Search result for

swingen

(51 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swingen-, *swingen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swingen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This place is gonna swing tonight.Der Laden wird heute Nacht swingenThe Blues Brothers (1980)
The band was jumping and the joint began to swingDie Band legte los und der Laden fing an zu swingen The Blues Brothers (1980)
We're swinging now.Jetzt swingen wir richtig. St. Elmo's Fire (1985)
As in, to swing.Wie in swingenRaising Arizona (1987)
They're all swinging to the sound of a big band.Sie alle swingen zur Musik einer Big Band. Joey & Stacy and... Oh, Yeah, Jesse (1989)
Is that swinging symphony~ Ist diese swingende Symphonie ~ Greedy (1994)
However, isn't it ironic, the very things you stand for... free love, swinging parties, are all now in the nineties... considered to be...evil?Nun ja, Ironie des Schicksals, daß gerade das, wofür Sie stehen, Freie Liebe, SwingenAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
In that moment, your foot tapping, shoulder swinging, maybe even a hip your eye goes to someone else enjoying the music.In dem Moment, Ihr Fuß klopft, Ihre Schultern swingen... fällt Ihr Blick auf jemanden, dem die Musik auch gefällt. Forbidden Fruits (1998)
- I can swing.- Ich kann swingenLet's Dance (1999)
Did you never have trouble with swinging?Habt ihr wirklich nie Probleme beim SwingenSwingers (2002)
- It'll be swinging!- Das wird ganz schön swingenLes petites couleurs (2002)
And so was Ape, because they had all come to see the swinging songster perform.Und Ape war das auch, denn alle wollten den swingenden, saloppen Sänger sehen. George of the Jungle 2 (2003)
We're having a party next Friday if you feel like swinging by, but, you know, whatever.Wir geben nächsten Freitag eine Party, du kannst gerne swingend vorbei kommen. Ohne das, du weißt schon ... was auch immer. Purple Giraffe (2005)
So if you wanna swing by, you know, it's casual.Äh... du kannst gerne vorbei swingen. So ganz lässig. Purple Giraffe (2005)
Are we going to swing? - A transmitter receiver.Dann hören wir Musik und können swingenBlack Book (2006)
So, do you like to swing?So, ähm, mögen Sie es zu swingenSon of Coma Guy (2006)
You think every day should be naked Thursday, or is that an oxymoron?Danken Sie, dass man sich jedem Tag zum Swingen treffen sollte, oder ist das ein Widerspruch. Fetal Position (2007)
I choose to go down swingin'.Ich ziehe vor, swingend unter zu gehen'. Jus in Bello (2008)
You're going to go down swinging,huh?Du willst wohl swingend untergehen, hm? The Vartabedian Conundrum (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
You can jiveDu kannst swingen Mamma Mia! (2008)
Got to let it swing.Es muss swingenThe Princess and the Frog (2009)
To... swing?Zu.. Swingen2021 Vision (2010)
Oh, and I decided to have a housewarming party, roaring '20s theme, so it looks like the year of Penny is back in full...Oh, und ich hab beschlossen, eine Einweihungsfeier zu machen. "Die swingenden 20er" Sieht so aus, als wäre Pennys Jahr wieder voll... Blax, Snake, Home (2011)
They're just some guys I met at the gym who are way too into the roaring '20s.Das sind nur irgendwelche Leute, die ich im Fitnessstudio getroffen habe, die voll auf die Swingenden 20er stehen. Blax, Snake, Home (2011)
I'm just saying that usually I'm not one for swapping, but the fact that you've been with Heather already, kind of makes it okay.Na ja, normalerweise halte ich nichts vom Swingen, aber du warst ja schon mit Heather zusammen. Da ist es wohl ok. American Reunion (2012)
So, swinging.Also SwingenDouble Fault (2012)
Swinging is a very specific choice, especially for such a young couple, so I am thinking that we need to explore the connection between the partnership... on and off the court.Swingen ist eine sehr spezielle Entscheidung, besonders für so ein junges Paar, also müssen wir wohl die Verbindung in der Partnerschaft auf dem Platz und außerhalb des Platzes erforschen. Double Fault (2012)
Now, Allison, Ted interpreted that as you needing space in the marriage, so he proposed swinging.Allison, Ted interpretierte das so, dass Sie in der Ehe Freiraum brauchten, also schlug er Swingen vor. Double Fault (2012)
- Ahem. So I guess we're swinging.- Dann wollen wir mal swingenWe're the Millers (2013)
Jerry Reed would say I was the swinging little guitar, haJerry Reed würde sagen, ich war der swingende, kleine Gitarrist, ha. Zombex (2013)
That's why my receptionist and I got another couple and swing.Deswegen haben meine Sprechstundenhilfe und ich ein anderes Paar und Swingen. Oh! Run, Steven Staven! Run! (2013)
I told you they weren't gonna ask us to swing with them.Ich habe dir ja gesagt, dass sie uns nicht fragen werden, ob wir mit ihnen swingen wollen. The Expedition Approximation (2014)
Like I would swing with him.Als ob ich mit ihm swingen wollen würde. The Expedition Approximation (2014)
What there is of exchange partners?Wie wäre es mit SwingenSwung (2015)
I was just saying that I think you're right.Ich wollte sagen, du hattest recht, ich glaube, die wollen mit uns swingen oder so. The Overnight (2015)
♪ Swinging kids and a radio ♪Swingende Kids und ein Radio Lego Scooby-Doo! Blowout Beach Bash (2017)
Let's play it good and loud, and swing it.Spielen wir es gut und laut und swingen dabei. You Can't Take It with You (1938)
When he gives the downbeat They swing us soft and lowWenn er den Stock abwärts schwingt Swingen sie sanft und leise At the Circus (1939)
Or would you like to swing on a starOder möchtest du auf einem Stern swingen Going My Way (1944)
Would you like to swing on a starMöchtest du auf einem Stern swingen Going My Way (1944)
Orwouldyouliketo swing on a starOder möchtest du auf einem Stern swingen Going My Way (1944)
So you see it's all up to you You can be better than you are You could be swingin' on a starEs liegt also an euch allen ihr könnt mehr aus euch machen lhr könnt auf einem Stern swingen Going My Way (1944)
Don't you wanna swing with the boys?Hast du Lust, mit uns mit zu swingenThe Glenn Miller Story (1954)
I would like to present to you, group, that swinging chick from Transylvania, my wife.!Ich präsentiere das swingende Mädel aus Transsylvanien: Far Out Munsters (1965)
You should discover the swingin' world of Yamaha.Sie sollten die swingende Welt der Yamaha entdecken. Rosemary's Baby (1968)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  swingen [swiŋən]
     brandish; fling; swing; wave; wave about
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top