Search result for

surren

(90 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surren-, *surren*
Possible hiragana form: すっれん
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surrender[VI] ยอมแพ้, See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้, Syn. capitulate, give in, yield
surrender[VT] สละ, See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก, Syn. abandon, give up, relinquish
surrender[N] การยอมแพ้, See also: การยอมจำนน, Syn. submission, capitulation
surrender[N] การยอมปล่อย, See also: การสละ, การละทิ้ง, Syn. relinquishment, abandonment
surrender[N] การส่งมอบตัว, See also: การส่งตัวผู้ร้าย, Syn. delivery into legal custody
surrender to[PHRV] ยอมจำนน, See also: ยอมตาม, Syn. yield to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give

English-Thai: Nontri Dictionary
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
surrender(vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by bailปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by operation of lawสละโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of a preferenceการสละบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of bonusesการเวนคืนเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of criminalsการส่งตัวอาชญากรกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of share; share, surrender ofการเวนคืนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender, unconditionalการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rule is never retreat, never surrender.กฎคือถ้าไม่ถอย ก็จะไม่มีวันได้รับชัยชนะ New Haven Can Wait (2008)
That's a lot of smoke, for a surrender.เป็นการยอมแพ้ที่ควันโขมงเลยเนอะ Ambush (2008)
Surrendur, you should.ยอมแพ้ซะเถอะ Ambush (2008)
I surrender!ข้ายอมแพ้แล้ว! Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid I must request your surrender.ข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องยอมแพ้ Lair of Grievous (2008)
Surrender, and I promise you will die quickly.ยอมแพ้ซะ ข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าตายอย่างรวดเร็ว Lair of Grievous (2008)
Don't shoot. We surrender!อย่ายิง พวกเรายอมแพ้แล้ว Bombad Jedi (2008)
Forget surrender!ยอมแพ้ไม่ทันแล้ว! Bombad Jedi (2008)
Freeze. Surrender.หยุดอยู่กับที่ แล้วยอมแพ้ซะ Bombad Jedi (2008)
Surrenderยอมแพ้ซะ Cloak of Darkness (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
And it's all right with me, but to the other guy try to surrender for just once.กับชั้นน่ะไม่เป็นไร แต่กับคนอื่นน่ะ แล้วก็ยอมอ่อนข้อซักครั้งนะ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surrenHe finally surrendered to her.
surrenHe held up his hands in token of surrender.
surrenHe surrendered of his own accord.
surrenI would rather die than surrender.
surrenNever surrender yourself to despair.
surrenSurrender their city to the enemy.
surrenSurrender to the enemy.
surrenThe alternative to surrender is death.
surrenThe alternative to surrender is fighting.
surrenThe army surrendered its arsenal to the enemy.
surrenThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
surrenThe garrison was forced to surrender.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้ใจ[V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
ยกธง[V] surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมสยบ[V] surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ
ยอมจำนน[V] surrender, Syn. ยอมแพ้, Ant. สู้, Example: ชาวบ้านต้องยอมจำนนต่อรัฐผู้มีอำนาจ เพราะไม่มีทางที่จะไปเถียงแข่งได้, Thai definition: ยอมแพ้เพราะไม่มีทางสู้
จำนนต่อเหตุผล[V] yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
สวามิภักดิ์[V] surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
มอบตัว[V] surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
ความอ่อนน้อม[N] submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน
ยอม[V] give in, See also: surrender, yield, Example: เขาตัดสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมทำงานการเมืองใหม่, Thai definition: ไม่สู้
ต่อ[V] concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender   
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; turn over ; surrender   FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; se livrer
มอบตัว[v. exp.] (møp tūa) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over   FR: se rendre ; capituler
อ่อนน้อม[v.] (ønnøm) EN: surrender   
พลี[v.] (phaī) EN: sacrifice ; give up ; surrender   
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทิ้งฐานทัพ[v. exp.] (thing thānthap) EN: surrender a position   
วางอาวุธ[v. exp.] (wāng āwut) EN: lay down arms ; surrender   FR: déposer les armes

CMU English Pronouncing Dictionary
SURRENCY    S AO1 R AH0 N S IY0
SURRENDER    S ER0 EH1 N D ER0
SURRENDERS    S ER0 EH1 N D ER0 Z
SURRENDERED    S ER0 EH1 N D ER0 D
SURRENDERING    S ER0 EH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrender    (v) (s @1 r e1 n d @ r)
surrenders    (v) (s @1 r e1 n d @ z)
surrendered    (v) (s @1 r e1 n d @ d)
surrendering    (v) (s @1 r e1 n d @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surren {n}hum [Add to Longdo]
surrentu hum [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]
surrendbuzzing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]
勧降[かんこう, kankou] (n) call to surrender [Add to Longdo]
陥落[かんらく, kanraku] (n,vs) fall; sinking; surrender; capitulation; (P) [Add to Longdo]
帰伏;帰服[きふく, kifuku] (n,vs) submission; surrender [Add to Longdo]
玉音盤[ぎょくおんばん, gyokuonban] (n) recording disc (of the Imperial surrender message) [Add to Longdo]
玉砕(P);玉摧[ぎょくさい, gyokusai] (n,vs,adj-no) honourable defeat; honorable defeat; honourable death; honorable death; death without surrender; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #1,941 [Add to Longdo]
投降[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, ] surrender, #8,492 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  surren [zurən]
     to buzz; to whir
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top