Search result for

tél

(156 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tél-, *tél*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร

English-Thai: Longdo Dictionary
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
platelet(n) เกล็ดเลือด
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
bush telegraph(slang) พูดกันให้แซ่ด(มักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตำรวจที่จะจับผู้ต้องสงสัยที่ซ่อนตัวอยู่(เปรียบเปรยดังเช่น ซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้)) เช่น The police are baffled by the number and activity of the bush telegraphs.
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tele[PRF] ไกล
tell[VT] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell[VI] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell[VT] เล่า, See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย, Syn. narrate, recount, relate
tell[VT] เปิดเผย, Syn. disclose, reveal
tell[VI] เปิดเผยความลับ, Syn. reveal secrets
tell[VT] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง, Syn. distinguish, separate
tell[VT] รู้, Syn. know
tell[VT] สั่ง, See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. direct
tell[VT] รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tel aviv(เทล'อะวีฟ) n. ชื่อเมืองเอกในภาคตะวันตกของอิสราเอล
tele-Pref. ='ไกล', Syn. tel-,telo-
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา
telecommunication(เทลลีคอมมิวนิเค'เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร โดยโทรศัพท์ โทรเลขและอื่น ๆ
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
telegram(เทล'ละแกรม) n. โทรเลข, See also: telegrammic adj. telegrammatic adj.
telegraph(เทล'ละกราฟ) n. เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล. vt.,vi. ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล., See also: telegrapher n. telegraphist n. telegraphic adj. telegraphical adj.
telegraphy(ทะเลก'กระฟี) n. เทคนิคการส่งโทรเลข,เทคนิคของระบบโทรเลข
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.
telephone(เทล'ลีโฟน) n.,vt.,vi. โทรศัพท์, See also: telephoner n. telephonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
telegram(n) โทรเลข
telegraph(n) เครื่องส่งโทรเลข,เครื่องส่งสัญญาณทางไกล
telegraph(vi) ส่งโทรเลข,ส่งสัญญาณทางไกล
telepathy(n) การติดต่อกันทางจิต
telephone(n) โทรศัพท์
telephone(vi) พูดโทรศัพท์,โทรศัพท์
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น
telescopic(adj) ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์,เห็นได้ไกล
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TEL (tetraethyl lead)ทีอีแอล (เททระเอทิลเลด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tel(o)-; tele-ไกล, ปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tel(o)-; tele-ไกล, ปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tela subcutanea; tissue, subcutaneousเนื้อเยื่อใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telalgia; pain, heterotopic; pain, referredอาการปวดต่างที่, อาการเจ็บตู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiectasia; telangiectasis๑. ภาวะหลอดเลือดฝอยพอง๒. ภาวะหลอดเลือดเล็กพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiectasis; telangiectasia๑. ภาวะหลอดเลือดฝอยพอง๒. ภาวะหลอดเลือดเล็กพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiitis; capillaritisหลอดเลือดฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangionหลอดเลือดแดงปลายสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiosis; microangiopathyโรคหลอดเลือดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunicationโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication cablesเคเบิลโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication engineersวิศวกรโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Telecommunication in educationโทรคมนาคมในการศึกษา [TU Subject Heading]
Telecommunication in higher educationโทรคมนาคมในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Telecommunication in medicineการแพทย์ทางไกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Telecommunication in medicineโทรคมนาคมในการแพทย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
telecommunications (n ) การสื่อสารทางไกลโดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุและโทรเลข
telecopyสำเนาทางไกล
telekinesis[てれきねしす] (n) พลังโทรจิต, การใช้พลังจิตในการเลื่อนสิ่งของได้ในระยะไกล
See also: R. kinesis
tell me (phrase) ฉันก็ว่างั้น
See also: S. tell me about it, I agree,
tell me about it (phrase) ฉันก็ว่างั้น
See also: S. I know, I agree with you,
telosประโยชน์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ขี้จุ๊[V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
ทศท.[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทีโอที[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs
อุปกรณ์โทรคมนาคม[N] telecommunication, Example: ภายในยานจะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับนำทางและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่สำคัญไว้คอยติดต่อกับภาคพื้นดิน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณโดยอาศัยระบบสายวิทยุสื่อสารหรือระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ
ข่ายโทรศัพท์[N] telephone network, Syn. เครือข่ายโทรศัพท์, Example: การนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงกันผ่านข่ายโทรศัพท์ ทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ขึ้น คือ การเรียกใช้โปรแกรมจากระยะไกล
คู่สายโทรศัพท์[N] telephone line, Example: องค์การโทรศัพท์ประกาศเพิ่มคู่สายโทรศัพท์ใหม่จำนวน 100 สาย เพื่อให้ประชาชนได้มีโทรศัพท์ใช้มากขึ้น, Thai definition: สายที่ใช้ประกอบการสื่อสารทางโทรศัพท์ 2 เส้น ต่อจากห้องเครื่องชุมสายโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ใช้โทรศัพท์
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
ใบพลู [n. exp.] (bai phlū) EN: betel leaf   FR: feuille de bétel [f]
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement

CMU English Pronouncing Dictionary
TEL    T EH1 L
TELL    T EH1 L
TELE    T EH1 L AH0
TELE    T EH1 L IY0
TELCO    T EH1 L K OW0
TELEX    T EH1 L EH2 K S
TELLY    T EH1 L IY0
TELLS    T EH1 L Z
TELLO    T EH1 L OW0
TELIT    T EH1 L IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tel    (n) (t e1 l)
Tele    (n) (t e1 l ii)
tell    (v) (t e1 l)
telex    (n) (t e1 l e k s)
tells    (v) (t e1 l z)
telly    (n) (t e1 l ii)
telfer    (n) (t e1 l f @ r)
teller    (n) (t e1 l @ r)
Telesis    (n) (t e1 l ii s i s)
Telford    (n) (t e1 l f @ d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Telefonbuch(n) |das, pl. Telefonbücher| สมุดโทรศัพท์
Telefongespräch[เท-เล-โฟน-เก-ฉะ-เปรค] (n) |das, pl. Telefongespräche| การสนทนาทางโทรศัพท์
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Drittelหนึ่งในสาม
Mittel(n) |das, pl. Mittel| วิธีการ, เครื่องมือ
Mittel(n) |das, pl. Mittel| สารทางเคมี
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Telefon (n ) |das, pl. Telefone | โทรศัพท์
telefonieren (vt ) พูดโทรศัพท์
Telefonnummerเบอร์โทรศัพท์
Telefonnummer (n ) เบอร์โทรศัพท์

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话[diàn huà, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] telephone; phone call, #503 [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
电信[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones, #6,370 [Add to Longdo]
电视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, / ] television (set), #7,678 [Add to Longdo]
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] tell; instruct; command, #9,436 [Add to Longdo]
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program, #11,052 [Add to Longdo]
电话号码[diàn huà hào mǎ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] telephone number, #11,588 [Add to Longdo]
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, / ] tell (to another person), #11,643 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外電[がいでん, gaiden] Telegramm_aus_dem_Ausland [Add to Longdo]
[さら, sara] Teller, Schuessel, Schale [Add to Longdo]
電報[でんぽう, denpou] Telegramm [Add to Longdo]
電柱[でんちゅう, denchuu] Telegrafenmast [Add to Longdo]
電話[でんわ, denwa] Telefon [Add to Longdo]
電話帳[でんわちょう, denwachou] Telefonbuch [Add to Longdo]
頼信紙[らいしんし, raishinshi] Telegrammformular [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top