ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surfe

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surfe-, *surfe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surfer[N] ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
surfeit[N] สิ่งที่มากเกินไป, See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน, Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit[N] การดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. glut, overindulge
surfeit[N] ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด, See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit[VT] ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit[VI] ดื่มหรือกินเกินขนาด, Syn. overindulge, gorge, glut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
surfeit(vt) ทำให้อิ่มแปล้,ให้กินมากเกินไป,ล้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
maybe you ought to try breath mints, surfer boy.แต่ฉันว่านายน่าจะลองลูกอมดับกลิ่นปากหน่อยน่ะ พ่อหนุ่มนักเสิฟ Aqua (2005)
is that surfer talk for, "there was blood coming out of my ears" ?นั่นคือสำนวนนักเล้นคลื่นสำหรับ "ไม่มีเลือดออกมาจากหูฉัน" เหรอ? Aqua (2005)
Well, he was checkin' out board shops. He's a surfer, all right.เขาไปดูของที่ร้านเซิร์ฟช็อป เขาเป็นนักเล่นเซิร์ฟ Big Momma's House 2 (2006)
I think so. Surfed the net all day long.นั่นสิ ทำงานทั้งวัน No Regret (2006)
There was the first surfer.มี นักโต้คลื่น คนแรก Surf's Up (2007)
Professional surfers extrordinare...นักโต้คลื่นมืออาชีพที่สุดวิเศษ Surf's Up (2007)
What kind of challenges our surfers are going to face?ความท้าทายอะไรที่นักโต้คลื่นของเราเจอ Surf's Up (2007)
Very few surfers have ventured in there and come out alive.นักโต้คลื่นน้อยนัก ที่จะรอดกลับออกมาได้ Surf's Up (2007)
And, we keep it moving because if the boneyards was not enough our surfers will be facing off withและเรายังคงเคลื่อนไหว เพราะ ถ้าหากเจอ สุสาน แล้วไม่พอ นักโต้คลื่นของเรา ยังต้องเผชิญกับ Surf's Up (2007)
No way, no how this is a contest for big wave surfers.ไม่มีทาง ไม่ว่ายังไง นี่คือการแข่งขัน สำหรับนักโต้คลื่น ยักษ์ Surf's Up (2007)
Big Z took his final ride this morning during a competition with up and coming surfer, Tank Evans.บิ๊ก ซี แข่งรอบสุดท้ายเมื่อตอนเช้า กับ นักแข่งหน้าใหม่ แท๊ง อีวานส์ Surf's Up (2007)
He's a surfer, he's hurt.เขาเป็นนักโต้คลื่น เขาเจ็บ Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surfeI surfed on the net late last night.
surfeThis beach is a paradise for surfers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรนเปรอ[V] satiate, See also: surfeit, minister, pamper, indulge, Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Example: เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēnet) EN: surf the net ; surf the internet   FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff   FR: nourrir ; alimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SURFED    S ER1 F T
SURFER    S ER1 F ER0
SURFEIT    S ER1 F AH0 T
SURFERS    S ER1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surfeit    (v) sˈɜːʴfɪt (s @@1 f i t)
surfeits    (v) sˈɜːʴfɪts (s @@1 f i t s)
surfeited    (v) sˈɜːʴfɪtɪd (s @@1 f i t i d)
surfeiting    (v) sˈɜːʴfɪtɪŋ (s @@1 f i t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surfer {m}; Surferin {f} [sport]surfer [Add to Longdo]
surfen; Wellen reiten | ich/er/sie surfteto surf | I/he/she surfed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウインドサーファー[, uindosa-fa-] (n) windsurfer [Add to Longdo]
ウェブサーファー[, uebusa-fa-] (n) {comp} Web surfer [Add to Longdo]
サーファー[, sa-fa-] (n) surfer; (P) [Add to Longdo]
ネットサーファ[, nettosa-fa] (n) {comp} net surfer [Add to Longdo]
飽満[ほうまん, houman] (n,vs) satiety; surfeit [Add to Longdo]
暴食[ぼうしょく, boushoku] (n,vs) surfeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top