Search result for

tût

(104 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tût-, *tût*
English-Thai: Longdo Dictionary
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tut[SL] เรื่องไร้สาระ
tut[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
tut[N] การอุทานแสดงความไม่พอใจ
tut[VI] กล่าวคำอุทานแสดงความไม่พอใจ
tutu[N] กระโปรงสั้นของนักบัลเล่ต์
tutor[N] ครูพิเศษ, See also: ครูสอน, ครูรับจ้างสอนพิเศษ
tutor[VT] ดูแล, See also: พิทักษ์, ปกครอง
tutor[VI] สอนพิเศษ, See also: กวดวิชา, สอน
tutti[ADV] ทั้งหมด
tutelar[ADJ] เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tut n.interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่น ๆ
tutor(ทู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทำหน้าที่) ครูสอน,ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อนุบาล, See also: tutorship n.
tutorial(ทิวทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับtutor
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
constitutional lawn. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
tutelary(adj) เกี่ยวกับการอนุบาล,เป็นผู้ปกครอง
tutor(n) ครูพิเศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดูแล,พี่เลี้ยง
tutor(vt) ฝึก,รับจ้างกวดวิชา,สอนพิเศษ,ติวให้
tutorial(adj) เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tut! (n vi) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่นๆ n.คำอุทาน "tut".-vi.คำอุทานคำว่า "tut"
See also: S. shucks!; phew!; pshaw!; fie!; tsk!; hang it all! , R. shucks!; phew!; pshaw!; fie

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนกวดวิชา[N] tutorial school, Example: ผู้คนจำนวนมาก ทุกรุ่นทุกวัยจะมุ่งกันไปเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเปิดขึ้นหลายแห่ง, Count unit: โรง, แห่ง
ถุย[INT] tut, See also: exclamation from the sound of spitting or to show contempt, tut-tut, Example: ถุย! แค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว, Thai definition: ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น
ชิ[INT] exclamation of anger, See also: tut, Syn. ชิชะ, ชิชิ, Example: ชิ..ทำมาพูดดี..ตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น
กวดวิชา[V] tutor, See also: cram, coach, Syn. ติว, Example: เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาหรอกให้เวลาเขาได้พักผ่อนบ้างจะดีกว่า, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ
สอนพิเศษ[V] tutor, See also: give extra classes, give tuition, Example: เพราะเงินเดือนประจำที่ได้รับไม่พอกิน ครูส่วนใหญ่จึงรับสอนพิเศษให้นักเรียน, Thai definition: การสอนที่นอกเหนือจากงานประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute   
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUT    T AH1 T
TUTU    T UW1 T UW2
TUTT    T AH1 T
TUTTI    T UW1 T IY0
TUTOR    T UW1 T ER0
TUTKO    T AH1 T K OW0
TUTEN    T Y UW1 T AH0 N
TUTSI    T UW1 T S IY0
TUTINO    T UW0 T IY1 N OW0
TUTORS    T UW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tut    (v) (t uh1 t)
tuts    (v) (t uh1 t s)
tutu    (n) (t uu1 t uu)
tutor    (v) (t y uu1 t @ r)
tutus    (n) (t uu1 t uu z)
tutors    (v) (t y uu1 t @ z)
tutted    (v) (t uh1 t i d)
tut-tut    (uh) - (t uh2 t - t uh1 t)
tutored    (v) (t y uu1 t @ d)
tutting    (v) (t uh1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导师[dǎo shī, ㄉㄠˇ ㄕ, / ] tutor; teacher; academic advisor, #7,882 [Add to Longdo]
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu, #13,293 [Add to Longdo]
家庭教师[jiā tíng jiào shī, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] tutor, #53,083 [Add to Longdo]
指导课[zhǐ dǎo kè, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] tutorial; period of tuition for one or two students, #101,712 [Add to Longdo]
图坦卡门[tú tǎn kǎ mén, ㄊㄨˊ ㄊㄢˇ ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] Tutankhamen, #180,778 [Add to Longdo]
辅导人[fǔ dǎo rén, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] tutor [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ , See also: Related: unterstützen
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)

French-Thai: Longdo Dictionary
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution [Add to Longdo]
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator [Add to Longdo]
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top