ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tante

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tante-, *tante*
Possible hiragana form: たんて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debutante(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรกที่เป็นหญิง,หญิงที่เข้าสู่วงสังคมเป็นครั้งแรก, Syn. debutante
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti

English-Thai: Nontri Dictionary
debutante(n) หญิงที่เข้าสังคมครั้งแรก,การเปิดตัวหญิงสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
บุคคลสำคัญ[n. exp.] (bukkhon samkhan) EN: important person   FR: personne importante [f] ; personnage important [m]
ฟังก์ชันคงตัว[] (fangchan khongtūa) EN: constant function   FR: fonction constante [f]
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat yai) EN: major surgery   FR: intervention chirurgicale importante [f]
การปลุกจิตสำนึก[n. exp.] (kān pluk jitsamneuk) EN: agitprop   FR: agit-prop [f inv.] ; activité militante [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ค่าคง[n.] (khākhong) EN: constant   FR: constante [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tante {f} | Tanten {pl}aunt | aunts [Add to Longdo]
Tante-Emma-Laden {m} [ugs.]small corner shop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
サイバー探偵[サイバーたんてい, saiba-tantei] (n) cybersleuth [Add to Longdo]
ジレッタント[, jirettanto] (n) dilettante [Add to Longdo]
ディレッタンティズム[, deirettanteizumu] (n) dilettantism [Add to Longdo]
ディレッタント[, deirettanto] (n) dilettante [Add to Longdo]
デビュタント[, debyutanto] (n) debutante (fre [Add to Longdo]
プロテスタンティズム[, purotesutanteizumu] (n) Protestantism [Add to Longdo]
可鍛鉄[かたんてつ, katantetsu] (n) malleable iron [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] (n) general delivery; counter collection; poste restante; (P) [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] (n) {comp} poste restante address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
終端抵抗[しゅうたんていこう, shuutanteikou] terminator [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
単適合決定表[たんてきごうけっていひょう, tantekigouketteihyou] single-hit decision table [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伯母[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
探偵[たんてい, tantei] Detektiv [Add to Longdo]
探偵小説[たんていしょうせつ, tanteishousetsu] Kriminalroman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  tante /tɑ̃t/ 
   aunt

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tante /tantə/ 
   aunt

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  tante /tɑntə/
   1. aunt
   2. aunt; maternalaunt
   3. aunt; paternalaunt

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  tante
   aunt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top