Search result for

ténu

(62 entries)
(1.1183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ténu-, *ténu*
English-Thai: Longdo Dictionary
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenure[N] ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง, See also: ช่วงวาระถือครอง
tenure[N] การครอบครอง, See also: การครอบครองทรัพย์สิน, Syn. occupancy, occupation, ownership
tenuity[N] ความไม่เที่ยง, See also: ความไม่แน่นอน
tenuity[N] ความผอมบาง, See also: ความเรียวเล็ก, Syn. thinness
tenuous[ADJ] ที่ไม่สำคัญ, See also: ที่แทบจะไม่มีความหมาย, ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. slight, insubstantial
tenurial[ADJ] เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง, See also: ซึ่งเกี่ยวกับช่วงวาระถือครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenuity(ทะนู'อิที) n. ความผอมบาง,ความเรียวเล็ก,ความไม่สำคัญ,ความจืดชืด., See also: tenuous adj.
tenure(เทน'เนียวเออะ) n. การครอบครอง,การครอบครองทรัพย์สิน,ระยะเวลาการครอบครอง,ฐานะมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่., See also: tenurial adj., Syn. time,term,reign
attenuant(อะเทน'นูเอินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เจือจาง. -n. ยาหรือสิ่งที่ทำให้เจือจาง, Syn. diluting)
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
attenuator(อะเทน'นูเอเทอะ) n. เครื่องมือลดขนาดของสัญญาณไฟฟ้า
detenu(เดทะนู') n. ผู้ถูกกักขัง
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tenuous(n) บาง,เรียว,จืดชืด,ไม่สำคัญ,ไม่น่าเลื่อมใส
tenure(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ความมีสิทธิ์
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenureสิทธิถือครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenureสิทธิถือครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุมพุก[N] Tenualosa toli, See also: Clupeidae, shad, Syn. ปลาโคก, ปลาตะลุมพุก, ปลากระลุมพุก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Tenualosa toli ในวงศ์ Clupeidae ที่ว่ายเข้าน้ำจืดเพื่อสืบพันธุ์ ลำตัวยาวรี แบนข้างมาก ครีบหางเป็นแฉกลึก ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดใหญ่ ขอบเรียบ เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคม เรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงิน หลังสีน้ำเงินปนเทา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดแอโรบิก[n. exp.] (chut aērōbik) FR: tenue d'aérobic [f]
ชุดกีฬา[n. exp.] (chut kīlā) FR: tenue de sport [f] ; ensemble de sport [m]
ชุดพล[n. exp.] (chut phala) FR: tenue de sport [f]
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ด้านตรงข้ามมุมฉาก[n. exp.] (dān trongkhām mumchāk) EN: hypotenuse   FR: hypoténuse[f]
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: uniform   FR: tenue [f] ; uniforme [m]
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENURE    T EH1 N Y ER0
TENUTA    T EH0 N UW1 T AH0
TENUOUS    T EH1 N Y AH0 W AH0 S
TENURED    T EH1 N Y ER0 D
TENURES    T EH1 N Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenure    (n) (t e1 n y u@ r)
tenured    (n) (t e1 n y u@ d)
tenuity    (n) (t i1 n y uu1 i t ii)
tenuous    (j) (t e1 n y u@ s)
tenures    (n) (t e1 n y u@ z)
tenuously    (a) (t e1 n y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッテネーター;アッテネータ;アテネーター;アテネータ[, attene-ta-; attene-ta ; atene-ta-; atene-ta] (n) (See 減衰器) attenuator [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
ソステヌート[, sosutenu-to] (n) sostenuto (ita [Add to Longdo]
テヌート;テヌト[, tenu-to ; tenuto] (n) tenuto (ita [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
トガリドチザメ属[トガリドチザメぞく, togaridochizame zoku] (n) Gollum (genus of one species, Gollum attenuatus, in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term [Add to Longdo]
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アッテネータ[あってねーた, attene-ta] attenuator [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰器[げんすいき, gensuiki] attenuator [Add to Longdo]
減衰係数[げんすいけいすう, gensuikeisuu] attenuation coefficient [Add to Longdo]
減衰量[げんすいりょう, gensuiryou] attenuation [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top