาโร่ไง? Red Dawn (2012)
Now, normally, I would use Tarot cards for this.โดยปกติแล้วผมจะใช้ไพ่ทาโร่ Red Dawn (2012)
What are you doing up? Tarot cards like to be read in the middle of the night, and I need them to cooperate.ตื่นขึ้นมาทำอะไรคะ? ไพ่ทาโร่มันจะแม่นมาก ถ้าดูตอนกลางดึกน่ะ Today I Am a Witch (2013)
Tarot is not like Ouija, Freya. You can't just ask it questions.ไพ่ทาโร่ไม่เหมือนกับการเล่นผีถ้วยแก้วนะเฟรย่า หลานไม่สามารถที่จะถามคำถามกับมันได้ Unburied (2013)
It's a metaphor, Ingrid. Tarot cards are tricky that way.มันก็แค่การอุปมาน่ะ อินกริด ไพ่ทาโร่ถนัดด้านมีเล่ห์เลี่ยมอยู่แล้ว Snake Eyes (2013)
The tarot said the shifter wasn't powerful enough to come at us directly.ไพ่ทาโร่บอกว่ามารจำแลงไม่มี พลังมากพอที่จะมาหาเราโดยตรง A Parching Imbued (2013)
He's my soul mate. We are destined. Come on, you read my tarot.เขาเป็นเนื้อคู่ของหนู เราถูกกำหนดมา ไม่เอาน่า แม่อ่านไพ่ของหนูแล้ว A Parching Imbued (2013)
The tarot said he might be, but he could also be the trickster, your destroyer.ไพ่ทาโร่บอกเขาอาจจะเป็น แต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ทำลายหลานก็ได้ A Parching Imbued (2013)
Did Mom tell you about the tarot?แม่ได้บอกพ่อเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ท์ไหมคะ? Oh, What a World! (2013)
Disguising himself as someone I used to love, trying to destroy me, just like the Tarot card said.เขาอาจจะปลอมตัวเป็นคนที่ หนูเคยรัก พยายามที่จะทำลายหนู เหมือนที่ไพ่ทาโรต์บอก Oh, What a World! (2013)
- Can you just get the tarot cards now, please?ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถตอบแทนคุณได้ A Moveable Beast (2014)
Don't you use tarot cards or a crystal ball or something?นี่คุณไม่ต้องใช้ ไพ่ทาโร่หรือพวกลูกบอลแก้วเหรอคะ Before We Go (2014)
I can throw in a quick tarot reading as part of the price.ฉันอ่านไพ่ทาโรต์ให้เป็นส่วนหนึ่ง ของราคาค่าบริการก็ได้นะ Smell the Weakness (2017)
Tarot reading?อ่านไพ่ทาโรต์เหรอ Smell the Weakness (2017)
The beltway shooters left a tarot card at one of their crime scenes.ลูกสาวฉันแค่ 6 ขวบ L.D.S.K. (2005)
Along with a quote on a tarot card.วางไว้กับคำอ้างอิงจากไพ่ทารอท Captivity (2007)
Poetry on tarot cards. In English, in Greek.กวี บน ไพ่ ทาร้อท \ ภาษาอังกฤษ กรีก Captivity (2007)
Fortunes, minds, palms, tarot cards, tea leaves, horoscopes, crystal ball.Und in Gedanken, Händen, Tarotkarten, Kaffeesatz, Horoskopen und Kristallkugeln. The Pearls (1981)
Perhaps you've heard of me. Tarot, séances.Ich lege Tarotkarten und mache Séancen. High Flying Steele (1984)
Aw, tarot cards.Oh, Tarotkarten. Under the Cherry Moon (1986)
He's dying to tell you all about yourselves with these beautiful tarot cards you gave me, Mrs. Wellington.Er kann es kaum erwarten, euch alles über euch anhand der wunderbaren Tarotkarten zu erzählen, die Mrs. Wellington mir gab. Under the Cherry Moon (1986)
Make no mistake, ladies and gentlemen. Used properly, the tarot can tell us much about the future.Täuschen Sie sich nicht, von einem Eingeweihten benutzt, können uns die Tarotkarten manches über unsere Zukunft erzählen. Hellowe'en (1987)
Tarot cards, astrology, fortune cookies.Tarotkarten, Astrologie, Wahrsagerei. The Poison Pen (1987)
She was into Tarot cards before she could read.Als Kind legte sie Tarot-Karten, bevor sie lesen konnte. Angel Heart (1987)
My real name's Poindexter, but Ruby's hung up on them tarot cards.Mein Name ist Poindexter, aber Ruby hat's mit diesen blöden Tarot-Karten. The People Under the Stairs (1991)
And king of the tarots who came all the way from southern Wisconsin:Und der König der Tarotkarten... der den ganzen Weg vom südlichen Wisconsin gekommen ist... Psychic Avengers (1992)
Indeed, the psychological and genetic field I come from marks my whole life.- Beim Tarotlegen für andere Leute. Das war keine intellektuelle Leistung, das kam nach und nach. Auf der Suche danach, woher die Probleme der Leute kamen. The Jodorowsky Constellation (1994)
Havez is gonna stay with Bruckman while we go to a tarot reader around the corner.Havez bleibt bei Bruckman, während wir zu einem Tarotkartenleser um die Ecke gehen. Clyde Bruckman's Final Repose (1995)
They're not tarot cards.Das sind keine Tarotkarten. Cube (1997)
Tea leaves, tarot cards, crystal balls, what?Kaffeesatz, Tarotkarten, Kristallkugel? Was? Dead Man Dating (1998)
Astaroth!Astaroth! La damnation de Faust (1999)
Astaroth!Astaroth! La damnation de Faust (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพ่ทาโรต์ [n. exp.] (phai thārō) EN: tarot cards   
ไพ่ยิปซี[n. exp.] (phai yipsī) EN: tarot cards   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAROT    T AE2 R OW1
TAROTS    T AE2 R OW1 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarock {n}tarot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タロット[, tarotto] (n) tarot [Add to Longdo]
タロットカード[, tarottoka-do] (n) tarot; tarot card [Add to Longdo]
愚者[ぐしゃ, gusha] (n) (1) fool; nitwit; (2) The Fool (Tarot card) [Add to Longdo]
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]
女祭司[おんなさいし;じょさいし, onnasaishi ; josaishi] (n) (esp. in tarot cards) (See 女性祭司) priestess [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top