Search result for

sut

(90 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sut-, *sut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suttee[N] การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี, Syn. sati, suicide
suture[N] การเย็บแผล, Syn. stitching, seam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suttee(ซูที',ซัท'ที) n. การเผาตัวเองของหญิงหม้ายฮินดูสมัยก่อนเพื่อให้ตายตามสามีที่ตายไปแล้ว,หญิงหม้ายฮินดูที่เผาตัวเอง เพื่อตายตามสามี., See also: sutteeism n.
suture(ซู'เชอะ) n. การเย็บแผล,การเย็บ,รอยเย็บ,ตะเข็บ,รอยประสาน vt. เย็บแผล,เย็บ,เย็บติด,เย็บต่อ,ประสาน,เชื่อมต่อ., See also: sutural adj. suturally adv.
hirsute(เฮอ'ซุท) adj. มีขนขึ้นเต็ม,มีขนดกเกี่ยวกับขน,มีลักษณะของขน., See also: hirsuteness n.
hirsutismภาวะขนดก

English-Thai: Nontri Dictionary
suture(n) รอยตะเข็บ,รอยต่อ,รอยเย็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sutura sagittalis; suture, sagittalรอยประสานหว่างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sutura serrata; suture, dentate; suture, serratedรอยประสานแบบฟันเลื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sutural๑. -แนวประสาน๒. -รอยเย็บ๓. -เย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture๑. รอยประสาน๒. รอยเย็บ๓. การเย็บ๔. สิ่งใช้เย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sutureรอยเชื่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suture๑. รอยประสาน๒. รอยเย็บ๓. การเย็บ [มีความหมายเหมือนกับ suturing]๔. สิ่งใช้เย็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
suture forcepsคีมจับเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture, absorbableสิ่งใช้เย็บละลายได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture, buriedการเย็บซ่อนปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture, continuous; suture, uninterruptedการเย็บสอย, การเย็บต่อเนื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suturesไหมเย็บแผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Suture.เย็บแผล The Itch (2008)
Suture.เข็ม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I so enjoyed your sutra, especially the part about not being a victim.ฉันชอบหลักสูตรของท่านมาก โดยเฉพาะตอนที่บอกว่า อย่าตกเป็นเหยื่อ The Love Guru (2008)
I actually went to one of your sutras after my father passed away.ฉันเคยเข้าคอร์สของคุณด้วย หลังเสียคุณไปพ่อน่ะค่ะ The Love Guru (2008)
- Yes, mr. Suttry.- ครับ คุณซัททรี Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
That was Wayne Suttry.- เวน ซัททรี่ I Knew You Were a Pig (2009)
I shouldn't be here, but I spoke to Wayne Suttry.ฉันไม่ควรอยู่ที่นี่ ,แต่ฉันไป คุยกับเวน ซัททรี่มา I Knew You Were a Pig (2009)
Does the name joshua reston mean anything to you,mr. Suttry?ชื่อโจชัว เรสตันมีความหมายอะไร กับคุณรึเปล่า,คุณซัททรี่? Hey! Mr. Pibb! (2009)
And I think wayne suttry had something to do with the murder.และฉันคิดว่า เวน ซัททรี่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการฆาตกรรม Hey! Mr. Pibb! (2009)
I want you to cut all ties with suttry.ฉันอยากให้คุณตัดความสัมพันธ์ ทั้งหมดกับซัททรี่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I do,mr. Suttry.ใช่ครับ คุณซัททรี่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Makes the "kama sutra" Feel new again.ดีใจที่เห็นนายก้าวหน้านะ โทรหาฉันพรุ่งนี้นะ เข้าใจ ? Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sutMany doctors are using some form of absorbable sutures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูตร[N] formula, See also: sutra, table, Example: การกินอาหารสูตรนี้มีผลดีต่อความดันเลือดมาก, Thai definition: ข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเย็บแผล[n.] (kān yep phlaē) EN: stitching   FR: suture [f]
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   
นางแลว [n.] (nānglaēo) EN: Aspidistra sutepensis   
นกเค้าเหยี่ยว[n. exp.] (nok khao yīo) EN: Brown Hawk Owl ; Brown Boobook   FR: Ninoxe hirsute ; Chouette hirsute [f]
ผมยุ่ง[adj.] (phom yung) EN: disheveled   FR: ébouriffé ; hirsute
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute
รอยต่อ[n.] (røitø) EN: joint   FR: suture [f]
รอยต่อของกะโหลกศีรษะ[n. exp.] (røitø khøng kalōk sīsa) EN: bone suture   FR: suture [f] ; synarthrose [f]
สูตร[n.] (sūt) EN: method ; way ; formula ; sutra ; table   FR: formule [f] ; expression [f] ; sutra = soutra [m] ; table [f]
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ[n. prop.] (Suthāchai Yimprasoēt) EN: Suthachai Yimprasert   FR: Suthachai Yimprasert

CMU English Pronouncing Dictionary
SUTO    S UW1 T OW0
SUTCH    S AH1 CH
SUTOR    S UW1 T ER0
SUTER    S UW1 T ER0
SUTRO    S UW1 T R OW0
SUTERA    S UW0 T EH1 R AH0
SUTHER    S AH1 DH ER0
SUTLEY    S AH1 T L IY0
SUTNER    S AH1 T N ER0
SUTFIN    S AH1 T F IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sutton    (n) (s uh1 t n)
suttee    (n) (s uh1 t ii)
suture    (n) (s uu1 ch @ r)
suttees    (n) (s uh1 t ii z)
sutures    (n) (s uu1 ch @ z)
Sutton-at-Hone    (n) -- (s uh2 t n - a t - h ou1 n)
Sutton Coldfield    (n) - (s uh2 t n - k ou1 l f ii l d)
Sutton in Ashfie    (n) -- (s uh2 t n - i n - a1 sh f ii l d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スタ[suta, suta] สตูดิโอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捨てる[すてる, suteru] Thai: โยนทิ้ง English: to throw away
捨てる[すてる, suteru] Thai: สละทิ้ง English: to resign
捨てる[すてる, suteru] Thai: ทอดทิ้ง English: to cast aside

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
お経[おきょう, okyou] (n) {Buddh} (See 経) Buddhist sutra [Add to Longdo]
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
すたこら[, sutakora] (adv) helter-skelter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃る[すたる, sutaru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
廃れる[すたれる, sutareru] ausser_Gebrauch-Mode_kommen, veralten, abgeschafft_werden, verfallen [Add to Longdo]
捨てる[すてる, suteru] wegwerfen, im_Stich_lassen, verzichten [Add to Longdo]
捨て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]
[けい, kei] SUTRA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  SUT
         System Under Test
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top