Search result for

tagein

(51 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tagein-, *tagein*
Possible hiragana form: たげいん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tagein มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tagein*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grand passion survives boring everyday life.Leidenschaft überlebt Langeweile, tagein, tagaus. Emmanuelle IV (1984)
That's all we get, day in, day out, around this place.- Das hören wir hier tagaus, tageinGhostbusters (1984)
All we hear is planes day in and day out.Vor allem seit wir hier wohnen, mit diesem Flugzeuglärm. - Tagein, tagaus. Paris, Texas (1984)
Because, day in and day out, you contaminate the planet you live on.Weil Sie tagein, tagaus Ihren eigenen Planeten verschmutzen. Birds of a Feather (1985)
Who has to watch young boys die day in and day out.Der tagaus, tagein Jungen sterben sehen muss. The Last Assignment (1986)
I see things day in and day out.Ich sehe tagein, tagaus Dinge. The Last Assignment (1986)
Cooped up here day in, day out.Ich bin gefangen. Tagein, tagaus. The Poison Pen (1987)
- Some exciting home life, huh?- Und so langweilig geht es weiter... tagein, tagaus. Amazon Women on the Moon (1987)
Yes !Dazu verdammt, tagaus, tagein in Isolation zu verbringen. We Are Family (1988)
Just this tug of the past, all day, all night.Nur das Zerren der Vergangenheit, tagein, tagaus. The Three Ravens (1988)
I'm the one who's stuck hereIch koche deine Mahlzeiten tagein und tagaus. Chopper Chicks in Zombietown (1989)
We no longer fight day in and day for survival.Wir kämpfen nicht mehr tagein und tagaus ums Überleben. Black Rainbow (1989)
Oh, I sit and listen to their problems, day after day.Ich höre mir all ihre Probleme an. Tagein, tagaus. Episode #1.4 (1990)
Day after day.Tagein, tagaus. Awakenings (1990)
Every morning just the sameSo geht's tagaus, tagein Beauty and the Beast (1991)
I remember one time I followed the old man for a whole summer... ... everyday... ... dayin,dayout .Ich folgte ihm einen ganzen Sommer lang Tag für Tag tagein, tagaus. Out for Justice (1991)
Day in, day out.Tagein, tagaus. American Me (1992)
- Day in and day out.Klar! Tagein, tagaus. Unlawful Entry (1992)
I mean, every day, day in, day out, you dealin' with the scum of the Earth.Rund um die Uhr, tagein, tagaus, hat man es nur mit Abschaum zu tun. The Chase (1994)
Who gets up at the crack of dawn, Monday through Friday, cooking breakfast, go to school, teach school, come home, cook dinner, grade papers, make lesson plans, keep our kids from killing each other, so you can be a pure musician, playing pure music.Wer steht denn tagein, tagaus in aller Herrgottsfrühe auf, macht Frühstück, unterrichtet, kommt nach Hause, kocht Abendessen, korrigiert Aufsätze und achtet darauf, dass sich die Kids nicht umbringen, damit du als Musiker echte Musik spielen kannst? Crooklyn (1994)
They always deal with me.Die verhandeln mit mir tagaus, tageinJerry Maguire (1996)
You're gonna slave away here day in, day out, year in, year out.Ihr werdet hier wie die Sklaven schuften, tagein, tagaus, Jahr für Jahr. God Help Ye Merry Bundymen (1996)
"O desert me, wretched loneliness "And bring me back my love "For she and I have partedGeh weg, verdammte Einsamkeit bring meine Liebe mir zurück getrennt von ihr tagaus, tagein ist mehr noch als ein Mißgeschick. A Life Less Ordinary (1997)
But living with those people day in and day out being exposed to their ethics, their morality...Aber wenn man mit diesen Leuten zusammenlebt, tagein, tagaus, ihrer Ethik und Moral ausgesetzt ist... Ferengi Love Songs (1997)
She used to sit here all day long. She'd just stare at the sea every single day.Tagaus, tagein hat sie nur aufs Meer gestarrt. Ringu (1998)
After that, it's "ka-ching," day in, day out.Und dann Kohle tagein, tagaus. Liberty Heights (1999)
We lay eggs, day in and day out, and when we can't lay any more, they kill us.Wir legen Eier. Tagaus, tagein. Und wenn wir nicht mehr legen können, werden wir getötet! Chicken Run (2000)
And when you see what I see day in and day out... the violence that people do to each other... you get haunted.Tagein, tagaus, diese Gewalt. Sie verfolgt dich. Scream 3 (2000)
Because I'm tired of talking to experts who've never left the beltway.Ich treffe tagein, tagaus nur Experten, die niemals ihren Schreibtisch verlassen. Traffic (2000)
Because I've been making your special drinkse-every morning for almost three months now, handing them to you every single day, and ...Ich mache nämlich jeden Morgen Ihren Espresso-Drink... und überreiche ihn Ihnen, tagaus, tageinPursuit of Loneliness (2000)
that lead their young people to the edge of the village... strip them of everything... then send them out into the bush... for a 40-day physical and spiritual ordeal.nehmenihnenalles weg undschickensie als Prüfung für 40 Tageinden Dschungel. Happy Campers (2001)
Day in day out.Tagein, tagaus. Dark Blue World (2001)
If I had to listen to you two, day in, day out, bitch, bitch, bitch!Dauernd müsst ihr euch streiten. Tagein, tagaus. "Schlampe!" "Mistkerl!" Redefinition (2001)
That's what I hear day in day out.Diese Bitte höre ich tagein, tagaus. Paris Is Burning (2001)
from experience that seeing your faces up there front and center every minute, day in and day out, this weighs on the judge.Ihre Gesichter in der 1. Reihe... jede Minute zu sehen, tagein, tagaus, hat großen Einfluss auf den Richter. Moonlight Mile (2002)
Day in, day out.Tagein, tagaus. S1m0ne (2002)
I've been following you for ten years, every day.Zehn Jahre lang folgte ich dir tagaus-tageinThe Professional (2003)
Hiding behind your name living idly from day to day .Du versteckst dich hinter dem mächtigen Namen der Yagyu und lebst tagein tagaus ein Leben voller Müßiggang. Samurai Resurrection (2003)
It's just - there he is. On the Hellmouth. All day, every day.Aber er hockt nun mal tagaus, tagein über dem Höllenschlund. First Date (2003)
Sunrise, sunsetTagein, tagaus The Lion King 3: Hakuna Matata (2004)
And yet you live by theft and robbery...Und doch lebt ihr tagein, tagaus von diebstahl und Raub. Antonio? The Merchant of Venice (2004)
No one takes care of him, all day lying on the floor.Niemand kümmert sich um ihn, tagaus, tagein liegt er da. Days of Santiago (2004)
every day... here, we're nothing now... some work as busdrivers...Männer, Frauen, Kinder, tagaus, tagein. Hier sind wir nichts mehr. Einige sind Fahrer, Wächter oder Bodyguard. Days of Santiago (2004)
Day after day, she continued shopping for clothesTagein, tagaus ging sie Kleider kaufen. Tony Takitani (2004)
You work with someone every day, you can't fight your feelings.Man arbeitet tagein, tagaus mit jemandem und kommt nicht gegen seine Gefühle an. Gung-Ho (2004)
You won't be able to see Emily sitting here day after day during this trial.Emily werden Sie nicht tagein, tagaus hier sitzen sehen. The Exorcism of Emily Rose (2005)
- A woman must keep a man on his toes at all times.Eine Frau muss einen Mann tagein, tagaus auf Trab halten. An American Haunting (2005)
You don't know how truly stultifying it is to listen to someone talking about the same things day after day, and pretending to be interested.Sie ahnen nicht, wie stumpfsinnig es ist, wenn Sie tagein, tagaus die gleichen Geschichten hören und immer interessiert tun müssen. After the Funeral (2005)
That you were betraying them on a daily basis?Dass Sie sie tagaus, tagein betrügen? Solo (2005)
I'll see you every day.Wir werden uns tagein, tagaus sehen. Volver (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tagaus, tageinday in, day out [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top