Search result for

tablées

(632 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tablées-, *tablées*, tablée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tablées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tablées*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
Table of Contents(n) สารบัญ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
table salt(n ) เกลือบริโภค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
table[N] โต๊ะ, See also: โต๊ะอาหาร, Syn. desk, stand
table[N] ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart
table[N] แผ่นไม้, See also: แผ่นจารึก
table[N] กระดานหมากรุก
table[N] อาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนัก, Syn. food, meal
table[N] ที่ราบสูง
table[VT] วางไว้บนโต๊ะ
table[VT] เลื่อนออกไป, See also: เลื่อน, Syn. postpone, put off, defer
table[VT] ใส่ข้อมูลในตาราง
stable[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
stable[ADJ] คงรูป, See also: อยู่ตัว, คงตัว, Syn. fixed, permanent
stable[N] คอกม้า, See also: โรงม้า, Syn. corral, pen, shelter
stable[VT] นำเข้าคอก, See also: ใส่ในคอก, Syn. corral, pen
tablet[N] ยาเม็ดแบน, Syn. capsule, medicine, pill
tablet[N] แผ่นจารึก, Syn. plate, memorial tablet, slab, stone
tablet[N] สมุดฉีก, Syn. folder, pad, sheets
tablet[VT] ทำให้เป็นแผ่น, See also: ทำให้แบน
tablet[VT] จารึกลงบนแผ่น (เช่น แผ่นกระดาษ)
eatable[ADJ] ที่กินได้, See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะสำหรับกินได้, Syn. edible, palatable
eatable[N] อาหาร, See also: ของกิน, Syn. food, victual
notable[ADJ] ซึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: ซึ่งมีความสามารถ, Syn. remarkable, Ant. ordinary
notable[N] คนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น, See also: คนสำคัญ, Syn. bigwig, dignitary, public figure, VIP
notable[ADJ] ขยันขันแข็ง, See also: พากเพียรพยายาม, อุตสาหะ, Syn. industrious
notable[ADJ] น่าจดจำ, See also: ที่ควรระลึก
notable[N] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จัก, บุคคลสำคัญ
potable[ADJ] เหมาะสำหรับดื่ม, Syn. nonharmful, nonvenomous, nontoxic, Ant. poisonous, toxic
potable[N] เครื่องดื่ม, See also: ของเหลวที่ดื่มได้, Syn. drink, beverage, liquor
ratable[ADJ] ซึ่งประเมินได้, See also: ซึ่งตีราคาได้, Syn. rateable
tableau[N] ภาพ, See also: รูป, Syn. picture, illustration
votable[ADJ] ซึ่งมีสิทธิออกเสียง, Syn. voteable
evitable[ADJ] ซึ่งหลีกเลี่ยงได้, See also: ที่สามารถหลบเลี่ยงได้, Syn. avoidable
imitable[ADJ] ที่สามารถลอกเลียนได้, See also: ซึ่งคุ้มค่าที่จะเลียนแบบ
instable[ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ไม่คงที่
meltable[ADJ] ซึ่งหลอมละลายได้
portable[ADJ] หิ้วได้, See also: พกพาได้, Syn. transportable, transported, conveyable, movable, Ant. fixed, immovable
portable[N] สิ่งที่ออกแบบให้พกพาได้
quotable[ADJ] อ้างอิงได้, See also: กล่าวถึงได้
ratables[N] ภาษีรายได้จากทรัพย์สิน
rentable[ADJ] ซึ่งให้เช่าได้
suitable[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. appropriate, fitting, proper
tablemat[N] ที่รองจานชามบนโต๊ะ
unstable[ADJ] ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable[ADJ] เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable[ADJ] ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable[ADJ] ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable
adaptable[ADJ] ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive
adoptable[ADJ] ที่สามารถรับเอามาได้
constable[N] ตำรวจ, Syn. police officer
countable[ADJ] ซึ่งสามารถนับได้, Syn. enumerable, numerable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
citable(ไซ'ทะเบิล) adj. อ้างอิงได้,อ้างถึงได้
collectable(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
communion tablen. โต๊ะพิธีศีลมหาสนิท
constable(คอน'สทะเบิล) n. ตำรวจ,นายตำรวจ,ขุนวัง
conversion tablen. ตารางเปรียบเทียบค่าของหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร,ตารางเปลี่ยนเงินตรา
corbel tableชายคาที่ยื่นออก
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ,น่าเลื่อมใส,น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible,credulous
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี,อร่อย,สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory,delightful,pleasant
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
eatable(อีท'ทะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. n. อาหาร,ของกิน
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
evitable(เอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลบเลี่ยงได้
excitable(เอคไซ'ทะเบิล) adj. ถูกเร้าได้, See also: excitably adv. ดูexcitable
executable fileแฟ้มกระทำการในระบบดอสและ โอเอส/ทู แฟ้มประเภทนี้เป็นแฟ้มข้อมูลที่เป็นตัวโปรแกรมแท้ ๆ และจะเป็นตัวกระทำการ แฟ้มข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนั้นจะเป็นเพียงแฟ้มประกอบ เช่น โปรแกรมสำเร็จ Microsoft Excel จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายสิบแฟ้ม แต่แฟ้มที่เป็นตัวกระทำการคือแฟ้ม Excel.exe ถ้ากดเมาส์สองทีที่แฟ้มข้อมูลนี้ก็จะเท่ากับเป็นการสั่งให้โปรแกรมนั้นเริ่มทำงาน แฟ้มประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .exe มีลักษณะคล้ายแฟ้มข้อมูลที่นามสกุล .COM
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
gate-leg tablen. โต๊ะที่พับได้
gate-legged tablen. โต๊ะที่พับได้
habitable(แฮบ'บิทะเบิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ได้
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hereditable(ฮะเรด'ดิทะเบิล) adj. ดูheritable
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
imitable(อิม'มิทะเบิล) adj. ลอกแบบได้,ลอกเลียนได้, See also: imitability,imitableness n.
immutable(อิมิว'ทะเบิล) adj. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง., See also: immutabillity,immutableness n.
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.
incomputable(อินคัมพิว' ทะเบิล) adj. คำนวณไม่ได้, เหลือคณานับ., See also: incomputably adv., Syn. uncountable
indisputable(อินดิสพิว'ทะเบิล) adj. โต้แย้งไม่ได้,ปฏิเสธไม่ได้., See also: indisputability n. indisputably adv., Syn. incontestable
indomitable(อินดอม'มิทะเบิล) adj. ไม่สามารถเอาชนะได้,ทรหด,ไม่ย่อท้อ., See also: indomitability,indomitableness n. indomitably adv., Syn. unconquerable
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
inimitable(อินิม'มิทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะเลียนแบบได้,เลิศล้ำ., See also: inimitability n., Syn. peerless
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
attributable(adj) เนื่องมาจาก
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
constable(n) ตำรวจ,โปลิศ,ขุนวัง
creditable(adj) น่าเชื่อถือ,น่าภูมิใจ,น่าสรรเสริญ,น่าเลื่อมใส
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
heritable(adj) ตามพันธุ์,เป็นกรรมพันธุ์,เป็นมรดกตกทอด
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
immutable(adj) ไม่เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนแปลงไม่ได้
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
indomitable(adj) ทรหด,เอาชนะไม่ได้,ไม่ย่อท้อ
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
inevitable(adj) หนีไม่พ้น,เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น
inhabitable(adj) อยู่ได้,อาศัยอยู่ได้
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inimitable(adj) อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้
insurmountable(adj) เอาชัยไม่ได้,ผ่านไม่ได้
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
LIVERY livery stable(n) โรงรถม้าเช่า
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
mutable(adj) เปลี่ยนแปลงง่าย,ผันแปร,ไม่แน่นอน
notable(adj) สะดุดตา,มีชื่อเสียง,เด่น,น่าสังเกต,น่าจดจำ
notable(n) ผู้มีชื่อเสียง,คนเด่น,คนที่น่าจดจำ
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
portable(adj) เคลื่อนย้ายได้,ยกได้,สะดวกพก
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period tableตารางช่วงเวลา, ตาราง (ข้อมูล) ตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
photostable-ทนแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period life tableตารางชีพตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
presumption, irrebuttableข้อสันนิษฐานที่ไม่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumption, rebuttableข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potable-ดื่มได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
portable๑. เคลื่อนย้ายง่าย, -กระเป๋าหิ้ว๒. ใช้ได้หลายระบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
life tableมีความหมายเหมือนกับ mortality table [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life table death rateอัตราตายตามตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table for selected headsตารางชีพเฉพาะบุคคลบางจำพวก, ตารางชีพตามจำพวกบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table functionฟังก์ชันตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
life table survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
look-up; table look-upการค้นตาราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
life tableตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
look-up tableตารางค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
look-up tableตารางค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relocatable programโปรแกรมย้ายที่อยู่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rebuttable evidenceพยานหลักฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rebuttable presumptionข้อสันนิษฐานที่อาจหักล้างได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stableเสถียร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stable age distributionการกระจายตามอายุเมื่อประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable birth rateอัตราเกิดคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable death rateอัตราตายคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable isotopeไอโซโทปเสถียร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stable populationประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stable population analysisการวิเคราะห์ประชากรคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
symbol tableตารางสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statistical tableตารางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
signing tableตารางผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stainable; tinctable; tingible-ย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
summary tableตารางย่อ, ตารางสังเขป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
select mortality tableตารางมรณวิสัยคัดเลือก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness tableตารางความเจ็บป่วย มีความหมายเหมือนกับ morbidity table [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
orientableกำหนดทิศทางได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-way tableตารางทางเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
occlusal tableหน้าสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal table areaพื้นที่หน้าสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestable offenceความผิดที่ให้จับกุมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all orders migration tableตารางการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable axis face-bowเครื่องเฟซโบว์ปรับแกนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable premiumเบี้ยประกันภัยที่ปรับได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
American Experience Table of Mortalityตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged life tableตารางชีพแบบย่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quasi-stable populationประชากรเสมือนคงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bistableทวิเสถียร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of illustrationสารบัญภาพ
Table of illustration หนังสือที่มีภาพประกอบประเภทรูปภาพ แผนภูมิ หรือแผนที่ ต้องทำบัญชีภาพประกอบเหล่านั้นตามลำดับ การอ้างในเนื้อเรื่องพร้อมเลขกำกับไว้ให้ผู้อ่านสะดวกในการค้นหา โดยทำหน้าที่สารบัญแยกตามประเภท ดังนี้

1 สารบัญแผนที่ (List of Maps)

2 สารบัญตาราง (List of Tables)

3 สารบัญภาพ (List of Illustration) ซึ่งรวมแผนภูมิ (Chart) แผนผังต่าง ๆ (Diagram of Figure) หนังสือบางเล่มอาจใช้คำว่า บัญชีภาพ หรือบัญชีตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Portable document softwareระบบการสร้างภาพเอกสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable electronic noseจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable oils as fuelเชื้อเพลิงน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Materia medica, Vegetableยาจากพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Portable Rigแท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick) , แท่นเจาะบนบกแบบที่มีโครงสร้างหอคอย (Derrick)
ติดอยู่บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก เพราะโครงสร้างหอคอยพับให้เอนราบได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Canned vgetableผักกระป๋อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frozen vegetableผักแช่แข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable juiceน้ำผักคั้น [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
[นิวเคลียร์]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Stable isotopeไอโซโทปเสถียร, ไอโซโทปที่ไม่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Portable คอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายได้ [คอมพิวเตอร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
tableตาราง
การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
tabletเครื่องอ่านพิกัด
อุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน
ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Portable Tankถังบรรจุที่เคลื่อนย้ายได้
ถังที่ใช้สำหรับการขนส่งแบบใช้เครื่องทำความเย็นของก๊าซเหลว (Refrigerated Liquefied Gases) หมายถึงถังที่มีฉนวนป้องกันความร้อนที่มีความจุมากกว่า 450 ลิตร ซึ่งรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง [สิ่งแวดล้อม]
Canned vegetablesผักกระป๋อง [TU Subject Heading]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Charitable uses, trusts, and foundationsกฎหมายกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]
Contingency tablesตารางการจร [TU Subject Heading]
Cookery (Vegetables)การปรุงอาหาร (ผัก) [TU Subject Heading]
Dried vegetable juicesน้ำผักผ่านการทำแห้ง [TU Subject Heading]
Frozen vegetables industryอุตสาหกรรมผักแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบาญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plastic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นพลาสติก [TU Subject Heading]
Portable computersคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว [TU Subject Heading]
Portable document softwareส่วนชุดคำสั่งจัดการเอกสารหลายแบบ [TU Subject Heading]
Tableโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
Table serviceบริการที่โต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table setting and decorationการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table tennisเทเบิลเทนนิส [TU Subject Heading]
Tableclothsผ้าปูโต๊ะ [TU Subject Heading]
Tablesโต๊ะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ
ineluctableไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
metatable (n) ตารางของตาราง ซึ่งใช้ตารางสำหรับอธิบายตารางเช่น เช่นเดียวกับคำว่า Metadata ซึ่งใช้ข้อมูลอธิบายข้อมูล
See also: R. metadata
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.
periodic table (n ) ตารางธาตุ
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย
spicy mixed vegetable soup (vi) แกงเลียง
table (n ) โต๊ะ
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine
turntable (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เทิร์นเทเบิ้ล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเคารพนับถือ[V] be respectable, See also: be honorable, Example: ท่านไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือเกือบทั่วประเทศแล้วเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, Thai definition: สมควรจะให้ความเคารพ
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
พัดลมตั้งโต๊ะ[N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
จ๊าบ[ADJ] prominent, See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked, Syn. เริ่ด, เลิศ, Example: เขารับบทจ๊าบเป็นโรมิโอ ที่ดูคล้ายลูกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคน, Thai definition: เด่นสะดุดตา, Notes: (สแลง)
ซูฮก[V] be submissive, See also: be amenable, be tractable, esteem, have respect for, Syn. อ่อนข้อ, ยอม, ยอมรับ, นับถือ, Example: เจ้าพ่อคนนี้มีบารมีมากทำให้ลูกน้องทุกคนซูฮกได้, Thai definition: ยอมลงด้วย, ยอมอ่อนข้อ
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
ติดลมบน[V] be stable, See also: be steady, Example: ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน, Thai definition: ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
แผลใจ[N] unforgettable deeply hurt, Example: การพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้หัวหน้าพรรคต้องนอนเลียแผลใจอยู่เป็นนาน, Thai definition: ความเจ็บในใจที่ไม่รู้ลืม
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
ยูพีเอส[N] UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
สวนผัก[N] vegetable garden
โต๊ะอาหาร[N] dining table
โต๊ะเขียนแบบ[N] drawing table
ผ้าเช็ดปาก[N] table napkin, See also: napkin, serviette
โต๊ะประชุม[N] conference table
สะดวก[V] be convenient, See also: be comfortable, be easy to, Syn. ฉลุย, ราบรื่น, สบาย, Ant. ติดขัด
ผักสด[N] fresh vegetable, Example: ไก่ต้องกินแคลเซี่ยมและผักสด จึงจะเจริญเติบโตได้ดี, Thai definition: ผักที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆ
ร่องสวน[N] bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count unit: ร่อง, Thai definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
โป๊ยเซียน[N] a kind of fried vegetables, Syn. ผัดโป๊ยเซียน, Example: สั่งผัดโป๊ยเซียนมากินแกล้มเหล้าด้วยน่าจะดี, Thai definition: ชื่ออาหารเป็นผัดของแกล้ม
บึ้งบูด[V] be sullen, See also: keep a straight face, look inscrutable, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
คู่บ้านคู่เมือง[ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
เต็มกลืน[V] be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
ร่วมโต๊ะ[V] eat with, See also: eat together, sit together at the table, Example: เพื่อนพ้องที่นั่งร่วมโต๊ะในวันนั้นล้วนต่างก็เป็นทนายความ
รับผิดชอบ[V] be responsible, See also: take responsibilities, be accountable for, Example: พ่อแม่ควรอบรมเด็กให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และรับผิดชอบในกรณีที่สมควร, Thai definition: ยอมตามผลที่ดีหรือไม่ดีในกิจการที่ได้กระทำไป
ลาบ[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
สุขสบาย[V] be happy, See also: be contented, be comfortable, Syn. สุขสำราญ, สุข, Ant. ทุกข์, Example: เขาสุขสบายดีถึงแม้จะไม่ได้มั่งมีอย่างพี่คนอื่นๆ เขา
สูตร[N] formula, See also: sutra, table, Example: การกินอาหารสูตรนี้มีผลดีต่อความดันเลือดมาก, Thai definition: ข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบ
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Ant. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่ตัว[V] be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว, Thai definition: ถึงระดับที่คงตัว
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
ศิลาจารึก[N] stone inscription, See also: stone tablet, Example: จากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงบันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ไว้บนเขาหลวง, Thai definition: แผ่นหินที่มีการเขียนตัวอักษรเป็นรอยลึก
สม[V] be well matched, See also: be suitable for each other, Syn. เหมาะ, เหมาะสม, Example: คู่บ่าวสาวคู่นี้สมกันดี
หมู[ADJ] easy, See also: simple, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ, Ant. ยาก, Example: งานนี้ไม่ใช่งานหมูเลย
เหมาะ[V] be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
อนุโลม[V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
โภช[N] eatables, See also: comestibles, Syn. ของบริโภค, ของกิน, Thai definition: ของควรบริโภค, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภชนะห้า[N] five eatables, Thai definition: ข้าว 5 อย่างคือ ข้าว, ขนมสดที่จะบูดเมื่อล่วงเวลา, ขนมแห้งที่ยังไม่บูด, ปลารวมทั้งหอยกุ้งและสัตว์น้ำที่กินได้, เนื้อสัตว์บกและนกที่ใช้เป็นอาหาร
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
เอาใจออกห่าง[V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก
น่าเศร้า[V] be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
แปลงผัก[N] vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phūn suk) EN: comfortable   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account   FR: jouer cartes sur table
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type   
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
ชนวน[n.] (chanūan) EN: slate   FR: ardoise [f] ; tablette [f]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
เช็ดโต๊ะ[v. exp.] (chet to) FR: nettoyer la table ; essuyer la table
ชืด[adj.] (cheūt) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid   FR: fade ; insipide ; sans saveur
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chønto phūn-phūn) EN: heap tablespoon   
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ngām) EN: be quite profitable   
ได้สัดส่วน[X] (dāi satsūan) EN: proportionate ; suitable   
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table   FR: servir à table
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
ด้วยไมตรีจิต[adj.] (dūay maitrījit) EN: hospitable   
ดุล[n.] (dun) EN: balance ; equilibrium   FR: balance (comptable) [f] ; équilibre [m]
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wisai) EN: force majeure ; inevitable event   
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้วได้[adj.] (hiudāi) EN: portable   FR: portable ; portatif

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLE    T EY1 B AH0 L
TABLER    T EY1 B AH0 L ER0
TABLED    T EY1 B AH0 L D
STABLE    S T EY1 B AH0 L
TABLET    T AE1 B L AH0 T
TABLES    T EY1 B AH0 L Z
NOTABLE    N OW1 T AH0 B AH0 L
TABLEAU    T AH0 B L OW1
TABLETS    T AE1 B L AH0 T S
EATABLE    IY1 T AH0 B AH0 L
STABLEY    S T AE1 B L IY0
TABLE'S    T EY1 B AH0 L Z
STABLES    S T EY1 B AH0 L Z
STABLER    S T EY1 B AH0 L ER0
POTABLE    P OW1 T AH0 B AH0 L
IMITABLE    IH1 M AH0 T AH0 B AH0 L
NOTABLES    N OW1 T AH0 B AH0 L Z
UNSTABLE    AH0 N S T EY1 B AH0 L
STABLEST    S T EY1 B AH0 L AH0 S T
SUITABLE    S UW1 T AH0 B AH0 L
HUXTABLE    HH AH1 K S T AH0 B AH0 L
PORTABLE    P AO1 R T AH0 B AH0 L
QUOTABLE    K W OW1 T AH0 B AH0 L
TABLEAUX    T AH0 B L OW1
TABLETOP    T EY1 B AH0 L T AA2 P
RENTABLE    R EH1 N T AH0 B AH0 L
PUTTABLE    P AH1 T AH0 B AH0 L
PORTABLES    P AO1 R T AH0 B AH0 L Z
HERITABLE    HH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L
IRRITABLE    IH1 R AH0 T AH0 B AH0 L
REPUTABLE    R EH1 P Y AH0 T AH0 B AH0 L
TREATABLE    T R IY1 T AH0 B AH0 L
IMMUTABLE    IH2 M Y UW1 T AH0 B AH0 L
HUXTABLES    HH AH1 K S T AH0 B AH0 L Z
HABITABLE    HH AE1 B AH0 T AH0 B AH0 L
DEBATABLE    D AH0 B EY1 T AH0 B AH0 L
TABLEWARE    T EY1 B AH0 L W EH2 R
ADOPTABLE    AH0 D AA1 P T AH0 B AH0 L
PRINTABLE    P R IH1 N T AH0 B AH0 L
TIMETABLE    T AY1 M T EY2 B AH0 L
TURNTABLE    T ER1 N T EY2 B AH0 L
CONSTABLE    K AA1 N S T AH0 B AH0 L
VEGETABLE    V EH1 JH T AH0 B AH0 L
COUNTABLE    K AW1 N T AH0 B AH0 L
PALATABLE    P AE1 L AH0 T AH0 B AH0 L
ELECTABLE    AH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L
EQUITABLE    EH1 K W AH0 T AH0 B AH0 L
TRACTABLE    T R AE1 K T AH0 B AH0 L
EXCITABLE    IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L
VERITABLE    V EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
table    (v) (t ei1 b l)
stable    (v) (s t ei1 b l)
tabled    (v) (t ei1 b l d)
tables    (v) (t ei1 b l z)
tablet    (n) (t a1 b l i t)
datable    (j) (d ei1 t @ b l)
eatable    (n) (ii1 t @ b l)
mutable    (j) (m y uu1 t @ b l)
notable    (n) (n ou1 t @ b l)
potable    (j) (p ou1 t @ b l)
ratable    (j) (r ei1 t @ b l)
stabled    (v) (s t ei1 b l d)
stables    (v) (s t ei1 b l z)
tableau    (n) (t a1 b l ou)
tablets    (n) (t a1 b l i t s)
Huxtable    (n) (h uh1 k s t @ b @ l)
eatables    (n) (ii1 t @ b l z)
notables    (n) (n ou1 t @ b l z)
portable    (j) (p oo1 t @ b l)
quotable    (j) (k w ou1 t @ b l)
rentable    (j) (r e1 n t @ b l)
suitable    (j) (s uu1 t @ b l)
tableaux    (n) (t a1 b l ou z)
tablemat    (n) (t ei1 b l m a t)
unstable    (j) (uh1 n s t ei1 b l)
Dunstable    (n) (d uh1 n s t @ b l)
adaptable    (j) (@1 d a1 p t @ b l)
constable    (n) (k o1 n s t @ b l)
countable    (j) (k au1 n t @ b l)
debatable    (j) (d i1 b ei1 t @ b l)
equitable    (j) (e1 k w i t @ b l)
excitable    (j) (i1 k s ai1 t @ b l)
habitable    (j) (h a1 b i t @ b l)
heritable    (j) (h e1 r i t @ b l)
immutable    (j) (i1 m y uu1 t @ b l)
irritable    (j) (i1 r i t @ b l)
palatable    (j) (p a1 l @ t @ b l)
pin-table    (n) - (p i1 n - t ei b l)
printable    (j) (p r i1 n t @ b l)
refutable    (j) (r i1 f y uu1 t @ b l)
reputable    (j) (r e1 p y u t @ b l)
stableboy    (n) (s t ei1 b l b oi)
stableman    (n) (s t ei1 b l m a n)
stablemen    (n) (s t ei1 b l m e n)
tablemats    (n) (t ei1 b l m a t s)
tableware    (n) (t ei1 b l w e@ r)
tea-table    (n) - (t ii1 - t ei b l)
timetable    (n) (t ai1 m t ei b l)
tractable    (j) (t r a1 k t @ b l)
turntable    (n) (t @@1 n t ei b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
食塩[しょくえん, shokuen] Thai: เกลือสำหรับปรุงอาหาร English: table salt
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
目次[もくじ, mokuji] Thai: สารบัญ English: table of contents

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そぐう[, soguu] (v5u,vi) (See そぐわない) to be suitable; to be appropriate; to match [Add to Longdo]
そぐわない[, soguwanai] (adj-i) (See そぐう) unsuitable; not matching; out of character [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce [Add to Longdo]
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable [Add to Longdo]
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
もつ鍋[もつなべ, motsunabe] (n) (See 鍋料理) miso nabe made with offal and vegetables; (P) [Add to Longdo]
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei [Add to Longdo]
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
アンダー・ザ・テーブル;アンダーザテーブル[, anda-. za . te-buru ; anda-zate-buru] (n,adj-no) under-the-table [Add to Longdo]
エクイタブル[, ekuitaburu] (n) equitable [Add to Longdo]
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins" [Add to Longdo]
オネトーム[, oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou [Add to Longdo]
カラールックアップテーブル[, kara-rukkuappute-buru] (n) {comp} color look-up table [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上口[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud [Add to Longdo]
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition [Add to Longdo]
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive [Add to Longdo]
不可逾越[bù kě yú yuè, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄩˊ ㄩㄝˋ, ] impassable; insurmountable; insuperable [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] disreputable; disgraceful [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
不宜[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate [Add to Longdo]
不屈不挠[bù qū bù náo, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] unyielding; indomitable [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument [Add to Longdo]
不时合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, / ] unsuitable; improper; inappropriate [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, / ] unstable; unsteady [Add to Longdo]
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] uneasiness; feel uncomfortable [Add to Longdo]
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy [Add to Longdo]
不舒适[bù shū shì, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄕˋ, / ] uncomfortable [Add to Longdo]
不适合[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball [Add to Longdo]
乒乓球台[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] table-tennis table [Add to Longdo]
乘法表[chéng fǎ biǎo, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
九九乘法表[jiǔ jiǔ chéng fǎ biǎo, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, / ] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 寿 / ] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity [Add to Longdo]
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time [Add to Longdo]
什菜[shén cài, ㄕㄣˊ ㄘㄞˋ, ] mixed vegetables [Add to Longdo]
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful [Add to Longdo]
便携式[biàn xié shì, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, 便 / 便] portable [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] notable; noteworthy; merit attention [Add to Longdo]
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] presentable; decent; up to par [Add to Longdo]
允当[yǔn dàng, ㄩㄣˇ ㄉㄤˋ, / ] proper; suitable [Add to Longdo]
元素周期表[yuán sù zhōu qī biǎo, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ ㄓㄡ ㄑㄧ ㄅㄧㄠˇ, / ] periodic table [Add to Longdo]
八仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, ] old fashioned square table to seat eight people [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]
公平合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable [Add to Longdo]
公道[gōng dao, ㄍㄨㄥ ㄉㄠ˙, ] fair; equitable [Add to Longdo]
冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨˋ ㄓㄞˇ, ] lit. enemies on a narrow road (成语 saw); fig. an inevitable clash between opposing factions [Add to Longdo]
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] small table [Add to Longdo]
切成块[qiē chéng kuài, ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] to cut into cubes; to dice (vegetable) [Add to Longdo]
切成丝[qiē chéng sī, ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄙ, / ] to grate; to shred (vegetable) [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet [Add to Longdo]
テーブル[てーぶる, te-buru] table [Add to Longdo]
ハッシュテーブル[はっしゅてーぶる, hasshute-buru] hash table [Add to Longdo]
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search [Add to Longdo]
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された実行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
ビュー定義表[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] view table [Add to Longdo]
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT) [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
ポータブル[ぽーたぶる, po-taburu] portable (a-no) [Add to Longdo]
ポータブルコンピュータ[ぽーたぶるこんぴゅーた, po-taburukonpyu-ta] portable computer [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
リロケータブルコード[りろけーたぶるこーど, riroke-taburuko-do] relocatable code [Add to Longdo]
リロケータブルプログラム[りろけーたぶるぷろぐらむ, riroke-taburupuroguramu] relocatable program [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
印字項目[いんじこうもく, injikoumoku] printable item [Add to Longdo]
印字集団[いんじしゅうだん, injishuudan] printable group [Add to Longdo]
演算表[えんざんひょう, enzanhyou] operation table [Add to Longdo]
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
拡張指定表[かくちょうしていひょう, kakuchoushiteihyou] extended entry table [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]
完備した表[かんびしたひょう, kanbishitahyou] complete table [Add to Longdo]
携帯可能[けいたいかのう, keitaikanou] portable (an) [Add to Longdo]
携帯型[けいたいがた, keitaigata] portable (a-no) [Add to Longdo]
携帯端末[けいたいたんまつ, keitaitanmatsu] portable terminal [Add to Longdo]
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone [Add to Longdo]
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use [Add to Longdo]
決定表[けっていひょう, ketteihyou] decision table [Add to Longdo]
検出可能セグメント[けんしゅつかのうせぐめんと, kenshutsukanousegumento] detectable segment [Add to Longdo]
検出可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] detectable element [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
再配置可能コード[さいはいちかのうコード, saihaichikanou ko-do] relocatable code [Add to Longdo]
再配置可能プログラム[さいはいちかのうプログラム, saihaichikanou puroguramu] relocatable program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
一錠[いちじょう, ichijou] eine_Tablette [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]
盆景[ぼんけい, bonkei] Miniaturlandschaft_auf_einem_Tablett [Add to Longdo]
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] Schlafmittel, Schlaftabletten [Add to Longdo]
[じょう, jou] SCHLOSS, TABLETTE [Add to Longdo]
錠剤[じょうざい, jouzai] Tablette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top