Search result for

surre

(122 entries)
(0.1421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surre-, *surre*
Possible hiragana form: すっれ
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surreal    [ADJ] เกี่ยวกับลัทธิศิลปะที่มุ่งแสดงสิ่งที่เหนือจริง, Syn. surrealistic
surreal    [ADJ] เหมือนฝัน, See also: เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง, Syn. dreamlike, fantastic
surreal    [N] ลักษณะแบบลัทธิที่อยู่เหนือความจริง, Syn. surrealism
surrender    [VI] ยอมแพ้, See also: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้, Syn. capitulate, give in, yield
surrender    [VT] สละ, See also: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก, Syn. abandon, give up, relinquish
surrender    [N] การยอมแพ้, See also: การยอมจำนน, Syn. submission, capitulation
surrender    [N] การยอมปล่อย, See also: การสละ, การละทิ้ง, Syn. relinquishment, abandonment
surrender    [N] การส่งมอบตัว, See also: การส่งตัวผู้ร้าย, Syn. delivery into legal custody
surrealism    [N] ศิลปะและวรรณคดีที่เน้นหนักในเรื่องของจิตใต้สำนึก
surrender to    [PHRV] ยอมจำนน, See also: ยอมตาม, Syn. yield to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surrealismคติเหนือจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrealismลัทธิเหนือจริง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender๑. คืน, เวนคืน, ปล่อย, สละ๒. ยอมจำนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by bailปล่อยโดยมีประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender by operation of lawสละโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of a preferenceการสละบุริมสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of bonusesการเวนคืนเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of criminalsการส่งตัวอาชญากรกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender of share; share, surrender ofการเวนคืนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surrealismเซอร์เรียลิสม์ [TU Subject Heading]
Surrealism (Literature)เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surrender(ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว, See also: surrenderer n., Syn. yield,give
surreptitious(เซอเรพทิช'เชิส) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้น,แอบทำ,ลอบทำ,มีเลศนัย., See also: surreptitiousness n., Syn. stealthy,furtive,sneaky
insurrection(อินซะเรค'เชิน) n. การกบฏ,การจลาจล., See also: insurrectional adj. insurrectionism n. insurrectionist n., Syn. revolt
insurrectionary(อินซะเรค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการกบฏ,ซึ่งทำให้เกิดการกบฏ. n. กบฏ
resurrect(เรซ'ซะเรคทฺ) vi. คืนชีพ,ฟื้นคืนอีก,กลับมีชีวิตใหม่,vt. ทำให้คืนชีพ,ทำให้กลับมีชีวิตใหม่,ทำให้ฟื้นคืนอีก
resurrection(เรซ'ซะเรคเชิน) n. การคืนชีพ,การกลับมีชีวิตใหม่, See also: Resurrection การคืนชีพของพระเยซูคริสต์,การฟื้นคืนอีก,การกลับสู่สภาพเดิม resurectionary adj. resurrective adj., Syn. revival,renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
surrender(vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ
surrey(n) รถสมัยเก่าชนิดหนึ่ง
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
resurrect(vt) กลับมีชีวิต,ฟื้นคืนชีพ
resurrection(n) การกลับมีชีวิตใหม่,การฟื้นคืนชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rule is never retreat, never surrender.กฎคือถ้าไม่ถอย ก็จะไม่มีวันได้รับชัยชนะ New Haven Can Wait (2008)
That's a lot of smoke, for a surrender.เป็นการยอมแพ้ที่ควันโขมงเลยเนอะ Ambush (2008)
Surrendur, you should.ยอมแพ้ซะเถอะ Ambush (2008)
I surrender!ข้ายอมแพ้แล้ว! Destroy Malevolence (2008)
I'm afraid I must request your surrender.ข้าเกรงว่าเจ้าจะต้องยอมแพ้ Lair of Grievous (2008)
Surrender, and I promise you will die quickly.ยอมแพ้ซะ ข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าตายอย่างรวดเร็ว Lair of Grievous (2008)
Don't shoot. We surrender!อย่ายิง พวกเรายอมแพ้แล้ว Bombad Jedi (2008)
Forget surrender!ยอมแพ้ไม่ทันแล้ว! Bombad Jedi (2008)
Freeze. Surrender.หยุดอยู่กับที่ แล้วยอมแพ้ซะ Bombad Jedi (2008)
Surrenderยอมแพ้ซะ Cloak of Darkness (2008)
It tends to inhibit any impulsive acts of surrender.มันขัดขวางการกระทำที่เป็นการยอมแพ้ The Bank Job (2008)
And it's all right with me, but to the other guy try to surrender for just once.กับชั้นน่ะไม่เป็นไร แต่กับคนอื่นน่ะ แล้วก็ยอมอ่อนข้อซักครั้งนะ My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surreHe finally surrendered to her.
surreHe held up his hands in token of surrender.
surreHe surrendered of his own accord.
surreI would rather die than surrender.
surreNever surrender yourself to despair.
surreSurrender their city to the enemy.
surreSurrender to the enemy.
surreThe alternative to surrender is death.
surreThe alternative to surrender is fighting.
surreThe army surrendered its arsenal to the enemy.
surreThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
surreThe garrison was forced to surrender.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพ้ใจ [V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
ยกธง    [V] surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมสยบ    [V] surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ
ยอมจำนน    [V] surrender, Syn. ยอมแพ้, Ant. สู้, Example: ชาวบ้านต้องยอมจำนนต่อรัฐผู้มีอำนาจ เพราะไม่มีทางที่จะไปเถียงแข่งได้, Thai definition: ยอมแพ้เพราะไม่มีทางสู้
จำนนต่อเหตุผล    [V] yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
สวามิภักดิ์    [V] surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
มอบตัว    [V] surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
ความอ่อนน้อม    [N] submissiveness, See also: surrender, yield, Syn. การสวามิภักดิ์, การยอมแพ้, Example: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน
ยอม    [V] give in, See also: surrender, yield, Example: เขาตัดสินใจยอมถอยจากพรรค เพื่อไปตั้งทีมทำงานการเมืองใหม่, Thai definition: ไม่สู้
ต่อ    [V] concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จำนน[v.] (jamnon) EN: surrender ; yield ; submit   FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø hētphon) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason   
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การจลาจล[n.] (kān jalājon) EN: insurrection ; riot   FR: insurrection [f] ; émeute [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURREY    S ER1 IY0
SURRETT    S AO1 R EH0 T
SURREAL    S ER0 IY1 L
SURRELL    S AO1 R AH0 L
SURRENCY    S AO1 R AH0 N S IY0
SURRETTE    S ER0 EH1 T
SURRENDER    S ER0 EH1 N D ER0
SURREALISM    S ER0 IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
SURRENDERS    S ER0 EH1 N D ER0 Z
SURREALISM    S ER0 IY1 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Surrey    (n) (s uh1 r ii)
surrender    (v) (s @1 r e1 n d @ r)
surrealism    (n) (s @1 r i@1 l i z @ m)
surrealist    (n) (s @1 r i@1 l i s t)
surrenders    (v) (s @1 r e1 n d @ z)
surrealists    (n) (s @1 r i@1 l i s t s)
surrendered    (v) (s @1 r e1 n d @ d)
surrealistic    (j) (s @1 r i@ l i1 s t i k)
surrendering    (v) (s @1 r e1 n d @ r i ng)
surreptitious    (j) (s uh2 r @ p t i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surrealismus {m}surrealism [Add to Longdo]
Surren {n}hum [Add to Longdo]
surreal; surrealistisch {adj}surreal [Add to Longdo]
surrealistischsurrealistic [Add to Longdo]
surrealistisch {adv}surrealistically [Add to Longdo]
surrentu hum [Add to Longdo]
surren; schwirrento whir [Add to Longdo]
surrendbuzzing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋戦争;アジア・太平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
シュール[, shu-ru] (adj-na) (1) (abbr) surreal (fre [Add to Longdo]
シュールレアリスト[, shu-rurearisuto] (n) surrealist [Add to Longdo]
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
ポツダム命令[ポツダムめいれい, potsudamu meirei] (n) (See ポツダム宣言) Potsdam Orders (commands made after the Japanese surrender based on the demands of the Potsdam Declaration) [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
リザレクション[, rizarekushon] (n) resurrection [Add to Longdo]
一揆[いっき, ikki] (n) (a) riot; an insurrection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷偷摸摸[tōu tōu mō mō, ㄊㄡ ㄊㄡ ㄇㄛ ㄇㄛ, ] surreptitious; sneaky [Add to Longdo]
投降[tóu xiáng, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˊ, ] surrender [Add to Longdo]
萨里[Sà lǐ, ㄙㄚˋ ㄌㄧˇ, / ] Surrey (county in England) [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, ] surrender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top