Search result for

tantes

(759 entries)
(0.5416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tantes-, *tantes*, tante
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tantes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tantes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutant[ADJ] ซึ่งเปลี่ยนแปลง
mutant[N] สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะต่างจากพ่อแม่, Syn. freak
nutant[ADJ] หย่อน, See also: ห้อย
octant[N] รูปทรงสามมิติซึ่งมีแปดด้าน
blatant[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous
distant[ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
instant[ADJ] รีบด่วน, See also: ทันที, ฉับพลัน
sextant[N] เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
tantrum[N] การมีอารมณ์เกรี้ยวกราด, See also: การโมโหโทโส, การโกรธเคืองอย่างรุนแรง
constant[ADJ] ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Syn. continual, persistant
constant[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, unchanging
debutant[N] หญิงสาวที่เริ่มออกงานสังคมครั้งแรก (อาทิ ออกงานลีลาศหรือราตรีสโมสร)
dilatant[ADJ] ซึ่งขยายออกได้, See also: ซึ่งแผ่ออก
habitant[N] ผู้อาศัย, See also: ผู้พำนัก
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
irritant[ADJ] ซึ่งทำให้ระคายเคือง, See also: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritant[N] สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน, See also: สิ่งรบกวน
militant[ADJ] พร้อมที่จะต่อสู้, See also: พร้อมที่จะสู้รบ, กระฉับกระเฉง
militant[ADJ] เกี่ยวกับการทำสงคราม, Syn. bellicose, combative, Ant. dovish, peaceable
reactant[N] ผู้ตอบสนอง
tantalum[N] แทนทาลัม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีเทาฟ้าใช้เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
visitant[N] ผู้มาเยือน, See also: แขกผู้มาเยือน (โดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติ), Syn. visitor, guest
visitant[N] นกต่างถิ่น, See also: นกที่อพยพมากจากที่อื่น
visitant[N] สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี วิญญาณ, Syn. spirit
visitant[ADJ] ที่มาเยี่ยม, Syn. visiting
acceptant[ADJ] เต็มใจรับ, Syn. receptive
annuitant[N] ผู้ได้รับรายได้ (โดยเฉพาะเป็นรายปี)
assistant[ADJ] ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
assistant[N] ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper
combatant[N] คนที่เถียงกัน, See also: คนที่โต้แย้งกัน
combatant[ADJ] ที่พร้อมต่อสู้, See also: ชอบต่อสู้, Syn. combative, pugnacious, belligerent
combatant[N] นักรบ, See also: นักสู้, ผู้ต่อสู้, Syn. belligerent, warrior, serviceman, servicewoman, fighter, soldier, gladiator
distantly[ADV] อย่างห่างไกล, Syn. faraway
distantly[ADV] อย่างห่างเหิน, Syn. remote
important[ADJ] สำคัญ, Syn. considerable, significant
instantly[ADV] โดยทันที, See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
pollutant[N] สารพิษ, See also: ของเสีย, Syn. impurity
pollutant[N] สิ่งที่ทำให้สกปรก
reluctant[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ฝืนใจ, Syn. disinclined, unwilling, Ant. eager, ready
reluctant[ADJ] ต่อต้าน (คำโบราณ), See also: คัดค้าน, Syn. protesting, resisting
resistant[ADJ] ซึ่งต่อต้าน, See also: ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งคัดค้าน, Syn. defiant, unyielding
resultant[N] ซึ่งเป็นผลจาก, Syn. derivable
tantalize[VT] ยั่วเย้า, See also: เย้าแหย่, ทำให้อยาก (แต่ไม่ได้ตามต้องการ), ทำให้น้ำลายไหล, Syn. taunt, tempt, Ant. satisfy
accountant[N] นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
coadjutant[N] ที่ช่วยเหลือ, Syn. cooperating
coadjutant[N] ผู้ช่วย, Syn. assistant, helper, coadjutor
consultant[N] ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. adviser, advisor
contestant[N] ผู้แข่งขัน, See also: ผู้เข้าประกวด
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate
hesitantly[ADV] อย่างลังเล, See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน, Syn. indecisively, irresolutely, reluctantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n.
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
annuitant(อะนุ' อิเทินทฺ) n. ผู้ได้รับเงินรายปี
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม,ห้าว,ชัดเจน,โออวด,บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive ###A. subtle
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
circumstantialadj. ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,ไม่สำคัญ,บังเอิญ,เป็นรอง,ละเอียด,โดยเฉพาะ,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
combatant(คัมแบท'เทินทฺ) n. ผู้ต่อสู้,ผู้ทำการรบ,ทหาร. adj. ซึ่งต่อสู้,เกี่ยวกับการรบ
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน,คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent)
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
consubstantial(คอนซับสแทน'เชิล) adj. เกี่ยวกับร่างเดียวกัน,
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
crepitant(เครพ'พิทันทฺ) adj. ซึ่งมีเสียงแตก
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante
dilatant(ดิแลท'เทินทฺ) adj. ซึ่งขยายออก,ซึ่งพอกออก., See also: dilatancy n. ดูdilatant
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
disinfectant(ดิสอินเฟค'เทินทฺ) n. ยาฆ่าเชื้อโรค. -adj. ใช้ฆ่าเชื้อ, Syn. antiseptic
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.
expectant(อิคซฺเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งคาดหมายไว้,มีครรภ์ n. คนที่เฝ้าคอย,ผู้คาดหวัง.
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก
habitant(แฮบ'บิทันทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้พำนัก
hesitant(เฮช'ซิเทินทฺ) adj. ลังเลใจ S. hesitating,
important(อิมพอร์' เทินทฺ) adj. สำคัญ, มีความหมาย, เด่น, โอหัง, ยะโส, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก, มีฐานะสูง, ใหญ่โต, มากมาย., See also: importantly adv., Syn. subtantial, serious
incogitant(อินคอจ' จิเทินทฺ) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate)
ingestant(อินเจส'เทินทฺ) n. สิ่งที่ถูกนำเข้าไปในร่างกาย,สารที่รับประทาน
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instant replayการถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันที
instantaneous(อินสทันเท'เนียส) adj. ทันทีทันใด,ฉับพลัน., See also: instantaneity n., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
insubstantial(อินซับสแทน'เชิล) adj. ไม่มาก,เล็กน้อย,ไม่จริง., See also: insubstantiality n., Syn. slight ###A. real
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
mutant(มิว'เทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง n. สิ่งมีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการmutation (ดู)
numerical constantค่าคงที่ตัวเลขหมายถึง ตัวเลขที่ประกอบด้วยเลข 0 - 9 โดยปกติเราแบ่งค่าตัวเลขเป็นค่าคงที่จำนวนเต็ม และค่าคงที่ทศนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
accountant(n) นักบัญชี,สมุหบัญชี
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
assistant(n) ผู้ช่วย
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส,ตามสถานการณ์,ตามสภาพแวดล้อม,กล่าวโดยละเอียด
combatant(adj) เกี่ยวกับการรบ,เกี่ยวกับการต่อสู้
combatant(n) ทหาร,ผู้ทำการรบ
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว
disinfectant(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
inhabitant(n) ประชากร,พลเมือง,ชาวบ้าน,ผู้อาศัย
instant(adj) ด่วน,ปัจจุบัน,ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจเดียว,ชั่วพริบตา
instant(adv) ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantaneous(adj) ชั่วขณะ,ในพริบตาเดียว,ทันทีทันใด,ฉับพลัน
instantly(adv) ทันทีทันใด,ชั่วอึดใจ,บัดดล,ทันใดนั้น
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritant(n) สิ่งที่ทำให้โกรธ,สิ่งที่ทำให้คัน,สิ่งรบกวน,สิ่งกระตุ้น
militant(adj) ที่ต่อสู้กัน,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,ที่แข็งข้อ
militant(n) ผู้ต่อสู้กัน,ผู้ทำสงคราม
noncombatant(adj) ไม่เกี่ยวกับการรบ
noncombatant(n) พลเรือน
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
resultant(n) ผลลัพธ์
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่
substantiate(vt) ยืนยัน,พิสูจน์
substantive(adj) แท้จริง,เป็นจริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,สำคัญ
substantive(n) คำนาม
tantalize(vt) ล่อ,ทำให้น้ำลายไหล,ยั่วเย้า
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือง
transubstantiation(n) การเปลี่ยนสภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pluriresistantทนทานหลายด้าน, ดื้อยาหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralytic strabismus; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pollutantสารมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, substantiveกฎหมายสารบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, substantiveกฎหมายสารบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radioresistant-ต้านรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rebus sic stantibus (L.)หลักที่ว่าพันธกรณีตามสนธิสัญญายังคงอยู่เมื่อสถานการณ์ยังคงเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactantตัวโต้, สารร่วมปฏิกิริยา, ตัวทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regurgitant๑. -ทวน, -สวนกลับ๒. -ขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, substantiveสิทธิพื้นฐาน, สิทธิที่เป็นสาระสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supernatant๑. -ลอยข้างบน, -อยู่บนผิว๒. ส่วนลอย, ส่วนเหนือตะกอน [มีความหมายเหมือนกับ supernate] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shop assistantพนักงานร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantial damagesค่าเสียหายที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar constantค่าคงตัวแสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
symptom, concomitantอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substantial evidenceพยานหลักฐานสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantive lawกฎหมายสารบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
substantive lawกฎหมายสารบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantive offenceความผิดสำเร็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substantive rightสิทธิพื้นฐาน, สิทธิที่เป็นสาระสำคัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
substantive rightsสิทธิพื้นฐาน, สิทธิที่เป็นสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strabismus, muscular; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, noncomitant; strabismus, incomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonconcomitant; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, nonparalytic; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscularตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, paralytic; strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitantตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, concomitant; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, constantตาเหล่ตลอด [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, absolute] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, incomitant; strabismus, noncomitant; strabismus, nonconcomitant; strabismus, paralyticตาเหล่เหตุอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
octantอัฐภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attractantสิ่งล่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
annuitantผู้รับเงินรายปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative assistantผู้ช่วยผู้บริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitrary constantตัวคงค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mutantสายพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mutant๑. สายพันธุ์กลาย๒. ผลจากการกลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
muscular strabismus; strabismus, comitant; strabismus, concomitant; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comitant strabismus; strabismus, concomitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instant messagingเมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความทันที [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heat resistant alloyโลหะผสมทนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosurfactantsสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disinfection and disinfectantsการทำลายเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earthquake resistant designการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Mutant varietyพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง
[นิวเคลียร์]
Mutant cultivarพืชพันธุ์กลาย, พืชพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการใช้รังสีหรือสารเคมีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ เป็นที่ยอมรับและมีการปลูกอย่างกว้างขวาง [นิวเคลียร์]
Mutant frequencyความถี่พันธุ์กลาย, สัดส่วนของพันธุ์กลายในประชากรแต่ละกลุ่ม [นิวเคลียร์]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Tantalumแทนทาลัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Accountantsนักบัญชี [TU Subject Heading]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย
สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Agricultural consultantsที่ปรึกษาทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Art, Tantricศิลปะตันตระ [TU Subject Heading]
Art, Tantric-Buddhistศิลปะพุทธศาสนาลัทธิตันตระ [TU Subject Heading]
Beauty contestantsนางงาม [TU Subject Heading]
Business consultantsที่ปรึกษาทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Combatants and noncombatants (International law)ผู้ทำการรบและผู้ไม่ได้ทำการรบ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Consultantsที่ปรึกษา [TU Subject Heading]
Dental assistantsผู้ช่วยทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Disinfection and disinfectantsการทำลายเชื้อและสารทำลายเชื้อ [TU Subject Heading]
Earthquake resistant designการออกแบบการต้านแรงแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Educational consultantsที่ปรึกษาทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Energy consultantsที่ปรึกษาทางพลังงาน [TU Subject Heading]
Government consultantsที่ปรึกษาของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Graduate teaching assistantsบัณฑิตผู้ช่วยสอน [TU Subject Heading]
Hair growth stimutantsยาปลูกผม [TU Subject Heading]
Industrial relations consultantsที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Instant coffeeกาแฟสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Legal consultantsที่ปรึกษาทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Persistent pollutantsสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [TU Subject Heading]
Phaulkon, Constant, ca. 1648-1688วิชาเยนทร์, เจ้าพระยา, ประมาณ 2191-2231 [TU Subject Heading]
Pollutants : Environmental pollutantsสารมลพิษ [TU Subject Heading]
Protestant churchesนิกายโปรเตสแตนต์ [TU Subject Heading]
Protestantsโปรเตสแตนท์ [TU Subject Heading]
Public relations consultantsที่ปรึกษาทางการประชาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Rebus sic stantibus clauseการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมูลเหตุในสัญญา [TU Subject Heading]
Tantaliteแทนทาไลต์ [TU Subject Heading]
Tantalumแทนทาลัม [TU Subject Heading]
Tantalum industryอุตสาหกรรมแทนทาลัม [TU Subject Heading]
Tantric Buddhismพุทธศาสนาตันตระ [TU Subject Heading]
Tantrismลัทธิตันตระ [TU Subject Heading]
Teachers' assistantsครูช่วยสอน [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยา [TU Subject Heading]
Umatanteejatakaอุมมาทันตีชาดก [TU Subject Heading]
Wind resistant designการออกแบบการต้านแรงลม [TU Subject Heading]
Columbite-Tantalite โคลัมไบต์-แทนทาไลต์
แหล่ง - พบอยู่ในแหล่งแร่ดีบุก ในจังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ชุมพร กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานีและเชียงใหม่ ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัมซึ่งเป็นธาตุหายาก โลหะโคลัมเบียมใช้เป็นตัวเพิ่มเข้าไปในการผลิตเหล็กกล้า เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำผนังกั้นชั้นหนึ่งในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู สำหรับโลหะแทนทาลัม นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ [สิ่งแวดล้อม]
Gaseous Pollutants, Control of การควบคุมมลพิษแก๊ส
การควบคุมปริมาณสารมลพิษจากแก๊ส โดยมีวิธีควบคุม 3 วิธี คือ 1) Threshold Limiting Value, TLV ค่าความเข้มข้นสูงสุดในเวลา 8 ชม. ของมลพิษในอากาศที่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถรับได้ทุกวันโดยไม่เป็น อันตราย 2) Three Minute Mean Concentration, TMMC ค่าความเข้มข้นสูงสุดเฉลี่ยของมลพิษที่ยอมให้มีได้ภายใน 10 นาที ภายใต้สภาวะอากาศที่เป็นพิษร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 10) Emission Standard มาตรฐานการปล่อยแก๊สมลพิษ มารตฐานของสารมลพิษที่อนุญาตให้ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Acting Subbieutant (n UK ) ว่าที่ร้อยตรี
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
constant (adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์
See also: S. constantly,
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
Consular Assistant (n ) ผู้ช่วยกงสุล
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
instant noodle (n) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2
prospectant (adj ) พยานแวดล้อม
senior consular program assistant (n phrase ) ผู้ช่วยกงสุลอาวุโสฝ่ายแผนงาน
shatter resistant (vt ) ทนต่อการแตก เช่น Plastic bottle is shatter resistant
supernatant (n adj) ส่วนลอย, ส่วนเหนือตะกอน, ลอยข้างบน, อยู่บนผิว
See also: S. supernate,
tantalite[แทนทาไลต์] (n ) แร่แทนทาไลต์ (สินแร่ของธาตุแทนทาลัม มักพบคู่กับแร่ Columbite)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lily.- Tante Lily? Herman's Child Psychology (1965)
Aunt Nina?Tante Nina? Unleashed (2003)
Help!Da kommt Ihre Tante! Silver Hawk (2004)
Aunt Lara.Tante Lara. Blue (2007)
Auntie!Tante! Open City (2008)
Auntie?Tante? Miral (2010)
His teedie?Sein Tantchen? Slip Away (2011)
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
To show me why this is so important to her. Uh-huh.เธออยากให้เห็นว่างานสำคัญต่อเธอแค่ไหน/ อะห่ะ New Haven Can Wait (2008)
I just think school's too important.พ่อคิดว่าการเรียนมันสำคัญที่สุดน่ะ New Haven Can Wait (2008)
It was such fun. Don't you mean you and constantineมันสนุกมากก / ไม่ใช่แค่แม่กับเด็กแม่เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
Were more important than her children.สำคัญมากกว่าลูกๆของเธอ Chuck in Real Life (2008)
You have to decide what's most important to you--เธอควรจะตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
That if I am in that meeting and meet someone importantว่าถ้าฉันได้ไปเจอคนใหญ่คนโตเมื่อไร Pret-a-Poor-J (2008)
Sometimes the most important thing to knowบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ควรจะรู้ Pret-a-Poor-J (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
It's important.มันสำคัญมากนะ There Might be Blood (2008)
One of the most important things that Lex taught meis you can't afford to live in the past.อย่าได้หลงตัวเองไป หนึ่งในหลายๆอย่างที่เล็กซ์ได้สอนฉันก็คือ อย่าได้ยึ Committed (2008)
I don't know. He was talking about how important it is toเขาพูดถึงความสัมพันว่ายังไง? Committed (2008)
Why is this thing so important?ทำไมมันถึงได้สำคัญนักหนา? Dead Space: Downfall (2008)
Things that aren't important And things you wish weren't important.สิ่งที่ดูไม่สำคัญ และสิ่งที่คุณอยากจะให้ไม่สำคัญ Not Cancer (2008)
You know, friends are important.เพื่อนสำคัญมาก Not Cancer (2008)
It's not like I've lied to her about anything important.มันไม่เหมือนกันในเวลา\ ที่โกหกในเรื่องที่สำคัญ ผมเป็น.. Adverse Events (2008)
More important than any personal relationship.ทั้งหมดสำคัญกว่าความสัมพันธุ์ส่วนตัวทั้งหมด Birthmarks (2008)
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง Lucky Thirteen (2008)
This is why we left House's team to avoid this constant flood of pure craziness.นี่คือเหตุผลที่เราออกจากทีมของเฮาส์ เพื่อไม่ให้เรื่องบ้าล้วนๆ ไหลทับตัวเรา The Itch (2008)
But you know who else I let down, pretty much everyone who's important to me.แต่คุณรู้จักใคร ที่ฉันทำให้แย่บ้าง คนส่วนมากสำคัญสำหรับฉัน The Itch (2008)
But she's beautiful, smart, funny, and most important, she can stand you.แต่เธอสวย ฉลาด และสนุกสนาน และที่สำคัญที่สุด เธอยืนข้างคุณ The Itch (2008)
{\pos(194,215)}Her assistant flipped out.ผู้ช่วยของเธอป่วย Dying Changes Everything (2008)
House has more important things to do.เฮาส์มีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำ Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}Her job keeps her constantly on the road, probably living offงานของเธอทำให้เธออยู่บนถนนตลอด บางทีประทังชีวิต Dying Changes Everything (2008)
- Actually, he's about to thrust a tanto into the belly of his career.ที่จริงแล้ว เขาประมาณว่ากำลังทำฮาราคีรีอาชีพตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Very important cargo.สินค้าที่สำคัญมาก Pilot (2008)
# Because I don't feel resistant ## Because I don't feel resistantPilot (2008)
To consider friends..... To consider the one you like.... But never able to see what is really important...เพื่อที่พิจารณาเพื่อน เพื่อที่จะพิจารณาคนที่ชอบ แต่ก็ไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้วอะไรที่สำคัญ Akai ito (2008)
This time of ours is really important to me.เวลาของเราสองคนสำคัญมากสำหรับฉันนะ Akai ito (2008)
my dad and mom were constantly squabbling.หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของฉัน ก็เริ่มทะเลาะกัน Akai ito (2008)
To consider friends..... To consider the one you like.... But never able to see what is really important...เพื่อที่จะมีเพื่อน /N เพื่อที่จะมีคนที่ชอบ /N เราไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัฐจริงๆ Akai ito (2008)
This is an important meeting, Ahsoka.นี่คือการประชุมครั้งสำคัญ อโศกา Rising Malevolence (2008)
Fortunately I have more important things to deal with...ข้ามีบางอย่างที่สำคัญจะตกลงกับ... The Labyrinth of Gedref (2008)
It is more important that you live.ท่านจำเป็นต้องมีชีวิตรอด The Labyrinth of Gedref (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
- And one of the most important.- และสิ่งที่สำคัญที่สุด Destroy Malevolence (2008)
And one of the most important.แล้วก็สำคัญที่สุดด้วย Rookies (2008)
What was in them that's so important?มีอะไรสำคัญนักหนา? And How Does That Make You Kill? (2008)
Your life is destined for important things.เมอร์ลิน, ฟ้ากำหนดให้เธอต้องทำงานสำคัญนะ The Mark of Nimueh (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Uncle Ono, you are very important to me.ท่านลุงโอโน่มีความสำคัญต่อข้ามาก Bombad Jedi (2008)
Rodia is very important to the Republic, and of course I'd come to help you.โรเดียนั้นสำคัญมากต่อสาธารณรัฐ ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงได้มาช่วยท่าน Bombad Jedi (2008)
Far too often, we forget that our most important allies are not always the most powerful.บ่อยครั้ง ที่เรามักจะหลงลืมไปว่า พันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเรานั้น ไม่ใช่พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไป Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tantIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
tantHis mother is constantly complaining about it.
tantHer constant complaining speech irritated me.
tantThe chief engineer did research hand in hand with his assistant.
tantAn important post was given Tom.
tantIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
tantThe accountant was blamed for the mistake.
tantAn important function of a policeman is to catch a thief.
tantShe was reluctant to reveal her secret.
tantThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
tantHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
tantThey are constantly trying to outdo each other.
tantThis is important enough for separate treatment.
tantHis wife nags him constantly.
tantIt is very important to be careful not to forget them when you leave.
tantThe moon is distant from the earth.
tantHis present assistant is Miss Nokami.
tantHonesty was the most important factor in his success.
tantThe Milky Way is a vast belt of distant stars, each star a sun like our one.
tantIt is most important to emphasize that none of these processes is conscious.
tantThe police got an important piece of information from him.
tantIt is important for everything to be ready by Monday.
tantNow, this is really important.
tantDistant things look blurred.
tantI am constantly amazed at the energy of my grandparents.
tantIn labor negotiation union leaders play an important role.
tantThe important thing is not to win but to take part.
tantWatching television changes the role of the fans by making their participation more passive and distant.
tantHello, is the accountant there, please?
tantIt is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.
tantI don't know how to satisfy his need for constant attention.
tantYou shouldn't rely on others. It's important to want to help yourself.
tantThey are important matters.
tantIt goes without saying that health is important.
tantThis is the most important matter of all.
tantThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
tantThey were constantly quarreling.
tantClearly, this is the most important point.
tantWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
tantHow to live is an important question to young people.
tantThe important thing is whether you do your best or not.
tantIt is important for you to learn a foreign language.
tantHe played an important part in the enterprise.
tantI am constantly forgetting people's names.
tantWhat is important is not what you do but the way you do it.
tantHe pointed out how important it is to observe the law.
tantShe works as an assistant to the manager.
tantIt is very important to think for yourself and to study.
tantIt is important to drive carefully.
tantFather spoke about how important school will be for finding a job when I am older.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าลุ้น[V] wait expectantly, Example: เมื่อดูตามญัตติที่อภิปรายก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ไม่น้อยว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลสมคำโวแค่ไหน
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
มั่นคงถาวร[V] last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai definition: อยู่ได้นาน
รายใหญ่[ADJ] major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
คู่เอก[N] important match, See also: important fight, Example: เขาแทบไม่เคยพลาดการแข่งขันนัดสำคัญๆ โดยเฉพาะการชกมวยคู่เอก, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งขันที่เด่นที่สุด, โดยปริยายหมายถึงคู่ยอดนิยมมาพบกันในการแข่งขันวันนั้น
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ตัวเล็ก[N] low-ranking official, See also: unimportant official, Example: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ
เรื่องใหญ่[N] important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count unit: เรื่อง
ป.[N] assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
ผช.[N] assistant, Syn. ผู้ช่วย
ผศ.[N] professor assistant, Syn. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วีไอพี[N] very important person, See also: VIP, Syn. บุคคลสำคัญ
พนักงานขาย[N] customer assistant
เอกสารสำคัญ[N] important document, Example: ห้องนี้เป็นห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของสมาชิก มูลนิธิโนเบล, Count unit: ชิ้น, Thai definition: หนังสือที่เป็นหลักฐานสำคัญ
มีความสำคัญ[V] be significant, See also: be important, Syn. มีความหมาย, Ant. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย, Example: ปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์มีความสำคัญกับมนุษย์มากขึ้น
สมุห์บัญชี[N] accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สำคัญ[V] important, Syn. เด่น, ยิ่งใหญ่
สำเร็จรูป[ADJ] instant
ข้อสำคัญ[N] important aspect, See also: important factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม, Thai definition: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ปัจจัยสำคัญ[N] important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
อย่างถาวร[ADV] permanently, See also: stably, enduringly, constantly, Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน, Ant. ชั่วคราว, Example: คนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร
นำลิ่ว[ADV] distantly, See also: remotely, Syn. นำโด่ง, Example: พ่อเดินนำลิ่วไปไกลจนพวกเราเดินตามไม่ทัน, Thai definition: ล่วงหน้าไปไกล
จุดหลัก[N] main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
แบ่งรับแบ่งสู้[ADV] hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รายย่อย[ADJ] minor, See also: less important, Example: ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai definition: เกี่ยวกับรายที่มีความสำคัญน้อย
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
ศาสนาคริสต์[N] Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
สมุหบัญชี[N] chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
สลักสำคัญ[V] be important, See also: be significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: ถ้าใครมาว่าจ้างครูทำอะไรที่ไม่สู้สลักสำคัญและง่ายๆ ครูก็ให้ศิษย์เป็นผู้ทำ และให้รางวัลบ้างตามสมควร
สลักสำคัญ[ADJ] important, See also: significant, Syn. สำคัญมาก, สำคัญยิ่ง, Example: การเตรียมในระยะก่อนตั้งครรภ์ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเตรียม
สำเร็จรูป[ADJ] readymade, See also: prefabricated, instant, Example: ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป, Thai definition: ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เรื่องสำคัญ[N] important matter, See also: significant matter, serious matter, Example: เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสนใจพัฒนากัน, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจหรือสนใจเป็นพิเศษ
ลูกมือ[N] assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เล็กน้อย[ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ไว้ตัว[ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
สำคัญ[V] be important, See also: be insignificant, be crucial, be vital, be serious, be noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถคิดกันเล่นๆ ไม่ให้ความจริงจัง, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำคัญ[ADJ] important, See also: insignificant, crucial, vital, serious, noteworthy, Ant. เล็กน้อย, Example: ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม, Thai definition: เป็นพิเศษกว่าธรรมดา
สำนึก[V] realize, See also: be penitent, be remorseful, be regretful, feel repentant, be apologetic, Syn. สำนึกผิด, รู้สึกผิด, Example: คนทำผิดแล้วสำนึกตน เป็นคนที่น่าให้อภัย, Thai definition: รู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไปอีก
หยิ่งยโส[V] be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์
หัวซุน[ADV] hastily, See also: precipitantly, Syn. หังซุกหัวซุน, Example: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: โงหัวไม่ขึ้น
เหินห่าง[V] become estranged, See also: become distant, Syn. ห่างเหิน, ห่าง, Ant. สนิทสนม, Example: สังคมสมัยใหม่ที่เน้นคุณค่าปัจเจกนิยมแยกสังคมออกเป็นส่วนๆ จนทำให้คนในสังคมเหินห่างจากกัน, Thai definition: ไม่สนิทสนมดังเก่า, ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่หรือติดต่อกันเหมือนเดิม
อย่างเป็นจริงเป็นจัง[ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
อหังการ[V] be self-important, See also: be self-righteous, be haughty, be arrogant, be proud and disdainful, Syn. โอหัง, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, Example: ขณะนี้สำนักพิมพ์รายใหญ่ๆ ออกอหังการเริ่มสยายปีกขอเป็นผู้กุมวงจรธุรกิจแบบเรียนอย่างเบ็ดเสร็จ
ทันทีทันควัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
แบ่งรับแบ่งสู้[adv.] (baengrap-baengsū) EN: hesitantly   
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon samkhan) EN: important person   FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชายชาว[n.] (chāichāo) FR: citoyen [m] ; habitant [m]
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ชำระเงินสด[v. exp.] (chamra ngoensot) EN: pay cash   FR: payer comptant ; payer cash
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวอีสาน[n. prop.] (Chāo Īsān) FR: habitant du Nord-est [m]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnmeūang) EN: native ; native inhabitant   FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.)
ชาผงสำเร็จรูป [n. exp.] (chā phong samretrūp) EN: instant tea   FR: thé instantané [m]
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous   FR: immédiat ; instantané ; simultané
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub   FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
ชื้น [adj.] (cheūn) EN: damp ; moist ; humid ; clammy   FR: humide ; moite ; suintant
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ชงทันที[adj.] (chong thanthī) FR: instantané ; soluble
ชนเสา[v. exp.] (chon sao) FR: heurter le montant (du but)
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant   FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment !   FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
เอกบุรุษ[n. exp.] (ēkkaburut) EN: great man ; great personnage   FR: personnage important [m] ; grand homme [m]
เอกสารสำคัญ [n. exp.] (ēkkasān samkhan) EN: important document   FR: document important [m]
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
ฟังก์ชันคงตัว[] (fangchan khongtūa) EN: constant function   FR: fonction constante [f]
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
หอบ[adj.] (høp) FR: haletant ; pantelant
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANT    T AE1 N T
STANT    S T AE1 N T
TANTON    T AE1 N T AH0 N
EXTANT    EH1 K S T AH0 N T
MUTANT    M Y UW1 T AH0 N T
STANTON    S T AE1 N T AH0 N
TANTRUM    T AE1 N T R AH0 M
MUTANTS    M Y UW1 T AH0 N T S
CONTANT    K AA1 N T AH0 N T
TANTRIC    T AE1 N T R IH0 K
INSTANT    IH1 N S T AH0 N T
COUTANT    K UW0 T AO1 N T
DISTANT    D IH1 S T AH0 N T
BLATANT    B L EY1 T AH0 N T
TOUTANT    T UW0 T AO1 N T
IRRITANT    IH1 R AH0 T AH0 N T
EXULTANT    IH0 G Z AH1 L T AH0 N T
TANTRUMS    T AE1 N T R AH0 M Z
TANTALUM    T AE1 N T AH0 L AH0 M
MILITANT    M IH1 L AH0 T AH0 N T
TANTALUS    T AE1 N T AH0 L AH0 S
ADJUTANT    AE1 JH AH0 T AH0 N T
TANTILLO    T AA0 N T IH1 L OW0
HESITANT    HH EH1 Z AH0 T AH0 N T
CONSTANT    K AA1 N S T AH0 N T
MONTANTE    M OW0 N T AA1 N T IY0
RESISTANT    R IY0 Z IH1 S T AH0 N T
INSTANTLY    IH1 N S T AH0 N T L IY0
LAFONTANT    L AA0 F AA1 N T AH0 N T
TANTALIZE    T AE1 N T AH0 L AY2 Z
EXPECTANT    IH0 K S P EH1 K T AH0 N T
POLLUTANT    P AH0 L UW1 T AH0 N T
DEBUTANTE    D EH1 B Y AH0 T AA2 N T
CONSTANTA    K AA0 N S T AA1 N T AH0
RESISTANT    R AH0 Z IH1 S T AH0 N T
RESULTANT    R IY0 Z AH1 L T AH0 N T
ASSISTANT    AH0 S IH1 S T AH0 N T
BLATANTLY    B L EY1 T AH0 N T L IY0
COMBATANT    K AH0 M B AE1 T AH0 N T
MILITANTS    M IH1 L AH0 T AH0 N T S
TANTALIZE    T AE1 N AH0 L AY2 Z
RELUCTANT    R AH0 L AH1 K T AH0 N T
CONSTANTS    K AA1 N S T AH0 N T S
IMPORTANT    IH2 M P AO1 R T AH0 N T
REPENTANT    R AH0 P EH1 N T AH0 N T
RELUCTANT    R IY0 L AH1 K T AH0 N T
IRRITANTS    IH1 R AH0 T AH0 N T S
ASSISTANTS    AH0 S IH1 S T AH0 N T S
COMBATANTS    K AH0 M B AE1 T AH0 N T S
CONSULTANT    K AH0 N S AH1 L T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extant    (j) (e1 k s t a1 n t)
blatant    (j) (b l ei1 t n t)
distant    (j) (d i1 s t @ n t)
instant    (n) (i1 n s t @ n t)
sextant    (n) (s e1 k s t @ n t)
tantrum    (n) (t a1 n t r @ m)
adjutant    (n) (a1 jh u t @ n t)
constant    (n) (k o1 n s t @ n t)
exultant    (j) (i1 g z uh1 l t @ n t)
hesitant    (j) (h e1 z i t @ n t)
instants    (n) (i1 n s t @ n t s)
irritant    (n) (i1 r i t @ n t)
militant    (n) (m i1 l i t @ n t)
sextants    (n) (s e1 k s t @ n t s)
tantrums    (n) (t a1 n t r @ m z)
visitant    (n) (v i1 z i t @ n t)
adjutants    (n) (a1 jh u t @ n t s)
annuitant    (n) (@1 n y uu1 i t @ n t)
assistant    (n) (@1 s i1 s t @ n t)
blatantly    (a) (b l ei1 t n t l ii)
combatant    (n) (k o1 m b @ t @ n t)
constants    (n) (k o1 n s t @ n t s)
debutante    (n) (d e1 b y uu t aa n t)
disputant    (n) (d i1 s p y uu1 t @ n t)
distantly    (a) (d i1 s t @ n t l ii)
executant    (n) (i1 g z e1 k y u t @ n t)
expectant    (j) (i1 k s p e1 k t @ n t)
important    (j) (i1 m p oo1 t n t)
instantly    (a) (i1 n s t @ n t l ii)
irritants    (n) (i1 r i t @ n t s)
militants    (n) (m i1 l i t @ n t s)
pollutant    (n) (p @1 l uu1 t @ n t)
reluctant    (j) (r i1 l uh1 k t @ n t)
repentant    (j) (r i1 p e1 n t @ n t)
resistant    (j) (r i1 z i1 s t @ n t)
resultant    (j) (r i1 s uh1 l t @ n t)
tantalize    (v) (t a1 n t @ l ai z)
visitants    (n) (v i1 z i t @ n t s)
Protestant    (n) (p r o1 t i s t @ n t)
accountant    (n) (@1 k au1 n t @ n t)
annuitants    (n) (@1 n y uu1 i t @ n t s)
assistants    (n) (@1 s i1 s t @ n t s)
combatants    (n) (k o1 m b @ t @ n t s)
constantly    (a) (k o1 n s t @ n t l ii)
consultant    (n) (k @1 n s uh1 l t @ n t)
contestant    (n) (k @1 n t e1 s t @ n t)
d_ebutante    (n) (d e1 b y uu t aa n t)
debutantes    (n) (d e1 b y uu t aa n t s)
dilettante    (n) (d i2 l i t a1 n t ii)
dilettanti    (n) (d i2 l i t a1 n t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遠い[とおい, tooi] Thai: ระยะห่างหรือนาน English: distant

German-Thai: Longdo Dictionary
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingkonstante {f}decay constant [Add to Longdo]
Abklingzeitkonstante {f}damping time constant [Add to Longdo]
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp [Add to Longdo]
Adresskonstante {f}address constant [Add to Longdo]
Anwartschaftsrecht {n}expectant right [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}; Arzthelfer {m}; Notarzthelfer {m}doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Assistent {m}; Assistentin {f}; Mitarbeiter {m} | Assistenten {pl}; Mitarbeiter {pl}assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistentenstelle {f}assistantship [Am.] [Add to Longdo]
Assistentsarzt {m}; Assistenzarzt {m} | Assistentsärzte {pl}assistant doctor | assistant doctors [Add to Longdo]
Assistenz-Professor {m}; Assistenz-Professorin {f}assistant professor [Am.] [Add to Longdo]
Aufrührer {m}; Tumultant {m}rioter [Add to Longdo]
Augenblick {m}; Moment {m}instant [Add to Longdo]
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker {m}bank employee; bank assistant; banker [Add to Longdo]
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]
Begleitumstand {m}; Nebenumstand {m} | Begleitumstände {pl}; Nebenumstände {pl}concomitant; concomitant circumstance | concomitant circumstancea; concomitants [Add to Longdo]
Begründung {f}; Bekräftigung {f} | Begründungen {pl}; Bekräftigungen {pl}substantiation | substantiations [Add to Longdo]
Berater {m}; Beraterin {f} | Berater für Druckangelegenheitenconsultant | printing consultant [Add to Longdo]
Betriebsassistent {m}assistant to works manager [Add to Longdo]
Bewohner {m} | Bewohner {pl}inhabitant | inhabiters [Add to Longdo]
Bilanzbuchhalter {m}accountant [Add to Longdo]
Blitzesschnelle {f}instantaneousness [Add to Longdo]
Botschafter {m}; Repräsentant {m}ambassador [Add to Longdo]
Buchführer {m}; Buchhalter {m}accountant [Add to Longdo]
Buchhalter {m}accountant [Add to Longdo]
Buchmacher {m}turf accountant [Add to Longdo]
Buchprüfer {m}certified general accountant (CGA) [Add to Longdo]
Büßer {m}; Büßerin {f}; reuiger Sünder; reuige Sünderin {f}penitent; repentant [Add to Longdo]
Dämpfungskonstante {f}damping coefficient [Add to Longdo]
Debütant {m} | Debütanten {pl}debutant | debutants [Add to Longdo]
Debütantin {f} | Debütantinnen {pl}debutante | debutantes [Add to Longdo]
Desinfektionsmittel {n}disinfectant [Add to Longdo]
Dielektrizitätskonstante {f}dielectric constant; permittivity [Add to Longdo]
Dielektrizitätskonstante {f}capacitivity [Add to Longdo]
Dilettant {m} | Dilettanten {pl}dabbler | dabblers [Add to Longdo]
Dilettant {m}; Amateur {m} | Dilettanten {pl}; Amateure {pl}dilettante | dilettantes; dilettanti [Add to Longdo]
Dilettantismus {m}amateurishness [Add to Longdo]
Dilettantismus {m}dilettantism [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Disputant {m} | Disputanten {pl}debater | debaters [Add to Longdo]
Disputant {m} | Disputanten {pl}disputant | disputants [Add to Longdo]
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation [Add to Longdo]
Einkaufsassistent {m}assistant merchandiser [Add to Longdo]
Einspruchsbegründung {f}substantiation of opposition [Add to Longdo]
Einwohner {m}habitant [Add to Longdo]
Einwohner {m} | Einwohner {pl}inhabitant | inhabitants [Add to Longdo]
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population [Add to Longdo]
Erdbewohner {m}inhabitant of the earth [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Fachberater {m}technical adviser; consultant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant [Add to Longdo]
アシスタント(P);アスィスタント[, ashisutanto (P); asuisutanto] (n) assistant; (P) [Add to Longdo]
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object [Add to Longdo]
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director [Add to Longdo]
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser [Add to Longdo]
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アンタント[, antanto] (n) entente (fre [Add to Longdo]
イソジン[, isojin] (n) Isodine (iodine based disinfectant) [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] (n) {comp} instantiate [Add to Longdo]
インスタント[, insutanto] (adj-na,n) instant; (P) [Add to Longdo]
インスタントカメラ[, insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
インスタントコーヒー[, insutantoko-hi-] (n) instant coffee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, ] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, ㄧ ㄕㄨㄣˋ, ] one instant; very short time; the twinkle of an eye [Add to Longdo]
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent [Add to Longdo]
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, / ] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信) [Add to Longdo]
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length [Add to Longdo]
不断[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful [Add to Longdo]
不当紧[bù dāng jǐn, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄣˇ, / ] not important; of no consequence [Add to Longdo]
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but [Add to Longdo]
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant [Add to Longdo]
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, / ] fixed price; constant price [Add to Longdo]
不变资本[bù biàn zī běn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] constant capital [Add to Longdo]
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about [Add to Longdo]
不重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] unimportant [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
介电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] dielectric constant [Add to Longdo]
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, ] appointment to an important post [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner [Add to Longdo]
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant [Add to Longdo]
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] assistant [Add to Longdo]
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave [Add to Longdo]
充实[chōng shí, ㄔㄨㄥ ㄕˊ, / ] rich; substantial; enrich; substantiate [Add to Longdo]
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] residence (of sb rich or important); mansion [Add to Longdo]
切要[qiè yào, ㄑㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, ] essential; extremely important [Add to Longdo]
刺激剂[cì jī jì, ㄘˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ, / ] irritant agent [Add to Longdo]
刹那[chà nà, ㄔㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] an instant (Sanskrit: ksana); split second; the twinkling of an eye [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs [Add to Longdo]
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] deputy director; assistant head [Add to Longdo]
副手[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant [Add to Longdo]
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] deputy director; assistant manager [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] assistant (government) minister [Add to Longdo]
加尔文[Jiā ěr wén, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Calvin (1509-1564), French protestant reformer [Add to Longdo]
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant; helper [Add to Longdo]
助教[zhù jiào, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ, ] teaching assistant [Add to Longdo]
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough [Add to Longdo]
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, / ] assistant manager; to cooperate in managing [Add to Longdo]
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] assistant manager; steward [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly [Add to Longdo]
即时通讯[jí shí tōng xùn, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] Instant Messaging; IM [Add to Longdo]
原住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
固定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function [Add to Longdo]
終端抵抗[しゅうたんていこう, shuutanteikou] terminator [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
単体試験[たんたいしけん, tantaishiken] unit test [Add to Longdo]
単適合決定表[たんてきごうけっていひょう, tantekigouketteihyou] single-hit decision table [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
定数[ていすう, teisuu] constant, literal [Add to Longdo]
定数機能[ていすうきのう, teisuukinou] constant function [Add to Longdo]
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression [Add to Longdo]
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
等角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
表意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant [Add to Longdo]
複素定数[ふくそていすう, fukusoteisuu] complex constant [Add to Longdo]
名前付き定数[なまえつきていすう, namaetsukiteisuu] named constant [Add to Longdo]
有意瞬間[ゆういしゅんかん, yuuishunkan] significant instant [Add to Longdo]
一定[いってい, ittei] constant (adj-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伯母[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
印税[いんぜい, inzei] Tantieme [Add to Longdo]
叔母[しゅくぼ, shukubo] -Tante [Add to Longdo]
叔母[しゅくぼ, shukubo] -Tante [Add to Longdo]
名詞[めいし, meishi] Substantiv [Add to Longdo]
就職[しゅうしょく, shuushoku] Dienstantritt, Amtsantritt [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] Auftrag, Verantwortung, Aufsicht [Add to Longdo]
探偵[たんてい, tantei] Detektiv [Add to Longdo]
探偵小説[たんていしょうせつ, tanteishousetsu] Kriminalroman [Add to Longdo]
短刀[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
素人[しろうと, shirouto] Laie, Dilettant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top