ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

syndication

S IH2 N D IH0 K EY1 SH AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syndication-, *syndication*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYNDICATION S IH2 N D IH0 K EY1 SH AH0 N
SYNDICATIONS S IH2 N D IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syndication (n) sˌɪndɪkˈɛɪʃən (s i2 n d i k ei1 sh @ n)
syndications (n) sˌɪndɪkˈɛɪʃənz (s i2 n d i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业联合组织[qǐ yè lián hé zǔ zhī, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] syndication; Cartel organization [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Syndikatsbildung {f} | Syndikatsbildungen {pl}syndication | syndications [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syndication \Syn`di*ca"tion\, n.
   Act or process of syndicating or forming a syndicate.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syndication
   n 1: organizing into or administering as a syndicate
   2: selling (an article or cartoon) for publication in many
     magazines or newspapers at the same time; "he received a
     comfortable income from the syndication of his work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top